Vacuum – pustka; próżnia. Vacuum horrendum – pustka powodująca przerażenie.
Vade in pace – idź w pokoju.
Vade mecum – (dosł. chodź ze mną) postępuj jak wskazano; podręcznik
Vade post me, satana! – Odejdź ode mnie, szatanie
Vade retro – odejdź; odstąp; cofnij się.
Vae misero mihi! Quanta de spe decidi! – Biada mi nieszczęsnemu! Z jakichże wyżyn upadłem
Vae soli – biada samotnemu.
Vae victis! – Biada zwyciężonym
Vae, puto, dues fio – biada (mi biednemu), sądzę, że już bogiem się staję. Wespazjan
Vale et me ama – żegnaj i kochaj mnie (forma zakończenia listu). (forma zakończenia listu). (forma zakończenia listu)
Valles lacrimarum – dolina łez.
Vanae voces populi non sunt audiendae – nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas – marność nad marnościami i wszystko marność.
Varbi causas – na przykład; dla przykładu.
Variatio delectat – odmiana sprawia przyjemność; rozmaitość cieszy (miła jest odmiana). Eurypides
Varium et mutabile semper femina – chwiejną i zmienną istotą jest zawsze kobieta (kobieta zmienną jest). Wergiliusz
Vaticinium ex eventu – proroctwo ze zdarzenia (przepowiednia napisana po fakcie). (przepowiednia napisana po fakcie). (przepowiednia napisana po fakcie)
Vel – albo.
Velle est posse – chcieć to móc.
Veni, vidi, Deus vicit – przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. Jan III Sobieski
Venienti occurrite morbo – wyjdź na spotkanie przeznaczeniu. – Przeciwdziałajcie nadchodzącej chorobie
Venire contra factum proprium nemini licet – ne wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów.
Venter caret auribus – brzuch nie ma uszu. Seneka
Ventis secundis, tene cursum – kedy wiatry sprzyjają, trzymaj kurs.
Ventis verba dare – rzucać słowa na wiatr (nie dotrzymywać obietnicy). Owidiusz
Ventum est ad templum Vestae – idzie się do świątyni Westy.
Ventum seminabunt et turbinem metent – wiatr siać będą, a zbierać burzę.
Venturae memores iam nunc estote senectae – pamiętajcie już teraz o zbliżającej się starości. Owidiusz
Verae amicitiae sempiternae sunt – prawdziwe przyjaźnie są wieczne.
Verba docent, exempla trahunt – słowa uczą, przykłady pociągają.
Verba et voces – słowa i głosy (i nic więcej); puste słowa.
Verba et voces praetereaque nihil – słowa i słowa, nic ponad to.
Verba foliis leviora caducis – słowa są lżejsze od opadłych liści.
Verba magistri – słowa mistrza.
Verba veritatis – słowa prawdy (bez ogródek). (bez ogródek). (bez ogródek)
Verba volant, scripta manent – słowa ulatują, pismo pozostaje.
Verbatim – dosłownie.
Verbatim et literatim – słowo w słowo; litera w literę.
Verbi divini minister – sługa słowa bożego (kapłan). (kapłan). (kapłan)
Verbum nobile debet esse stabile – słowo honoru powinno być dotrzymywane; słowo szlacheckie (szlachetne) powinno być stałe (pewne). (pewne). (pewne)
Vercundia omnium virtutum custos est – skromność strażniczką wszelkich cnót.
Veritas in omnem partem sui eadem est – prawda jest z każdej swej strony taka sama. Seneka
Veritas odium parit, obsequium amicos – prawda rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół. Terencjusz
Versus (skrót: vs). – przeciw; przeciwko
Verte – odwróć.
Verum amicum pecunia non parabitis – prawdziwego przyjaciela za pieniądze nie kupisz (nie zdobędziesz pieniędzmi). (nie zdobędziesz pieniędzmi). (nie zdobędziesz pieniędzmi)
Verum gaudium res severa est – prawdziwa radość jest rzeczą poważną. Seneka
Vestigia terrent – ślady odstraszają (a więc nie wchodźmy do jaskini, jeżeli widać tylko ślady wchodzących). (a więc nie wchodźmy do jaskini, jeżeli widać tylko ślady wchodzących). (a więc nie wchodźmy do jaskini, jeżeli widać tylko ślady wchodzących)
Vestis virum reddit – szata czyni męża. Kwintylian
Veto – nie pozwalam (prawo do jednostronnego zatrzymania procesu legislacyjnego). (prawo do jednostronnego zatrzymania procesu legislacyjnego). (prawo do jednostronnego zatrzymania procesu legislacyjnego)
Vi mandati – z mocy rozkazu; z upoważnienia.
Via – (dosł. drogą) przez
Via doloris – droga udręki.
Via media – droga pośrednia; faza przejściowa.
Vice versa – na odwrót, z drugiej strony; z zamienionymi miejscami.
Vide – zobacz; patrz (odnośnik do innego miejsca w tekście). (odnośnik do innego miejsca w tekście). (odnośnik do innego miejsca w tekście)
Vide infra (skrót: v. i). – zobacz poniżej
Vide supra (skrót: v. s). – zobacz wyżej
Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat – niechaj baczą konsulowie, by rzeczpospolita nie poniosła jakiej szkody.
Video lupum – widzę wilka (o wilku mowa, a wilk tuż). (o wilku mowa, a wilk tuż). (o wilku mowa, a wilk tuż)
Video meliora proboque, deteriora sequor – widzę lepsze i pochwalam, ale idę za gorszym; widzę i pochwalam to, co lepsze, ale idę za tym, co gorsze. Owidiusz
Videre licet – można zobaczyć (wprowadza przykłady lub wykaz czegoś wspomnianego). (wprowadza przykłady lub wykaz czegoś wspomnianego). (wprowadza przykłady lub wykaz czegoś wspomnianego)
Videre nostra mala non possumus – nie możemy dostrzec własnego zła.
Vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides? – Widzisz drzazgę w oku twego brata, a we własnym belki nie dostrzegasz
Vidi – widziałem.
Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam – czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Vilius argentum est auro, virtutibus aurum – mniej warte jest srebro od złota, a od zalet złoto.
Vim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt – wszelkie ustawy i prawa dozwalają bronić się siłą przeciwko sile.
Vim vi repelle licet – wolno na przemoc odpowiadać siłą.
Vim vi repellere licet – siłę wolno odeprzeć siłą.
Vince in bono malum – zło dobrem zwyciężaj. św. Paweł
Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis – umiesz zwyciężać Hannibalu, nie umiesz korzystać ze zwycięstwa.
Vincit malos pertninax bonitas – zwycięża złych nieustanna dobroć. Seneka
Vincit qui patitur – zwycięża ten, kto wytrwa.
Vincit qui se vincit – ten zwycięża, kto pokonuje sam siebie.
Vindica te tibi – uratuj siebie dla siebie.
Vino pellite curas – winem odpędźcie troski. Horacy
Vinum et musica laetificant cor – wino i muzyka raduje serce.
Vinum incendit iras – wino rozpala gniew. Seneka
Vinum laetificet cor hominis – aby wino rozweselało ludzkie serce.
Vir bonus est quis? Qui consulta patrum, qui leges iuraque servat – Któż z mężów jest dobry? Ten, który służy ustanowieniom senatu, prawom i ustawom
Vir prudens tacebit – roztropny będzie milczał.
Viribus unitis – wspólnymi siłami.
Viriis nemo sine nascitur – nikt nie rodzi się bez wad. Horacy
Virtus ad beate vivendum sufficit – cnota wystarcza do szczęścia (do szczęśliwego życia). Seneka
Virtus est perfecta ratio – cnota jest doskonałym rozumem. Cyceron
Virtus est vitia fugere – męstwem jest unikać błędów. Cyceron
Virtus in medio stat – cnota stoi w środku (zna umiar). (zna umiar). (zna umiar)
Virtus sola homines beatos reddit – tylko cnota czyni ludzi szczęśliwymi.
Virtuti militari – męstwu żołnierskiemu; za męstwo wojskowe.
Vis attractiva – siła przyciągająca; urok.
Vis legis – siła prawa.
Vis maior – siła wyższa.
Vis pacem, para bellum – chcesz pokoju, szykuj wojnę.
Vis vim vi pellit – siła siłę siłą wypędzi.
Vis vitalis – siła życiowa.
Visio dei – boska wizja.
Vita mancipio nulli datur, omnibus usu – życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do używania. Lukrecjusz
Vita sine libertate nihil est – życie bez wolności jest niczym.
Vita sine litteris moris est – życie bez nauki to śmierć; życie bez wiedzy jest śmiercią.
Vitae brevis cursus, gloriae sempiternus – życie jest krótkie, sława nieśmiertelna. Cyceron
Vitae comes mors est – towarzyszką życia jest śmierć.
Vitae, non scholae discendum est – trzeba się uczyć dla życia, nie dla szkoły.
Vitanda est improba siren desidia – należy trzymać się z dala od nikczemnego zwodziciela, lenistwa. Horacy
Vite ante acta – życie przed zdarzeniami; wcześniejsze życie.
Vivat Regina – niech żyje królowa.
Vivat Rex – niech żyje król.
Vivat, crescat, floreat! – Niech żyje, wzrasta, kwitnie
Vive memor, quam sis aevi brevis – żyj pamiętając, jak krótkie jest twe życie (jak krótkowieczny jesteś). Horacy
Vive valeque – żyj i bądź zdrów. Horacy
Vivere est cogitare – żyć znaczy myśleć. Cyceron
Vivere militare est – życie jest walką. Seneka Młodszy
Vivere nolit, qui mori non vult – nie chce żyć, kto nie chce umierać. Seneca
Vivitur parvo bene – małym (przy małych potrzebach) żyje się dobrze; biednie żyje się dobrze.
Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango – żywych zwołuję, zmarłych opłakuję, gromy kruszę.
Vix(i) et quem dederat carsum fortuna peregi – żyłem i doświadczyłem tego, co dał mi los; żyłem i co dał obrót koła fortuny przetrwałem.
Volentem Fata ducunt, nolentem trahunt – chętnego Losy prowadzą, niechętnego wloką. Zenon z Kition
Volenti nihil difficile – dla chcącego nic trudnego.
Volenti non fit iniuria – chcącemu nie dzieje się krzywda.
Voluntas regis superma lex – wola króla najwyższym prawem.
Vos estis sal terrae, vos estis lux mundi – wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata.
Vos exemplaria Graeca nocturna versate manu, versate diruna – studiujcie przykłady greckie, nocą studiujcie i dniem.
Vos vestros servate, meos mihi linquite mores – służcie swoim obyczajom, zostawcie mi moje. Petrarka
Votum separatum – (dosł. zdanie odrębne) zdanie inne niż popierane przez ogół; głos mniejszości
Vox – dźwięk; głos.
Vox clamantis in deserto – głos wołającego na pustyni.
Vox populi – głos ludu.
Vox populi (vox Dei) – głos ludu (jest głosem Boga). Alkuin
Vox unius vox nulius – głos jednego, to żaden głos.
Vra causa – prawdziwa przyczyna.
Vulgare amici nomen, sed rara fides – nazwa przyjaciela częsta, ale wierność rzadka.
Vulgo – pospolicie, zwykle, powszechnie (zwany). (zwany). (zwany)
Vulnerant omnes, ultima necat – wszystkie ranią, ostatnia zabija (o godzinach, napis na wieżach zegarowych). (o godzinach, napis na wieżach zegarowych). (o godzinach, napis na wieżach zegarowych)
Vultus animi index (est) – twarz (jest) odbiciem duszy.
Vultus est index animi – twarz jest zwierciadłem duszy.
W afekcie radości widzimy wyraźnie czynnik łączący. Radość nie znosi odosobnienia. W jej przejawach. . . dochodzi do głosu skłonność do współdziałania, do współobcowania i współradowania się. Sama już postawa jest łącząca, jest jakby wyciągnięciem ręki, ciepłem, które promieniuje na innych i podnosi ich na duchu. Wszystkie czynniki łączące zawarte są w tym afekcie. Alfred Adier
W aforyzmie myśli nie ma w domu, jest wciąż na wylocie. H.Arntzen
W Ameryce nie chodzi o to co ile kosztuje, ale o to, ile można zaoszczędzić. Prawo Paulga
W bagnie zawsze zgubi cię zbyteczna szamotanina.
W bajce bywa połowa prawdy. Przysłowie ludowe
W biurokracji awansuje się za działalność, a nie za wyniki. Prawo Robinsona
W Bogu otwierają się nowe morza dla tych, co chcą płynąć jeszcze dalej. Fray Luis de Leon de Cuenca
W braku sił i chęć jest chwalebna. Owidiusz
W butelce rozgoryczeni szukają pocieszenia, tchórzliwi – odwagi, nieśmiali pewności. Samuel Johnson (1709-1784)
W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych. Sokrates
W ceremoniach tonie gościnność. Aleksander Fredro
W chaosie różnorodnych przeżyć, w mrocznym labiryncie naszych doznań otrzymujemy niekiedy w darze, niby jałmużnę, przebłysk poznania, którego ludzki rozum nie pojmie, nie uchwyci. Georg von Schlieben
W Chrystusie stoi Bóg po naszej stronie. Romano Guardini
W chwilach erupcji pychy ludzkiej Bóg staje się niepotrzebny. W momentach zwątpienia wszyscy żegnają się ukradkiem. Tadeusz Konwicki “Pamflet na siebie”
W chwili decyzji przyszłość zamienia się w przeszłość. Antoni Kępiński (1918-1972)
W chwili gdy miłość wszystko oddaje, bankrutuje. Christian Fredrich Hebbel
W chwili nieszczęścia, kiedy go wszystko zdradziło, jeszcze pozostała mu wierną – ziemia, prosty człowiek i Bóg. Bolesław Prus (właśc. Aleksander Głowacki, 1847 – 1912)
W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla ciebie świat nie jest już taki sam, jaki był do tej pory. Jiddu Krishnamurti (1895-1986)
W chwili, w której umiera w nas dziecko, zaczyna się starość.
W ciemnocie ludu bezpieczna jest władza książąt, wykształcenie prowadzi do buntu. Francisco de Quevedo
W ciemności nie biec, sprawdzać otoczenie rękami, strzec się wybojów, drzew, kamieni, wymijać zygzakiem przedmioty – jest wbrew naturze, wbrew popędom, jak wszelka wiedza. Ciemność, przekreśliwszy oko, wymaga, żeby w niej mknąć, płynąć i rozpływać się. Karol Irzykowski
W ciepłym klimacie najłatwiej wyrastają zimni dranie.
W cierpieniu jest tysiąckrotnie więcej doświadczenia niż przyjemności. Bertrand Russell (1872-1970)
W co łatwo uwierzysz, nie zasługuje na to, by weń wierzyć. Alain
W co wierzę? W Boga. Jeżeli jest. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
W cywilizacji nędza wynika z samego nadmiaru. Karol Fourier
W czarnym aksamicie nieskończoności zwycięstwo będzie człowieka. Ajschylos
W czas sztormu steruj do jakiegokolwiek portu. Walter Scott
W czasach niespokojnych rządzą nami psychopaci, w spokojnych my ich sądzimy. Ernst Kretschmer (1888-1964)
W czasie dobrobytu nasi przyjaciele poznają nas; w chwilach trudnych my poznajemy naszych przyjaciół. Barrie J. M
W czasie jej trwania będzie się wam wydawać, tak jak nam na wojnie, że życie ustało, że skończyło się wszystko, co osobiste, że na świecie nie dzieje się nic poza zabijaniem i umieraniem (. . . ), przekonamy się, że w ciągu tych pięciu czy dziesięciu lat przeżyliśmy więcej niż inni przez całe stulecia. [na przemówieniu komunistycznym] Borys Pasternak
W czasie najdłuższego nawet pokoju nie wygłasza się tylu bredni i fałszów, co podczas najkrótszej wojny.
W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy. Epiktet (ok. 50-130)
W czasie wojny nikt nie sądzi, że żyć będzie wiecznie. Clive Staples Lewis (ur. 1898) – Listy starego diabła do młodego
W człowieku spotykają się niebo i ziemia. Jak ziarnko piasku otoczone jest przestrzenią, tak nasza rzeczywistość pogrążona jest w wiecznej nieskończoności, pełnej blasku, mocy i czystości. Johann G. Herder
W człowieku tylko żołądek bywa i to czasem w pełni zadowolony. John Stuart Mill
W demokracji mówisz to, co ci się podoba i płacisz tyle, ile od ciebie żądają. Kenneth Thompson
W demokracji panuje większość, w Kościele za to prawda. Biskup nie musi być ponownie wybierany, dlatego może mówić prawdę. biskup Jan Dyba
W demokracji wolno głupcom głosować; w dyktaturze wolno głupcom rządzić. Bertrand Russell
W demokratycznej krainie ślepców jednooki nie zostałby królem. W najlepszym razie byłby politycznym marginesem. Grzegorz J. Gigol
W długiej grze nie ma zwycięzcy. Przysłowie wschodnie
W dnie kieliszka wszystko znika. Przysłowie ludowe
W dniu twych narodzin wszyscy byli weseli, tylko ty płakałeś. Żyj tak, by w twej ostatniej godzinie płakali wszyscy inni, a ty jeden byś się śmiał serdecznie i łzy nie miał w oku. Przysłowie wschodnie
W dniu zmartwychwstania ciała odrodzimy się z wyglądem sprzed, czy po operacji plastycznej? Fabio Fazio
W dniu, w którym radość innych staje się twoją radością, w dniu, w którym cierpienie innych staje się twoim cierpieniem – masz prawo powiedzieć kocham. Michel Quoist
W dobrej sztuce wszystkie postacie są sympatyczne. Marcel Pagnol
W dobrych czasach, gdy jeszcze nie było socjologów, ani badań opinii publicznej, większość z ochotą przyglądała się zabawnym widowiskom, jak łamanie kołem fałszerzy pieniędzy, grzebanie żywcem cudzołożnic i gotowanie we wrzątku złodziei. Kolakowski
W dobrym małżeństwie głową jest mężczyzna, a sercem kobieta. Friedrich Ruckert
W dobrym małżeństwie spotykają się niebo z ziemią. Przysłowie brazylijskie
W domu orzeł w szkole gorzej. Fangrat Tadeusz
W domu pełnym dzieci diabeł nie ma władzy. Przysłowie kurdystańskie
W domu powieszonego nie mówi się nawet o krawacie. Włodzimierz Scisłowski
W domu powieszonego nie mówi się o stryczku. A w domu kata? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
W dotyku skóry czuć zasłonę gwiazd. Jerzyna Zbigniew
W drodze do celu nie wymawiaj się brakiem kompasu. Antoni Regulski
W dwóch przypadkach lęk jest niedozwolony – na wojnie i w miłości. Polivios Dimitrakopulos
W dyktaturze każdy boi się każdego, a jeden boi się najbardziej. Pier Paolo Pasolini
W dyplomacji ultimatum to stanowcze żądanie, po którym przechodzi się do ustępstw. Ambrose Bierce
W dziedzinie wydatków na lekkomyślność nie ma miejsca. Francoise Sagan
W dzisiejszych czasach poranna utopia staje się rzeczywistością popołudnia. Truman Capote
W dżungli praw rozkwitać może tylko prawo dżungli. Jacek Wejroch
W ekonomii miłości musisz dać więcej niż posiadasz. Musisz dać samego siebie. Phil Bosmans
W elegancji wyraża się gust innych. Schnitzler
W epoce potęgi atomowej było by nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw. Jan XXIII
W filmie nie wystarczy grać, trzeba jeszcze mieć talent. Vittorio de Sica
W filmie sztuka i kasa muszą się zgadzać; jeśli konieczne są ustępstwa, to na rzecz kasy. Lucchino Visconti
W głębi duszy każdy jest plotkarzem. John Steinbeck
W gruncie rzeczy okazuje się, że pilnowanie pieniędzy jest bardziej kłopotliwe niż ich zdobycie. Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592)
W gruncie rzeczy to wszystko jedno, czy ze względu na Pana Boga obiera się kartofle, czy buduje katedrę. de Lavigaudie
W gruncie rzeczy urlop to rzecz ogromnie męcząca: co dzień trzeba szukać sposobu, jak zabić czas. Simone de Beauvoir
W grupie nawet bać się raźniej.
W historii i fakty niedokonane się liczą. Stanisław Jerzy Lec
W historii powszechnie wybrane rządy były nie lepsze, a czasami o wiele gorsze, od jawnych tyranii. Robert Anson Heinlein
W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieśc trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy. Józef Piłsudski (1867 – 1935)
W imię naszego jutra – spalimy Rafaela, zniszczymy muzea, rozdepczemy kwiaty sztuki. Władimir Kiriłłów (1890 – 1943)
W jeden dzień siostry z losu się poczęły. Miłość i Śmierć. Giacomo Leopardi (1789 – 1837)
W jedności siła. Periander (VII/VI w. p. n. e)
W Jezusie Chrystusie zaczęła się już nawet najodleglejsza przyszłość. Michael Schmaus
W języku angielskim słowo “przyjaciel” (“friend”) pochodzi od słowa “wolność” (“freedom”). Przyjaciel to ktoś, kto daje nam wolność i przestrzeń życiową. Alicen Debbie
W języku nie masz kości, jak się zegnie, to się sprości.
W karczmie i w kościele wszyscy sobie równi.
W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki. Immanuel Kant
W każdej organizacji jest jedna osoba, która wie o co chodzi, należy ją natychmiast wyrzucić. Prawo Conway’a
W każdej religii człowiek religijny jest wyjątkiem. Fryderyk Nietzsche
W każdym człowieku jest przepaść, którą można wypełnić jedynie Bogiem. Blaise Pascal
W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi; drugi, który słucha; trzeci, który umie milczeć. Casanova Giovanni Giacomo
W każdym fanatyku tkwi potencjalny morderca. Mieczysław Jastrun
W każdym istnieniu dziecka wpisane jest życie dwojga ludzi, nie do wymazania i na całe życie. Phil Bosmans
W każdym kraju i czasie kapłan będzie wrogiem Wolności. Thomas Jefferson
W każdym kraju inaczej brzmi pytanie Hamleta. Stanisław Jerzy Lec
W każdym programie błędy wykazują skłonność do występowania w tym miejscu, które sprawdzasz jako ostatnie. Prawa Murphy’ego
W każdym tli się jakaś iskra rozsądku. Robert Louis Stevenson
W każdym ziarenku ryżu jest kropelka potu. Przysłowie chińskie
W każdym życiu są rozdziały, do których wraca się rzadko i nigdy nie cytuje się ich na głos. Carol Shields
W każdym, choćby najgorszym położeniu, znajduje się jakaś pociecha, którą w ogólnym rachunku dobra i zła zapisać można po stronie zysków. Daniel Defoe (1660?-1731)
W koalicji dzieje się tak jak w przepełnionym autokarze: samo wsiadanie jest już dość uciążliwe, ale wysiadanie jest prawie niemożliwe. Mario Scelba
W kobiecie dobre jest tylko to, co jest w niej najlepsze. Nicholas de Chamfort
W kontemplacji patrzymy na Niego w milczeniu, w medytacji pytamy Go, co należy robić, myśleć, mówić, aby być Mu posłusznym. Karol de Foucauld
W końcu prawda zwycięża, lecz my niestety, jesteśmy dopiero na początku. Żarko Petan
W krytycznym położeniu trzeba się chwytać ryzykownych środków. Seneka Młodszy
W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie. Józef Ignacy Kraszewski
W kuchni, gdzie siła kucharzów, więcej zjedzą, niż dadzą. Potocki
W kwiaciarni perfumy nie pachną.
W literaturze coś się jednak zmienia. Ludzie, którzy dziś piszą bestsellery, przed dwudziestu laty siedzieliby w więzieniu. Ben Hecht
W literaturze jest dużo seksu i nie ma dzieci; w życiu – na odwrót. David Lodge
W logice tkwi zawsze pierwiastek nudy. Fiodor Dostojewski
W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. Albert Camus (1913-1960)
W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. Albert Camus (1913-1960)
W maju Natura jest kobietą. Henri Frederic Amiel
W małżeństwie najgorszą rzeczą po teściowej jest… żona. Jacques Tati
W małżeństwie powinno się walczyć bezustannie przeciw potworowi, który pożera wszystko: przyzwyczajeniu. Balzac Honoré de (1799-1850)
W małżeństwie tylko pierwszych sześć tygodni to poezja. Dalej następuje proza, często z dramatycznymi akcentami. Sacha Guitry (1885-1957)
W menu zazdrości są tylko puste kalorie. Feliks Rajczak (1938-1987)
W miarę dojrzewania uczuciowego wzrasta potrzeba dawania. Antoni Kępiński (1918-1972)
W miarę jak wśród ludu zanikają przesądy, rząd musi zwiększyć czujność oraz surowiej dbać o dyscyplinę i autorytet. Rivarol
W miarę starzenia się mężczyznom rośnie broda a kobietom język… . Pierre Beaumarchais
W miarę upływu lat w skrytości ducha coraz bardziej tęskni za istotą, która by żyła tylko w jego cieniu. Za kobietką istniejącą tylko dla niego, myślącą tylko o nim
W miarę, jak się starzejemy, stajemy się głupsi, ale i mądrzejsi. Francois de la Rochefoucauld
W milczeniu leży j siła i milczenie jest językiem przyszłego świata. Walter Nigg
W milczeniu nawet słaby krzyk robi wiele hałasu. Brigitte Bardot
W miłości “wierność” jest tak długo, jak długo w uczuciu jest ów czuły przypływ i odpływ niepewności, podejrzeń. . . Jak długo człowiek czuje, że nie uwięził do końca w ramionach tego wroga, jakim jest kochanek. Istnieje, jak długo są dla siebie niebezpieczeństwem i niepewnością. Wtedy nie ma zdrady, gdy wszystko jest zdradą. . . Bratny Roman, właśc. Roman Mularczyk (ur. 1921)
W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę. Evangelu
W miłości irytujące jest to, że jest ona zbrodnią wymagającą wspólnika. Baudelaire Charles Pierre (1821-1867)
W miłości istnieje zawsze przymieszka nienawiści. Huxley Aldous
W miłości jak w rybołówstwie: jedną siecią wszystkich gatunków ryb łowić nie można.
W miłości jest tylko jedno wyjście – ucieczka. Napoleon Bonaparte
W miłości kobiety są profesjonalistami, a mężczyźni amatorami. Francois Truffaut
W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa
W miłości nawet zadany ból, chodź jest bólem to leczy i pomaga. ks. Jan Twardowski
W miłości nie ma dramatu, dramat jest tylko, gdy miłości nie ma. Maurois André (właśc. Emile Herzog, 1885-1967)
W miłości nie ma równości. Iwan Turgieniew
W miłości nie ma żadnych reguł. Im bardziej kochamy, tym bardziej zbliżamy się od duchowego poznania. Paulo Coelho
W miłości pierwszy krok winna uczynić kobieta. Jean Baptiste Racine
W miłości pragniesz, by ci wierzono; w przyjaźni, by cię rozumiano. Achard Marcel (1899-1974)
W miłości pragniesz, by ci wierzono; w przyjaźni, by cię rozumiano. Marcel Achard (1899-1974)
W miłości to nie jest nieszczęście – raz wojna, raz pokój. Horacy
W miłości wszystkie środki są dobre, prócz tych, które prowadzą prosto do celu. Breza Tadeusz (1905-1970)
W miłości zapewnienia są tym samym, co oznajmianie o czymś wręcz przeciwnym. Elias Canetti
W miłości, pomijając wszelkie nastroje duszy, kobieta jest swego rodzaju lirą, która temu tylko zdradza swe tajemnice, kto mistrzowsko umie na niej grać.
W młodości nasze szczęście jest nadzieją, w starości-rozpamiętywaniem nadziei młodości. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
W młodości próżniak, na starość żebrak. Przysłowie ludowe
W młodości studiuje się dorosłych, aby osiągnąć mądrość. Na starość studiuje się dzieci, aby znaleźć szczęście. Peter Rosegger
W młodości szukamy wierzchołków, na starość – korzeni. Fuchs Marierose
W moich posiadłościach słońce nie zachodzi. Karol V (1500 – 1558)
W moim przyjacielu odnajduję moje drugie ja. Isabel Norton
W momentach trudnych miej zawsze nadzieję dni pogodnych. Katon
W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne.
W mroku wszystkie drogi prowadzą w przepaść. Evangelu J
W nas – tłuszcze, nerwy, żyły, śluzy i sekretności. I jest nam odmówiony idiotyzm doskonałości. Wisława Szymborska (ur. 1923)
W nas jest raj, piekło i do obu szlaki. Jacek Kaczmarski
W naszej epoce lud musi być zmotoryzowany, by miał hamulce. Stanisław Jerzy Lec
W naszych szczęśliwych czasach nie potrzeba wcale sprzedajnych dziewczyn, skoro spotyka się tyle uległości u przyzwoitych kobiet. Giovanni Giacomo Casanova di Seingalt (1725-1798)
W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie. Anatole France
W nauce nie powinniśmy się interesować ludźmi, lecz faktami. Maria Skłodowska-Curie
W nic innego nie wierzy się tak mocno jak w to, co nieznane i niezbadane. Francis Jeffrey
W niczym nie jest ci tak do twarzy, jak w niczym. M. Donnay
W niczym się tak chamstwo ludzkie nie wyjawia, jak w uśmiechu. Kazimierz Przerwa-Tetmajer
W niebie będę znowu słyszał. Ludwik van Beethoven
W niebie czeka na mnie miejsce. I nikt go nie zajmie, bo ono jest tylko dla mnie. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
W niektórych słownikach brak słowa honoru. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
W nienawiści jest strach. Johann Wolfgang von Goethe
W nieszczęściu największym nieszczęściem jest to, że kiedyś było się szczęśliwym. Boecjusz
W nieszczęściu okaż się dzielnym i odważnym. Horacy
W nieszczęśliwym śmierć grozę niełatwo obudzi. Jean Baptiste Racine
W nieugiętym proteście przeciw złu kryje się cała sól życia. Antoni Pawłowicz Czechow (1860-1904)
W obcym łóżku zawsze śpi się gorzej. Sidonie Gabrielle Colette
W obecnych czasach dzieci wiedzą wprawdzie, skąd przychodzą, za to ich rodzice nie wiedzą, dokąd idą. Robert Lembke
W obliczu ogromu zła na świecie byłoby bluźnierstwem posądzać Boga o istnienie. Tadeusz Kotarbiński (1886-1981)
W oczach naszych chłop urasta / do potęgi króla Piasta! Stanisław Wyspiański (1869 – 1907)
W oczach tkwi siła duszy. Paulo Coelho
W odczuciu mężczyzn Raj polegał na tym, że Ewa nie miała się w co ubrać. Bolesław Paszkowski
W odczuciu większości ludzi człowiek starszy o dziesięć lat jest starcem, a młodszy o dziesięć lat jest szczeniakiem. Kazimierz Brandys (1916-?)
W ogóle podstawą cierpienia jest trwanie, podstawą radości jest chwila. Friedrich Hebbel (1813-1863)
W ogóle wrogów nie miała, bo każdemu ulegała. Jan Sztaudynger
W ograniczeniu dopiero znać mistrza / I tylko prawo darzy nas swobodą. Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
W ojczyźnie serce me zostało. Adam Mickiewicz (1798 – 1855)
W olbrzymiej większości wypadków życiem jest właśnie to, że żyć nie można. . . Karol Irzykowski
W oparach samochwalstwa marnieje jakość życia. Tadeusz Kotarbiński
W Pana Boga wierz, ale Mu nie wierz. Sabała (Jan Krzeptowski, 1809 – 1893)
W panteonie: Przydała by się kontrola – która prawdziwa aureola. Czernik Cyprian
W państwie wszyscy obywatele są ciemiężcami samych siebie. Lew Tołstoj
W paszczy lwa nie czas podziwiać uzębienie. Regulski Antoni
W pełni wcieleni do Kościoła są ci, którzy mają Ducha Chrystusowego, związani są z Kościołem więzami “wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty”. Przygotowując się do chrztu katechumeni, którzy dzięki pragnieniu są ochrzczeni noszą zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary lub nie zachowują jedności wspólnoty pod zwierzchnictwem następcy św. Piotra, to “Kościół wie, że jest z nimi związany z licznych powodów” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 14-15). Jest to więź przez Pismo Święte, wyznanie wiary Kościoła pierwszych stuleci, poszczególne sakramenty, po części też poprzez urząd biskupi i Eucharystię. I wreszcie ci, “którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do ludu Bożego” (tamże, nr 16). Odnosi się to przede wszystkim do ludu Starego Przymierza, ale także do muzułmanów, którzy zachowują wiarę Abrahama, wreszcie do tych, którzy szukają nieznanego Boga po omacku, a nawet do tych, “którzy bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują wieść uczciwe życie” (tamże). Fr. Justin Rosary Hour
W pełnym sercu jest miejsce na wszystko, a w pustym sercu nie ma miejsca na nic. Antonio Porchia
W pewnych okolicznościach przekleństwo przynosi ulgę, jakiej nie daje nawet modlitwa. Mark Twain (1835-1910)
W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić. Tadeusz Olszański
W piątek pobożni kanibale zjadają rybaków. Żarko Petan
W piekle diabeł jest postacią pozytywną. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
W piekle nie eksponuj skrzydeł. Czarny Jan
W podróży i w życiu niecierpliwość rośnie w miarę, jak się zbliżamy do celu. . . Józef Ignacy Kraszewski (1812 – 1887)
W pogoni za ideałem, wszystkie świństwa popełniałem. Jan Sztaudynger
W polityce głupota nie stanowi przeszkody. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
W polityce jest czasem jak w gramatyce: błąd, który popełniają wszyscy, zostaje w końcu uznany za zasadę. Andre Maleaux
W polityce liczy się to, co liczy się dla wyborców. Ben J. Wattenberg
W polityce nic nie dzieje się bez przyczyny, ale często – bez skutku. John Gunther
W polityce zagranicznej wieczność trwa najwyżej dwa lata. Edgar Faure
W polityce zamiast grać, wciąż tasują karty. Karol Irzykowski
W Polsce zetknąłem się z piątym żywiołem: błotem. Napoleon I (Napoleon Buonaparte, 1769 – 1821)
W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi. Prawa Murphy’ego
W potęgę lekarzy wierzą jedynie… zdrowi. Alfred Konar
W pracy twórczej pełno niepewności i tachykardii jak w miłości. Nikos Kazantzakis
W pracy wewnętrznej wakacji nie ma. Maria Teresa Ledóchowska, błogosławiona (właśc. Halka-Ledóchowska, 1863-1922)
W pracy z komputerem, opieranie się na jakichkolwiek zasadach jest błędem. Prawa Murphy’ego
W prawdziwej miłości człowiek przede wszystkim zatraca wszelką oryginalność. Im większa jest miłość, tym banalniejsze są jej przejawy. Michał Choromański (1904-1972)
W próżnym chlewiku nic nie zdechnie. Ondrusz
W przeciwieństwie do ślepca człowiek widzący jest król Przysłowie angielskie.
W przeciwnościach życia korzystaj ze swego rozsądku: to co twarde można zmiękczyć, to co wąskie rozszerzyć, a ciężary mniej przygniatają tych, którzy umieją je nosić. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? – 65 n.e)
W pustej głowie nie powstanie nawet echo. Antoni Regulski
W pustkach największe echo. Andrzej Maksymilian Fredro
W raju jest dokładnie tak jak tu, gdzie jesteś teraz tylko dużo, dużo lepiej. Laurie Anderson
W raju powinno być wszystko: i piekło! Stanisław Jerzy Lec
W ramach pomocy krajom słabo rozwiniętym pieniądze biednych ludzi z bogatych krajów trafiają do kieszeni bogatych ludzi w biednych krajach. Alfred Mozer
W razie wątpliwości opróżnij magazynek.
W realnym świecie tak jak w snach,/ wszystko coraz to inną ma twarz. Dean R. Koontz – “Księga Wszelkich Smutków”
W religiach, które utraciły moc wiary, bogowie staja się tylko figurami retorycznymi, ornamentami dla ludzkiej samotności lub obrazami zdobiącymi ściany. Nikos Kazantzakis
W religii człowiek kompensuje sobie to, czego nie potrafi osiągnąć, religia to projekcja doskonałej wizji człowieka. (Bóg to ideał człowieka). (Bóg to ideał człowieka)
W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się przez nie nawiedzonym. Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)
W rękach losu każdy to tylko persona non grata, a wmawia mu się, że w jego – leżą losy świata. Stefan Pacek
W rozmowie z przełożonymi mężczyźni uczą się wciągać w ramiona głowę, w rozmowie z kobietami – wciągać brzuch. Francis Bacon
W rozpaczy też myślę. To trzyma mnie przy życiu i czyni człowiekiem. Ioannis Filimon
W rzeczach wielkich wystarczy chcieć. Propercjusz
W rzeczy samej historia to niewiele więcej niż spis zbrodni, szaleństw i nieszczęść ludzkości. Edward Gibbon
W rzeczywistości nie poznajemy niczego, ponieważ prawda kryje się w głębi. Demokryt z Abdery
W Rzymie być, a papieża nie widzieć.
W sakiewce nawet złoto milknie. Grzeszczyk Władysław
W sądzie nie ma litości. Talmud
W skali geologicznej człowiek żyje jak motyl-jednodniówka. Stanisław Lem
W skorumpowanym państwie wiele jest praw. Tacyt
W sobotę centrum miasta wygląda tak samo jak i w każdy inny dzień tygodnia. Marek Hłasko “Pierwszy krok w chmurach”
W sprawie gehenny zwierząt nie wystarczy bić na alarm, trzeba bić po gębie.
W starym piecu diabeł pali. Owidiusz
W swej skromności uważał się za grafomana, a był donosicielem. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
W swej zbroi z mięśni Rambo nie zawraca sobie głowy ani koniem, ani przyjacielem, ani kobietami. Jedynym jego towarzyszem jest olbrzymi, ostry sztylet, który służy mu za falliczny “talizman”, wzmacniający jego ciągle przecież ludzką – a zatem zawodną – męskość. Nic podobnego nie zagraża Terminatorowi, będącemu wszechmocną maszyną. Samiec w czystej postaci nie ma w sobie już nic ludzkiego; nawet przyrodzenia, które jest najdelikatniejszą i nie dającą się kontrolować częścią mężczyzny. (. . . ) Terminator wolny jest od moralnych skrupułów, strachu, bólu i śmierci oraz jakichkolwiek związków uczuciowych. Elisabeth Badinte “XY tożsamość mężczyzny”
W swoim domu i kąty pomagają. Masson
W sytuacja konfliktowych, a jeszcze wyraźniej w sytuacjach granicznych, gdy człowiek jest w obliczu śmierci, wyjawia on swoją prawdziwą hierarchię wartości. Antoni Kępiński (1918-1972)
W sytuacji bez wyjścia wyznacz sobie nowy kierunek.
W sytuacji kryzysowej, kiedy trzeba będzie wybierać między różnymi alternatywami, większość ludzi wybierze rozwiązanie najgorsze. Prawo Rudina
W szczęściu zawsze znajdziesz kawałek domowych pantofli Aldous Huxley (1894-1963), pisarka angielska. Aldous Huxley (1894-1963)
W szepcie gotują się słowa. Ramon Gomez de la Serna (1888-1963)
W sztok i w rynsztok… Jan Sztaudynger
W sztuce – jak w miłości – wszystko się zna z dawnych recept mędrców i babek, a jednak trzeba samemu jeszcze raz przepłynąć przez ocean doświadczeń najbardziej własnych. Kazimierz Koźniewski (1919-2005)
W sztuce nie musi się wszystkiego dopowiadać do końca, a może nawet nie powinno. Czasem lepiej dać dziesięć słów za mało niż jedno za dużo. Jerzy Niecikowski
W sztuce nie trzeba lękać się przesady. Gustaw Flaubert
W sztuce przejawia się najpierw to, co zadomowi się w życiu. Mieczysław Jastrun
W sztuce trzeba zawsze celować trochę wyżej niż się trafia. Giacomo Manzi
W śmiechu jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować całego człowieka. Thomas Carlyle (1795 -1881)
W śmierci idzie się ta droga bez powodu – na zawsze. Georges Bataille
W śmierci jest niewinne i naturalne piękno.
W świecie cywilizowanym nienawiść w rodzinie uzewnętrznia się zwykle w wyrażeniach, które napisane wydawałyby się całkiem niewinne (same słowa nie są obraźliwe), lecz wypowiedziane są takim tonem lub w takim momencie, że niewiele różnią się od uderzenia w policzek. Clive Staples Lewis (ur. 1898) – Listy starego diabła do młodego
W świecie faktów, najszybciej urządza się abstrakcja. Wojciech Bartoszewski
W świecie komputerów żadna awaria się nie kończy, ponieważ przechodzi zawsze w następną. Prawa Murphy’ego
W świetle prawdziwego znaczenia wszystko, co ważne, staje się trywialne, tak jak całe życie wydaje się niczym wobec śmierci. (“Ptasiek”) William Wharton
W tajemnicy każdego człowieka istnieje wewnętrzny krajobraz: z nietkniętymi równinami, z wąwozami milczenia, z niedostępnymi górami, z ukrytymi ogrodami. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
W trakcie gry ujawnia się nasz charakter bez osłonek. Owidiusz
W trudzie, w bólu, w cierpieniu odnajdujemy na powrót w czystym stanie ostateczność, jaką jest tragedia samotności. Emanuel Levinas
W trzecim roku wojny w narodzie [rosyjskim] rozpowszechniło się przekonanie, że prędzej czy później zatrze się granica między frontem a tyłami, morze krwi popłynie, zatopi tych, którzy się dekują i tych w okopach. Ten potop to właśnie jest rewolucja. Borys Pasternak
W twarzy narodu widnieją twarze wszystkich ludzi. Przerwa – Tetmajer Kazimierz
W tym jest mądrość polityka – jak pobijać bez patyka… Jan Sztaudynger
W tym rzecz cała, abyś sobie rozkazywał, sobą rządził. Liwiusz
W tym, w czym sami grzeszymy, jesteśmy najbardziej surowi dla innych. Wiesław Leon Brudziński
W ucieczce zawsze ginie więcej żołnierzy niż w walce. Selma Lagerlof
W ufności jest dobro, za które często zbyt drogo się płaci. Baltazar Gracian y Morales
W umyśle nowoczesnego człowieka zrodziło się nowe pytanie, pytanie, czy warto żyć. . . Nie można dać na nie rozumnej odpowiedzi, bo pytanie jest nierozumne. Erich Fromm
W uprzejmości jest wdzięk, i korzyść. Eurypides
W uśmiechu jest coś dziecięcego. ks. Jan Twardowski
W walce idei giną ludzie. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
W walce o serce kobiety nie wolno się spóźnić. Romain Hereux
W walkach byków nie ma bitew nie rozstrzygniętych. Ernest Hemingway
W wątpliwości szukaj rady mądrych i doświadczonych ludzi.
W wielkich chwilach życie nie wydaje się ani słuszne, ani niesłuszne, jest czymś ponad to, jest nieuchronne. Margaret Sherwood
W wielkich sprawach już sama chęć zasługą. Propercjusz
W wielkiej literaturze temat jest zawsze ten sam: człowiek w sytuacji istoty żywej i myślącej. Henryk Bereza
W wielu małżeństwach problemem jest to, że kobieta wyszła nie za mężczyznę, którego chciała, lecz za takiego, którego pozazdrościła. Peter Ustinow
W większości przypadków łatwiej jest się w coś wplątać, niż potem z tego wyplątać. Prawa Murphy’ego
W większości przypadków trudności ludzkie są córkami lenistwa. Andrew Johnson
W większości religii kapłana uważa się za ważniejszego od boga. Nicolae Jorga
W winie leży prawda. Alkajos z Mityleny (VII/VI w. p. n. e)
W wojnach, bez względu na to, która strona będzie się uważała za zwycięzcę, nie ma wygranych, są tylko przegrani. Arthur Neville Chamberlain (1869-1940)
W wojnie cenowej gigantów rynku komputerowego przegrywa zawsze klient. Prawa Murphy’ego
W wojnie, po którejkolwiek stronie będzie wygrana, nie będzie zwycięzców, ale wszyscy będą pokonani. Arthur Neville Chemberlain (1869 – 1940)
W wolności najcenniejsza jest jej świadomość. Tadeusz Kotarbiński
W wolnym kraju każdy może wyrażać własne zdanie. . . i nikt nie musi tego słuchać. Norman Collie
W zabawie ujawniamy, jakimi jesteśmy ludźmi. Owidiusz
W zachodzie słońca wypala się cegły na budowę dnia jutrzejszego.
W zakreślonych granicach ukazuje się dopiero kunszt mistrza. Johann Wolfgang von Goethe
W zasadzie nie istnieje nic beznadziejnego z wyjątkiem słow, z którymi wiąże nas nieuczciwość. Georges Bataille
W zasadzie pragniemy tylko jednego: prawdy Uwolnić się od zgiełku słów, przebić się przez schematy obrazów i dojść do prawdy. Ivo Andrić
W zbiorowości najczęściej przewodzą jednostki nie najlepsze, tylko najbardziej pozbawione skrupułów. Tadeusz Hipolit Czeżowski (1889-1981)
W zdrowiu i w chorobie niosą nas dni i noce ku wielkiemu celowi. Pozwólmy się objąć życiem wiecznym w Jezusie Chrystusie. Johann Albrecht Bengel
W zdrowym ciele zdrowy duch. Juwenal (Decimus Iunius Iuvenalis, 55 – 130)
W zespole programistów każdy ma genialny plan rozwiązania problemu. Wszystkie plany się wzajemnie wykluczają i żaden nie prowadzi do poprawnego rozwiązania. Prawa Murphy’ego
W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości – brak zmartwień. Sokrates
W życia wędrówce, na połowie czasu. Dante Alighieri (1265 – 1321)
W życiu – czasem jedna rada przyjaciela warta jest więcej niż dziesiątki mądrych ksiąg.
W życiu (. . . ) istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca. Borys Pasternak
W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Maria Dąbrowska (1889-1965)
W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym. Oscar Wilde (1856 – 1900)
W życiu jak w regule – wszyscy liczą na wyjątki.
W życiu jest coś więcej do zrobienia, niż tylko zwiększyć jego tempo. Mohandas Karamchand Gandhi, przydomek Mahatma, czyli Wielki Duchem (1869-1948)
W życiu może nas spotkać wiele klęsk i niepowodzeń, ale tylko jedna prawdziwa tragedia: przejście z dzieciństwa do starości bez osiągnięcia dojrzałości. Sydney Harris
W życiu można liczyć tylko na samego siebie. Ale i tego nie radzę. Bernard Tristan, właśc. Paul Bernard (1866-1947)
W życiu najlepiej kiedy jest nam dobrze i źle, bo kiedy jest nam tylko dobrze – to niedobrze. ks. Jan Twardowski
W życiu najważniejsze jest zrozumienie faktu, że głupcy także mają czasem rację. Winston Churchill
W życiu należy być przygotowanym na wszystko. Georges Clemenceau
W życiu niewiasty rozróżnić można siedem okresów: niemowlę, dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta i młoda kobieta. George Bernard Sham
W życiu nigdy nie jest tak jakbyśmy to sobie wymarzyli, dlatego nie warto robić sobie nadziei, najważniejsze to być silnym i nie dać się stłumić. Kamil Ejsymont
W życiu piękne są tylko chwile. Riedel Ryszard (Rysiu R)
W życiu politycznym roi się od strażaków, którzy odwracają wzrok, gdy tylko ujrzą gdzieś pożar. Giovanni Guareschi
W życiu praktycznym nie ma nic bardziej wrogiego, niż wątpienie, chwiejność, niezdecydowanie. Tadeusz Hipolit Czeżowski (1889-1981)
W życiu są tylko wierne trzy rzeczy: pieniądze, pies i stara kobieta. Z praw Murphy’ego
W życiu trzeba się starać o dwie rzeczy: po pierwsze, aby zdobyć to, czego pragniemy, a po drugie, żeby potem umieć się tym cieszyć. Tylko najmądrzejszym udaje się to ostatnie. Logan Pearsall Smith
W życiu wszystko jest znakiem (…) Wszechświat przemawia jednym tylko językiem, mogą go rozumieć wszyscy, tyle, że wszyscy o nim zapomnieli. Paulo Coelho
Wady będą, dopóki będą ludzie… . Tacyt
Wady wielkich ludzi dają nam krzepiące poczucie równości. Aleksander Kumor
Wady wielkich ludzi są pociechą matołów. Valdemar Baldhead (Łysiak), Konkwista
Wady wydają się zawsze bez braków. Jacek Wejroch
Wady zawsze zdają się bez braków. Jacek Wejroch
Waga jest z natury skłonna do kradzieży. Serna Gomez De La
Waha się, jest w rozterce, krótko mówiąc, jest kobietą. Jean Baptiste Racine
Wahadło: I wahadło idzie z czasem. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Walące się ołtarze są siedliskiem demonów. Ernst Jünger
Walcząc o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego groby. Jerzy Waldorf
Walczę, by przezyciężyć słabość, strach, by odnieść zwycięstwo nad sobą. James Joyce
Walczmy o estetykę wnętrz ludzkich! Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Walczył na wszystkie sposoby, był samym jądrem wijącego się i wierzgającego węzła swego ciała. Nie było góry ani dołu, światła ani powietrza. William Golding “Chytrus”
Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki. Stefan Kisielewski
Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. Milian Kundera
Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. Heraklit z Efezu (ok. 540 – 480 p. n. e)
Walka jest wychowawczynią wolności. Fryderyk Nietzsche
Walka o byt. Charles Darwin (1809 – 1882)
Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. George Gordon Byron (1788 – 1824)
Walkę stworzyła natura, nienawiść jest wynalazkiem człowieka. Karel Čapek (pisarz czeski, 1890-1938)
Walkę stworzyła przyroda, nienawiść wynalazł człowiek.
Wallenrodyczność czyli wallenrodyzm [. . . ] Wprowadził pewny do zdrady metodyzm. Juliusz Słowacki (1809 – 1849)
Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić. Józef Piłsudski (1867 – 1935)- do współpracowników po przyjeździe z Magdeburga do Warszawy, 11 listopada 1918, o socjalistycznym rządzie powołanym kilka dni wcześniej
Wam, co was rycerzami zowią, należy mur przebijać głową. Mikołaj Rej
Wargi kobiety są najpiękniejszą bramą do jej duszy. Przysłowie szwedzkie
Wariaci, podobnie jak dzieci, nie dają za wygraną, dopóki ich życzenie nie zostanie spełnione. Paulo Coelho
Wariant: Nawet nawias czasem jest poza nawiasem. Gorzelski Roman
Wariat: człowiek cierpiący na dużą niezależność intelektualną. Ambrose Bierce
Wariat: człowiek z głową w IV wymiarze. Stefan Napierski
Warto być grzecznym nawet wtedy, kiedy się nie ma na to ochoty. Tadeusz Dołęga – Mostowicz
Warto jest chwalić głosy baranie, jeśli się za to wełny dostanie. Jan Sztaudynger
Warto wszystko oddać, by Boga zachować. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Wartości są abstrakcyjne, ceny są konkretne.
Wartość człowieka poznajemy niezawodnie po tym, jak on umie spędzać czas wolny. Karl Heinrich Waggerl
Wartość człowieka poznasz po jego języku. Ali Ibn Abi Talib
Wartość nagród literackich zależy od ludzi, którzy je otrzymują. Wolfgang Kraus
Wartość walki twki nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się jąpodjęło, ale w wartości tej sprawy. Henryk Elzenberg (1887-1967)
Wartość wykształcenia objawia się najwyraźniej wtedy, gdy wykształceni zabierają głos w sprawach, które leżą poza domeną ich wykształcenia. Karl Kraus
Wartość życia nie zależy od długości jego trwania. Ważne jest to, ile miłości potrafimy ofiarować w tym czasie, który jest nam dany
Waszeć nigdy nie możesz być bez zakochania. Juliusz Słowacki (1809 – 1849)
Ważą się powszechnie, że w nocy śni się zazwyczaj to, co w dzień, na jawie, wywarło najsilniejsze wrażenie. Moje obserwacje wskazują na coś wręcz odwrotnego. Borys Pasternak
Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć. Albert Einstein
Ważne jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, co zrobić musimy. Charles Dickens (1812-1870)
Ważne jest nie zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa. Ajschylos
Ważne jest świadectwo hańby, które sobie człowiek sam wystawia. Stanisław Jerzy Lec
Ważne jest także, czym ręka rękę myje. Aleksander Kumor
Ważne jest, by ludzie czuli się wolni, nawet jeśli wolni nie są. Candace Bushnell, Cztery Blondynki
Ważniejsza jest sprawiedliwość niż miłość. Henry de Montherlant
Ważniejsza życzliwość niż jałmużna. Talmud
Ważniejsze jest, co ty myślisz o samym sobie, niż to, co o tobie myślą inni. Seneka
Ważniejsze kim się jest, od tego co się robi. Witold Gombrowicz (1904-1969)
Ważniejsze od posiadania tajnej broni jest przekonanie wroga o jej istnieniu. Aleksander Kumor
Ważnym czynnikiem jest właściwe słowo. Ilekroć napotkamy jedno z tych naprawdę właściwych słów. . . osiągamy rezultaty fizyczne i duchowo- i to z prędkością błyskawicy. Mark Twain
Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz ją umacniają. Francis Bacon
Wąż w trawie (ukryte niebezpieczeństwo) /Anguis in herba/.
Wbrew wszystkiemu wierze jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. z “Dziennika Anny Frank” 1994
Wcale nie jest pewne, czy ograniczenie się w sferze materialnej przyniesie spokój. Trzeba by ograniczyć jeszcze potrzeby duchowe. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Wchodząc do wody, wychodzisz z powietrza. Stanisław Tym
Wchodź w siebie bez pukania! Stanisław Jerzy Lec
Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei – o nadziei, w świecie bez miłości – o miłości. Jan Twardowski
Wciąż jeszcze najskuteczniejszym lekiem na miłość bywa ów radykalny środek – wzajemność.
Wciąż jeszcze przechodzą brodem przez rzekę odważnie, gdy już most jest gdzieś zbudowany. Karol Irzykowski
Wcześnie wykryta inteligencja jest uleczalna. Krzysztof Mętrak
Wcześniej czy później i tak musi nastąpić najgorszy z możliwych splotów okoliczności. Prawo Sodda
Wcześniej czy później ujawni się najgorsza możliwość. Prawo Sodda
Wczoraj – to jest dziś, tylko trochę dalej. Cyprian Kamil Norwid
Wczorajsza róża istnieje tylko z imienia, imiona tylko puste pozostały. Dante Alighieri
Wdzięczne kłamstwa zaślubiają umysły ludzi. Miquel Cervantes
Wdzięczność – wróg pamięci! Tadeusz Szyfer
Wdzięczność bardziej jest cnotą nieszczęśliwych niż szczęśliwych. Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Wdzięczność cechuje ludzi z dobrego kruszcu. Ludwik Hirszfeld
Wdzięczność i pokój serca idą z sobą w parze. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Wdzięczność i pszenica rosną tylko na dobrych glebach. Francois de la Rochefoucauld
Wdzięczność jest swego rodzaju sprawiedliwością. Samuel Johnson
Wdzięczność szybko się starzeje. Arystoteles
Wdzięczność uzasadania nasze lepsze mniemanie o sobie.
Wdzięk – to co w innych czyni nas jeszcze bardziej zadowolonych z nas samych. Henri Frederic Amiel
Wdzięk jest promieniowaniem wewnętrznej harmonii. M. von Ebner-Eschenbach
We wszystkich dziedzinach życia wymagana jest obecnie fachowa wiedza. Jedyni dziś amatorzy to politycy. Harold Macmillan
We wszystkim musi być umiar. Pitagoras
We wszystkim trzeba umieć uchwycić odpowiedni moment. James Joyce
Wedle stawu grobla. Potocki
Według mnie, ten najlepszy, co się najmniej chwali. Ignacy Krasicki (1735 – 1801)
Według nas Bóg istnieje. Lecz jeśli ktoś w Niego nie wierzy, On mimo to nie przestaje istnieć. Paulo Coelho, Pielgrzym
Wejdź w samego siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda. św. Augustyn
Wenus chce aby jej drobne przestępstwa pozostały w ukryciu. Tybullus
Weseli się serce, gdy daje i sobą się dzieli. Leopold Staff (1878 – 1957)
Wesoła myśl jest niczym wiosna. Otwiera pąki natury ludzkiej. Jean Paul Sartre (1905 – 1980)
Wesołe jest życie staruszka. Jeremi Przybora (ur. 1915)
Wesołość jest buntem przeciwko tragedii życia – jedynym buntem o pozorach zwycięstwa. Feliks Chwalibóg
Wesołość jest najlepszą higieną ciała i umysłu. George Sand
Wesołość jest rodzajem odwagi. Ernest Hemingway
Weszło wino, wyszła tajemnica. Talmud
Wewnętrzne pragnienia są nie do stłumienia. Kamil Ejsymont
Wędrujący po szczytach myśli są wszędzie samotni. Ludwik Hirszfeld
Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego, że czekało się na lepsze. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Wiadomo, że w całym kraju od przeszło pięciuset lat nikt z radości nie umarł. Georg Christoph Lichtenberg
Wiadomości są ersatzem prawd. Mikołaj Gomez Davilla
Wiadomość o mojej śmierci była przesadą. Mark Twain (właśc. Samuel Langhorne Clemens, 1835 – 1910)
Wiadomość od Boga: Restart wszechświata za 5 sec. Proszę się wylogować
Wiara chrześcijańska zna drogę przez mękę, ale nie zna drogi obok męki. Reinhold Niebuhr
Wiara i zwątpienie zależą od siebie: warunkują się wzajemnie jak wdech i wydech. Hermann Hesse (1877-1962)
Wiara jest katedrą, miłość szpitalem, ale obie bez nadziei byłyby tylko cmentarzem. Charles Peguy
Wiara jest koroną godności człowieka. Niesłychanie trudno odzyskać straconą koronę i umieścić ją ponownie na głowie. Jak więc trzeba jej strzec!. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Wiara jest miłością niewidzialnego, ufnością w niemożliwe, nieprawdopodobne. Johann Wolfgang Goethe
Wiara jest mozaiką złożoną z wątpliwości. Nikos Kazantzakis
Wiara jest okiem dla tej rzeczywistości, której nie można zobaczyć. Carlo Carletto
Wiara jest pewnością, że Bóg troszczy się o rzeczy najmniejsze. Soren Kierkegaard
Wiara jest pierwszym krokiem człowieka od siebie w kierunku Boga. Alfred Delp
Wiara jest światłem, które zapala się od światła. Julien Green
Wiara jest to pewność bez dowodu. Amiel Henri Frédéric (1821-1881)
Wiara oczekuje rzeczy niewiarygodnych. Aleksander Kumor
Wiara plus nadzieja to furtka dla możliwości. Zbigniew Różanek
Wiara poszukująca zrozumienia. (Fides quaerens intellectum) Św. Anzelm z Canterbury (1033 1109)
Wiara pozwala nam pojąć, że istnieje coś Niepojętego. Anzelm z Canterbury
Wiara przenosi góry. Na plecach wiernych
Wiara religijna jest rzeczą, którą należy samemu zdobyć, a nie odziedziczyć.
Wiara rozpoznaje więcej prawdy niż eksperyment i technika. Romano Guardini
Wiara to do pewnego stopnia intelektualny reumatyzm. Pitigrilli
Wiara to przyjmowanie za prawdę tego, co sobie wyobrażamy jako prawdę, a czego nie możemy udowodnić. Dan Brown, Kod Leonarda da Vinci
Wiara w człowieka też czyni cuda. Zybura Urszula
Wiara zawsze istnieje. Jest tam, gdzie kończy się działalność rozumu. Lew Tołstoj
Wiara, nadzieja, miłość. Nie potrzebuję więcej. Poznaję w odwrotnej kolejności. Taki już jestem. Scythe
Wiary się nie traci – przestaje tylko niepostrzeżenie formować życie. Helmut Thielicke
Wiatr jest miłosną pocztą kwiatów. Serna Gomez De La
Wiatr nie sieje, blask nie grzeje. Fredro Aleksander
Wiatraki to skamieniali Donkiszoci. Nowak Leopold
Wiatry wieją bardzo przeźroczyście. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Widelec: Widelec jest grzebieniem makaronów. Serna Gomez De La
Widoczne wydaje mi się wyczerpanie i zgroza, jaka wywołuje dotarcie do dna rzeczy – bycie Bogiem. Georges Bataille
Widzę i uznaję lepsze, a jednak wybieram gorsze. Owidiusz
Widzę w nim [w losie] podobieństwo do rwącej rzeki, która gdy wyleje, zatapia równiny, przewraca drzewa i domy, zabiera grunt w jednym miejscu, układa w innym, każdy przed nią ucieka, każdy ustępuje przed jej wściekłością, nie mogąc jej się oprzeć. Lecz chociaż taką jest rzeka, nie znaczy, że ludzie, gdy spokój powróci nie mogli zabezpieczyć się groblami i tamami w taki sposób, żeby ona, przybierając później, albo popłynęła kanałem, albo żeby jej impet nie był tak nieokiełznany ani tak szkodliwy. Henryk Sienkiewicz
Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, że dwu ludzi, różnie postępując, osiąga ten sam wynik, a z dwóch postępujących jednakowo, jeden osiąga, a drugi nie osiąga celu. Henryk Sienkiewicz
Widział wszystkie te postacie i twarze w tysiącach wzajemnych związków. . . nowo narodzone. Każda była śmiertelnym, namiętnym i bolesnym przykładem wszystkiego, co jest przemijające. A jednak żadna z nich nie umarła, tylko zmieniała się, nieprzerwanie rodząc się ponownie z nową twarzą. Jedynie czas stał pomiędzy nimi. Hermann Hesse (1877-1962, laureat Nobla) – “Siddhartha”
Widziałem ludzi wielkiej wartości – jakże ich niewielu! Talmud
Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów. John Steinback
Widzisz, drzewa, które poddają się rwącym potokom, ratują swoje konary, a zbyt oporne giną z korzeniami. Sofokles
Widzisz, jeśli mężczyzna podrywa jakąś dziewczynę i zakochuje się w niej, to jednocześnie zakochuje się w czymś, co tkwi w nim samym, a z nią ma to bardzo niewiele wspólnego. Przypomina mu matkę albo jest blondynką, a on śmiertelnie boi się brunetek. a może chce po prostu spłacić stare zobowiązania. Bywa i tak, że nie jest całkiem pewny swej męskości i musi to sobie udowodnić. John Steinbeck
Wiecie dlaczego kocham życie? Bo mam żonę, dzieci, długi, książki, pociąg do gór, niezapłacone rachunki, paru znajomych, ulubione piwo, pragnienie poznawania, słodkie tajemnice, parę nierozwiązanych problemów. . . Zadowolony z życia
Wieczna przemiana, która się w nas dokonywa, to jest życie. Pola Gojawiczyńska
Wiecznie niezrozumiałe w przyrodzie jest to, że można ją zrozumieć. Albert Einstein (1879 – 1955)
Wiecznością jest każda upływająca chwila. Nikos Kazantzakis
Wieczność? Jednostka czasu. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wieczny postrach rodzin, syrena, potwór, niewyraźna a groźna istota fantastycznie przebywająca w głębinach miłości. Gustaw Flaubert
Wiedza bez czynu jest jak śnieg w gorącym piecu. [129] H. Jackson Brown, – P S Kocham Cię
Wiedza bez logiki nic nie jest warta. Menander
Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Lew Tołstoj
Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ja posiadają. Heraklit z Efezu
Wiedza jest łaskawa – ochrania ludzi przed myśleniem. Anatol France
Wiedza jest obrazem prawdy.
Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach. Ethel Watts Mumford
Wiedza mądremu nie zaszkodzi, głupiemu nie pomoże. Antoni Regulski
Wiedza nie ma właściciela. Ludwik Pasteur
Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach. Carl Gustav Jung
Wiedza nie rozstrzygnie jednego problemu, bez stworzenia dziesięciu nowych. George Bernard Shaw
Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej STOSOWANIE. Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaca Ci za to, co robisz. Les Giblin
Wiedza to nie erudycja. Erudycja to nie wiedza. Lao Cy
Wiedza to potęga. Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)
Wiedza to tylko jedna połowa. Druga to wiara. Novalis
Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy. Niels Bohr
Wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. św. Paweł (l Kor 8,1)
Wiedza, to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy. Ambrose Bierce
Wiedza: Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Bacon Francis
Wiedza: Wiedza jest lekarstwem duszy. Filimon Joannis
Wiedzą sąsiedzi, jako kto siedzi. Rysiński
Wiedzę o świecie można zdobyć tylko w świecie, nie w domu. Lord Chesterfield
Wiedział tylko tyle należy szanować to, co czyni człowieka szczęśliwym albo chociaż zadowolonym. Przede wszystkim nie zmuszał nikogo, aby był szczęśliwy na jego modłę . Hans Helmut Kirst, Wilki
Wiedziała, że ludzie tego świata chodzą w zbroi egotyzmu, pijani samouwielbieniem, spragnieni komplementów, mało słysząc z tego, co się do nich mówi, niewzruszeni wypadkami, które spotykają ich najbliższych przyjaciół, w strachu przed wszelkimi apelami, które wymagałyby od nich jakiś ofiar. Tacy byli synowie Adama od Chin do Peru. A gdy jej myśli osiągały ten punkt, napełniał ją wstyd, ponieważ wiedziała, że ona również grzeszy i choć jej miłość do córki jest wystarczająco wielka, by zawierać wszystkie odcienie miłości, ma ona jednak pewien cień tyranii: marquesa kochała swą córkę nie dla niej, lecz dla siebie samej. Thornton Wilder
Wiedziałem, że kobiety nie lubią, żeby iść zbyt szybko do celu. Wpierw trzeba rozmów, czułości, jak one powiadają. Albert Camus, Upadek
Wiedzieć – to nie to samo, co zobaczyć. Konrad Eberhardt
Wiedzieć, co się wie, i wiedzieć, czego się nie wie – oto prawdziwa mądrość. Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi, 551-479)
Wiedzy trzeba się dorabiać, dlatego większość łapie tani komunał. Adolf Jończyk
Wiek dojrzały: wiek, w którym jeszcze ciągle jesteśmy młodzi, ale już ze znacznie większym wysiłkiem. Joanna Ipohorska
Wiek mężczyzny poznaje się po kroju spodni. Renata Szuman-Fikus
Wiek nie chroni przed miłością, ale miłość, do pewnego stopnia, chroni przed starością. Jeanne Moreau
Wiek nie świadczy o rozumie. Broda mędrcem nie czyni
Wiek średni: siedzisz w domu w sobotni wieczór, dzwoni telefon, a ty masz nadzieję, że to nie do ciebie. Ogden Nash (1902-1971)
Wieko trumny od strony użytkownika nie jest ozdobne. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wielcy duchem są jak chmury, gromadzą po to, by oddawać.
Wielcy geniusze są na ogół melancholikami. Arystoteles
Wielcy ludzie i dobrzy ludzie to rzadko ci sami.
Wielcy ludzie są dumni, mali zarozumiali. George Gordon Byron (1788-1824)
Wielcy ludzie są jak orły, które wysoko na skałach gniazdo sobie ścielą. Artur Schopenhauer (1788-1861)
Wielcy łotrowie małych sądzą.
Wiele agresywnych postaw kilkunastoletnich dziewcząt wynika z ich nieśmiałości. Jean Piaget
Wiele agresywnych postaw kilkunastoletnich dziewcząt wynika z ich nieśmiałości. Wanda Krzemińska, O kobiecie dwanaście rozdziałów
Wiele bezcennych rzeczy można kupić. Marie von Ebner-Eschenbach
Wiele ciemnych spraw przygotowano w blasku świec. Tadeusz Szyfer
Wiele czyni młodość, wiele czyni wino. Talmud
Wiele czyni, kto czyni, co może. Wincenty Ignacy Marewicz
Wiele jest dróg Pana, chociaż On sam jest Drogą. św. Hilary z Poiters
Wiele jest mocy, lecz nie ma większej nad człowieka. Sofokles
Wiele jest rzeczy godnych podziwu, ale nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. Sofokles
Wiele kobiet chciałoby marzyć z mężczyznami bez spania z nimi. Należy im z naciskiem wykazać niemożność takiego przedsięwzięcia. Karl Kraus (1874-1936)
Wiele kucharzy, zła polewka. Lompa
Wiele ludzi, którzy nie uczyli się nigdy rozumu, żyje rozumnie. Demokryt z Abdery (ok. 460 – 370 p.n.e)
Wiele można zdziałać nienawiścią, ale jeszcze więcej miłością. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Wiele obrad w sprawie maja w zagajnikach się zagaja. Konopiński Lech
Wiele okazji do śmiechu traci ten, kto nie potrafi śmiać się z samego siebie. Isadora Duncan (1878-1927)
Wiele osób uważa, że modlitwa do Boga o wyzdrowienie pomaga, a w takim razie muszą oni także wierzyć, że Bóg macza palce w sprowadzaniu choroby i decydowaniu o tym, kto będzie chory, a kto zdrowy. Jostein Gaarder: Świat Zofii
Wiele pragnącym wielu rzeczy brakuje. Horacy
Wiele rąk czyni pracę lekką. Przysłowie angielskie
Wiele to nie wszyscy. Sentencja łacińska
Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Wiele trzeba mocy, by umieć żyć wiedząc, jak bardzo życie i niesprawiedliwość są z sobą złączone. Fryderyk Nietsche
Wiele w państwie znaczą stosunki. Pliniusz Młodszy
Wiele wiedz, mało mów. Przysłowie ludowe
Wiele wymyślono po to, żeby nie trzeba było myśleć. Karel Capek
Wielka ilość cudzych myśli, wydobyta z książek, zowie się uczonością, ale mądrym czyni tylko dobre przetrawienie nabytych wiadomości. Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)
Wielka jest obojętność nieba. Juwenal (Decimus Iunius Iuvenalis, 55 – 130)
Wielka jest siła nicości, nic jej nie można zrobić. Stanisław Jerzy Lec
Wielka jest siła przyzwyczajenia. Cyceron
Wielka jest śmierć. / Jesteśmy w jej mocy / z uśmiechem na ustach. Reiner Maria Rilke
Wielka nienawiść łatwo nie ginie. Ezop
Wielka to wada, gdy kto dużo gada. Przysłowie ludowe
Wielka uczoność nie daje rozumu. Heraklit (ok. 544-484 r. p. n. e)
Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy. Zofia Kossak – Błogosławiona wina
Wielką jest mądrością umieć znosić głupotę innych. Pitagoras (ok. 572 – ok. 497 p.n.e)
Wielką siłą głupców jest to, że nie boją się mówić głupstw. George Bernard Shaw
Wielką szkodę przynoszą głupim ci, którzy ich chwalą. Demokryt
Wielką zagadką ludzkiego losu nie jest cierpienie, lecz nieszczęście. Simone Weil
Wielki artysta nawet wtedy, gdy oddaje się najdzikszym fantazjom, zbliża nas do rzeczywistości. Jerzy Niecikowski
Wielki błąd uchodzi często za zbrodnię. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? – 65 n.e)
Wielki człowiek jest wielki nawet w dolinie. Mały jest mały nawet na szczycie góry
Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich. Carlyle
Wielki poeta jest nadzwyczaj niepoetycznym stworzeniem. Oscar Wilde (1854-1900)
Wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu, wie, że czystkę trzeba robić codziennie.
Wielki smutek nie umie sam położyć sobie kresu. Seneka Młodszy
Wielki talent to tylko wielka niecierpliwość. Alfons Allais
Wielki wybuch. (The Big Bang) George Anthony Gamow (1904 – 1968)
Wielkich ludzi od wszelkich spraw jest bardzo dużo, a Chrystus chce, aby wielcy ludzie byli od małych spraw – sam nas tego uczy. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Wielkich okazji nie warto przesypiać z byle kim. Jacek Wejroch
Wielkie cierpienia są nieme. Kto bardzo cierpi, milczy
Wielkie czasy mogą zmieścić pokaźną ilość małych ludzi. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wielkie drzewa dają więcej cienia niż owocu.
Wielkie historyczne fakty i postacie występują za pierwszym razem jako tragedia, za drugim – jako farsa. Karol Marks (Karl Marx, 1818 – 1883)
Wielkie i wspaniałe arcydzieło człowieka – to żyć dorzecznie. Michel Montaigne
Wielkie myśli nie potrzebują pochwał. Lew Tołstoj
Wielkie myśli pochodzą z serca. Luc de Clapiers de Vauvenargues (1715 – 1747)
Wielkie myśli rodzą się w sercu.
Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei. Andre Gide
Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób. [91] H. Jackson Brown, – P S Kocham Cię
Wielkie przyjaźnie zawiązują się w pogoni za jakimś ideałem, w obronie jakiejś sprawy, w trudach poszukiwań. . . Teilhard de Chardin
Wielkie to nieszczęście, że w naszych czasach nie ma już głupca, który by się trochę nie poduczył.
Wielkie to szczęście, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, bo wszystko wykupiliby bogacze, a dla biednych nic by nie zostało. Karol Juliusz Weber
Wielkie umysły są z pewnością blisko spokrewnione z szaleństwem. John Dryden
Wielkim bogactwem dla człowieka jest życie oszczędne. Tytus Carus Lukrecjusz
Wielkim cieszylibyśmy się pokojem, gdybyśmy przestali zajmować się cudzymi słowami i sprawami, które do nas nie należą. Tomasz a Kempis
Wielkim człowiekiem jest ten, kto nie zatracił serca dziecka.
Wielkim jest ten, który przezwyciężywszy instynkt życia, zmienił go w pragnienie trwania. Ludwik Hirszfeld (1884-1954)
Wielkimi tytułami można zdobywać czytelników, ale utrzymywać ich trzeba informacjami. Lord Northcliffe
Wielkość cierpienia nie stanowi liczba cierpiących. Bolesław S. Herbaczewski
Wielkość człowieka mierzy się nie tylko tym, co w życiu osiągnął, lecz także tym, czego w życiu umiał się wyrzec. Tadeusz Hipolit Czeżowski (1889-1981)
Wielkość człowieka mierzymy wielkością wolności. Yannis Ritsos
Wielkość człowieka nie polega na poniżaniu innych, lecz na wysławianiu ich zasług.
Wielkość książek rozprasza ducha. Seneka
Wielkość rozsiana jest skąpo w planie świata. (Bruno Schulz). (Bruno Schulz)
Wielkość z cierpieniem zawsze idzie w parze, w najwyższe szczyty grom bije. Adam Asnyk
Wielokropek zastępuje czasami brak myśli. Safrin Horacy
Wielu byłoby chętnych, gdyby droga do nieba nie prowadziła przez cmentarz.
Wielu chce żyć i nie starzeć się, a w rzeczywistości starzeją się i nie żyją. Aleksander Mitscherlich
Wielu dobrych mężów często nie ma odwagi być czymś innym. George Byron
Wielu dokonuje czynów miłości; rzadko zdarza się człowiek, którego myśli są jej pełne. Anthony de Mello (1931 – 1987)
Wielu jest doktorami z tytułu, a bardzo mało z postępowania. Hipokrates
Wielu jest nauczycieli, ale tylko nieliczni są wielkoduszni. Mo Ti
Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie czytać. Warenns
Wielu ludzi kupuje honor za pieniądze. Dosso Dossi
Wielu ludzi nie cierpi pieniędzy, ale tylko nieliczni potrafią się ich pozbyć. Francois de La Rochefoucauld (1613-1680)
Wielu ludzi nie wierzy w Boga. . . ale w diabła wierzy. Fiodor Dostojewski
Wielu ludzi sądzi, że najważniejszy jest intelekt. Pozwala rozwiązywać problemy, uczy jak dostrzegać i wykorzystywać szansę. Ale jest on niepełny bez odwagi, miłości, przyjaźni i współczucia. Dean Ray Koontz
Wielu ludzi trzyma swoje kompleksy w portfelu. Leopold R. Nowak
Wielu ludzi w pogoni za środkami do życia traci z oczu samo życie. Sarah Margaret Fuller (1810-1850)
Wielu ludzi własne szczęście mierzy rozmiarem zawiści bliźnich. Jerzy Drobnik
Wielu ludzi, którzy nie uczyli się nigdy rozumu, żyje rozumnie. Demokryt
Wielu ludziom wydaje się, że myślą, podczas gdy zmieniają jedynie przesądy. Wiliams James
Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie – ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. Michel de Montaigne
Wielu mistrzami się stało, jak mówić prawdę niecałą. Jan Sztaudynger
Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zamienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne. Miłość niszczy prawa i nadaje nowe. Boccaccio Giovanni (1313-1375)
Wielu ofiar później się żałuje – czy to zmniejsza wartość ofiary? Karol Irzykowski
Wielu oskarża morze, choć wiatr zawinił. Dimitrios Kamburoglu
Wielu piło, wielu będzie piło. Talmud
Wielu powstało z gliny, z której trudno coś ulepić.
Wielu powstało z prochu, który nigdy nie wystrzeli. Mieczysław Michał Szargan
Wielu przyłącza się dopiero wtedy, gdy już nie widać czoła pochodu.
Wielu wie wiele – nikt wszystkiego. Przysłowie łacińskie
Wielu współczesnych pisarzy więcej pije, niż pisze. Maksym Gorki
Wielu wynosiłoby swoje żony pod niebiosa, gdyby byli pewni, że one tam pozostaną. Przysłowie francuskie
Wielu z tych, co wyprzedzili swój czas, musieli nań czekać nie w najwygodniejszych pomieszczeniach. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wiem na nieszczęście, że istnieją prawdy, których inaczej niż za pomocą kłamstwa nie da się wyrazić. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Wiem tylko, że życia nie można zrozumieć bez miłosiernej wyrozumiałości, nie można go bez niej przeżyć. Oscar Wilde (Fingal O`Flahertie Wills, 1854 – 1900)
Wiem, co ci ofiarowałem, ale nie wiem co otrzymałeś. Tonio Porchia
Wiem, co to samotność i to mi wystarczy. Konstantinos Tsatsos
Wiem, że jest Ktoś, kto mnie kocha niezależnie od tego, czy mi wychodzi źle, czy dobrze.
Wiem, że jest to ciężkie i niepopularne, ale nie należę do tych, którzy twierdzą, że patriotyzm polega na okłamywaniu polskiego społeczeństwa i utrzymywaniu go w stanie ciągłej iluzji. Stanisław Cat-Mackiewicz
Wiem, że jestem nieśmiertelny. . . / Przebrnęliśmy dotąd przez tryliony zim i lat, / Czekają nas jeszcze tryliony, / I jeszcze tryliony przed nimi. Walt Whitman – “Moja piosenka”
Wiem, że nic nie wiem. (Oida ouden eidos). Sokrates (469 – 399 p. n. e)
Wiem, że zapomnisz lecz dla wspomnienia daję Ci dowód mego istnienia.
Wiemy wprawdzie, że istnieje niemało badaczy naukowych, którzy zajmują się np. zagadnieniami fizycznymi, są jednocześnie wierzącymi katolikami. Wierzenia katolickie mogą u takiego uczonego nie wywierać żadnego wpływu na jego badania np. nad falami elektrycznymi, ale uczony ten nawet nie spróbuje objaśniać radiotelegrafii przy pomocy działania łaski bożej lub wtrącania się w tę sprawę jakiś duchów niebiańskich. Gdyby tak czynił, odebrałby mu katedrę nawet najgłupszy z uniwersytetów katolickich. Można być bardzo cenionym fizykiem i jednoczenie pisać lub mówić głupstwa w sprawach społecznych lub religijnych. Dowodzi to tylko niekonsekwencji wewnętrznej takiego uczonego, ale nie pogodzenia religii z nauką. Henryk Cunow, Pochodzenie religii i wiary w Boga
Wierności i przebaczania ucz się od psa. Bogumił Buczyński
Wierność jest istotą honoru. Friedrich Schegel (1772 – 1829)
Wierność nagradza się sama.
Wierność nigdzie nie jest pewna. Wergiliusz
Wierność psa zależy niekiedy od wytrzymałości smyczy. Wiesław Trzaskalski
Wierność wyczerpuje się, gdy nie jest oparta na miłości, na prawdziwej miłości. Louis Aragon (1897-1982)
Wierność: silne swędzenie z zakazem podrapania się. Julian Tuwim
Wierność: triumfująca kapitulacja. Gabriel Laub
Wierny minister nie służy dwóm książętom; wierna kobieta nie miewa dwóch mężów. Mandżurskie
Wierny przyjaciel jest lekarstwem na życie i łaską na wieczność. Franciszek z Asyżu, właśc. Giovanni di Bernardone, święty (1181 lub 1182-1226)
Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość. Jan Twardowski
Wiersze są rodzajem rozmowy, w której autor chce coś przekazać z własnych przeżyć. Piszę tak, jakbym mówił do kogoś bliskiego. Dla mnie wiersz jest poszukiwaniem kontaktu z drugim człowiekiem. Chciałbym trafić do każdego. Cieszy mnie to, że wiersze rozumieją czytelnicy spoza polskiej przestrzeni, rozumieją w swoim języku. Jan Twardowski
Wiersze: to jest właśnie walka ze światem. Stefan Napierski
Wierz, że masz, a będziesz miał.
Wierzący chcąc się dostać do raju, stwarza raj dla księży na Ziemi.
Wierzący, który nigdy nie wątpił nie nawróci wątpiącego… . Marie von Ebner-Eschenbach
Wierzę w Boga, ale czy wierzę Bogu? Nemer Ibn El Barud
Wierzę w Boga, Mozarta i Beethovena. Ryszard Wagner
Wierzę w jednego Boga. Sobór w Nicei
Wierzę w poezje, miłość, śmierć, dlatego właśnie wierzę w nieśmiertelność. Yannis Ritsos
Wierzę w przyjaźń od pierwszego spotkania. Anna Mińszczak
Wierzę, aby zrozumieć. Anzelm z Canterbury
Wierzę, aby zrozumieć. Św. Augustyn (Aurelius Augustianus 354-430)
Wierzę, że choroby są kluczem, które mogą nam otworzyć pewne bramy. André Gide
Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością. Vincent van Gogh (1853-1890)
Wierzę, że każde bycie razem jest czasem zyskanym. .
Wierzę, że nawet gdy znikam ci z pola widzenia, nie znikam z twej duszy. Odległość i cisza są wplecione w tkaninę każdej prawdziwej przyjaźni. Roberta Israeloff
Wierzę, że ostatnie słowo będzie należeć do nieuzbrojonej prawdy i bezwarunkowej miłości. Martin Luther King
Wierzę, że są kwiaty, które się rodzą z spojrzeń ludzkich oczu. Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865 – 1940)
Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami. Niestety, jest to rząd. Allen Woody
Wierzę, że życie warte jest, aby je przeżyć Twoja wiara pomoże ci uczynić je pełnym wartości. William James
Wierzyciele mają lepszą pamięć, niż dłużnicy. Przysłowie angielskie
Wierzyć – to oświetlać to, co ukryte. św. Maksymilian Kolbe
Wierzyć nie myśląc jest prawie równie źle, jak myśleć nie wierząc. Maurice Maeterlinck
Wierzyć to znaczy pocieszać drugiego swoją wiarą. W ten sposób tworzy się Kościół
Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. ks. Jan Twardowski
Wierzyć znaczy często: zamknąć oczy i padać. Helmut Thielicke
Wierzyć znaczy nie tylko wznosić oczy do Boga i uwielbiać Go; trzeba jeszcze umieć patrzeć na ziemię ludzkimi oczami Chrystusa. Michel Quoist
Wierzyć! Słuchać! Walczyć! Benito Mussolini (1883 – 1945)
Wierzyć, znaczy nie chcieć wiedzieć, gdzie leży prawda. Wolter
Wierzymy, że powstaliśmy z miłości i że w miłość się obrócimy. Roman Brandstaetter
Wiesz, dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny. Ignacy Krasicki (1735 – 1801)
Wiesz, gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca. Mały Książe
Wieża w Pizie nachylona jest pod kątem widzenia turystów. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Więcej błogosławieństwa jest w dawaniu aniżeli w braniu – motto miłosiernych i bokserów. Harold Pinter
Więcej bredni powiedzieć może głupiec w pięciu minutach niż mędrzec przez pięć lat odgadnąć. Karol Irzykowski (1873 – 1944)
Więcej dogryzie psiarnia kundlów niż jeden brytan. Adalberg
Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie / Niż ich się śniło waszym filozofom. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Więcej jest sensu, jeżeli mędrzec się wygłupia, niż jeżeli głupiec się mądrzy. Tadeusz Kotarbiński (1886-1981)
Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.
Więcej koń może niźli źrebię. Petrycy
Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury. Demokryt z Abdery
Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu. Francois de la Rochefoucauld
Więcej ludzi żyje według zmysłów, niż podług rozumu. Alighieri Dante
Więcej mamy lenistwa w umyśle niż w ciele. Francois de la Rochefoucauld
Więcej mądrości nauczy cię jedna żona niż tysiąc kochanek. Aleksander Świętochowski (1849 – 1938)
Więcej może ten, kto więcej posiada. Plaut
Więcej osiągniemy cierpliwością niż siłą. Edmund Burke
Więcej się stłucze niż sklei za pomocą idei. Jan Sztaudynger
Więcej słowo niźli rózga.
Więcej światła! Johann Wolfgang Goethe
Więcej warta jest przyjaźń jednego człowieka rozumnego niż wszystkich głupców. Demokryt z Abdery (ok. 460 – 370 p. n. e)
Więcej wśród ludzi krwiopijców niż krwiodawców.
Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie, niż dowiedzenie się. Agatha Christie (Dame, 1891 – 1976)
Więcej zdziałali w świecie święci rzeźbieni niż żywi. Georg Christoph Lichtenberg (1742-99)
Więcej zyskamy, ukazując się takimi, jakimi jesteśmy, niż usiłując się wydawać takimi, jakimi nie jesteśmy. François Rochefoucauld
Większa mądrość znajduje się w przyrodzie, aniżeli w książkach. Bernard z Clairvaux, święty (1091-1153)
Większą mądrość znajduje się w przyrodzie, aniżeli w książkach. św. Bernard z Clairvaux (1091-1153)
Większą radość daje zdobycie szczytu górskiego po kilkugodzinnej intensywnej wspinaczce niż po kilkuminutowej jeździe kolejką linową. Antoni Kępiński (1918-1972)
Większą sztuką jest opanować język własny niż język obcy. Antoni Regulski
Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu – niż świadomość, że oto jesteśmy u mety. Zofia Bystrzycka
Większe zwycięstwo osiągnie ten, kto sobie wroga zjedna, niż ten, kto go zniszczy. Tadeusz Hipolit Czeżowski (1889-1981)
Większego trzeba rozumu, aby czyjejś dobrej rady posłuchać, niż aby, jej komuś udzielić. M. Wolska
Większość ludzi chciałaby mieć takich przyjaciół, jakimi sami nie umieją być.
Większość ludzi jest bezmyślna i wie niewiele. Wang Czung
Większość ludzi jest zbyt tchórzliwa, by czynić coś złego i zbyt słaba, by czynić coś dobrego.
Większość ludzi jest złych, a tylko niewielu jest dobrych. Heraklit z Efezu
Większość ludzi ma ukryte właściwości, które ujawnia przypadek. Francois de la Rochefoucauld
Większość ludzi nie posiada kwalifikacji do życia.
Większość ludzi odrzuca to, czego nie znają, albo poznać nie chcą.
Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje. Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)
Większość ludzi prędzej umrze niż pomyśli. Bertrand Russell (1872-1970)
Większość ludzi przedkłada siłę nad wolność. John Stuart Mill
Większość ludzi używa głowy nie do myślenia lecz do potakiwania. Evelyn Waugh
Większość mężczyzn złorzeczących kobietom, złorzeczy tylko jednej. R. de Gourmont
Większość naszych błędów jest bardziej wybaczalna niż środki, którymi staramy się je ukryć.
Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie. Podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć
Większość nieszczęścia spada na nas dlatego, ponieważ aż do połowy drogi sami idziemy na ich spotkanie. Clive Staples Lewis
Większość przyjemności to nieprzyzwoitość… Jan Kurczab
Większość rzeczy na tym świecie stworzona została przez ludzi, którzy wytrwali, kiedy zdawało się, że nie ma już nadziei. Dale Carnegie
Większość swoich kazań papież przekazuje dziś większej liczbie ludzi niż Chrystus w ciągu całego swojego życia. Billy Graham
Większość z nas przechodzi przez życie nie zastanawiając się nawet jak naprawdę mogłoby wyglądać nasze życie gdybyśmy tylko zapragnęli być szczęśliwi. .
Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania: sprowadzaniem do najprostszej postaci. Lew Tołstoj (pisarz rosyjski, 1828 – 1910)
Większy ból niż ukąszenie węża daje niewdzięczność dziecka. William Szekspir
Większym kalectwem od ślepoty jest zaślepienie. Janusz Roś
Więzienia budowane są z kamienia prawa, burdele z cegieł religii. Wiliam Blake
Więzy łączące małżeństwo są niewidoczne… ale słychać, gdy pękają. Luise Rinser (1911-2002)
Więź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej. Mikołaj Kopernik
Więź: I trzask bata konie brata. Fangrat Tadeusz
Wilk: Nie mów o wilku że zbaraniał. Czarny Jan
Wilkowi z gardła nie wyrwiesz.
William Shakespeare pisał dla mas. Gdyby żył dzisiaj, robiłby seriale telewizyjne. Rupert Murdoch
Wina jest zawsze po stronie partnera. Prawo Brydża
Wina wyznana na pół darowana.
Winem rozpraszajcie troski! Horacy
Winie depcze po piętach kara.
Winien jestem ci wszystko, ponieważ cię kocham. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Winnych niech własne potępi sumienie. Juliusz Słowacki
Wino czyni człowieka łatwiejszego do zniesienia dla niego samego, ale nie można powiedzieć, że również dla innych. Samuel Johnson (1709-1784)
Wino czyni ubogiego bogatym w fantazje, a bogatego biednym w rzeczywistość. Platon
Wino i kara to znana para. Przysłowie ludowe
Wino jest nieustającym dowodem, że Bóg kocha nas i lubi widzieć nas szczęśliwymi. Benjamin Franklin (1706-1790)
Wino: Wino robi człowieka przezroczystym. Prus Bolesław
Wiosła: Wiosła są rzęsami łodzi. Serna Gomez De La
Wiosna jest rozpuszczaniem zimy. Kern Ludwik Jerzy
Wiosna ubiera drzewa, szkoda że nas nie przyodziewa. Gicgier Tadeusz
Wióry lecą, kędy drwa rąbią. Zawadzki
Witaj, Cezarze, pozdrawiają cię idący na śmierć.
Wkrótce nie będziesz chciał wiedzieć tego, o co tak wypytujesz. Seneka Młodszy
Wktótce będziemy parą starych, pomarszczonych stworzeń. Nie szkodzi – im brzydsi będziemy w oczach innych, tym piękniejsi będziemy dla siebie nawzajem. George Eliot (Mary Ann Evans, 1819-1880)
Władca, który nie króluje w sercu swych ludów, jest nikim. Napoleon Bonaparte
Władcy lubią tylko tych, którzy są im przydatni i tylko tak długo, dopóki ich potrzebują. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Władcy nienawidzą słów, które każą głosić. Seneka Młodszy
Władcy są śmiertelni, państwo jest wieczne. Tacyt
Władza absolutna jest matką niesprawiedliwości. Plutarch
Władza ani małżeństwo nie znoszą wspólników. Seneka Młodszy
Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie. John Emerich Acton
Władza imponuje tylko małym ludziom. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński
Władza jednym uderza do głowy, innym po głowie. Józef Kuśmierek
Władza ma tendencję do przydzielania pracy tym, którzy najmniej się do niej nadają. Prawo Cornuelle’a
Władza materialna znajduje się w ręku ludzi możnych i bogatych; władza intelektualna należy do mędrców lub kapłanów; władzę moralną zaś dzierżą kobiety. August Comte
Władza nie jest środkiem, ale celem. Nie wprowadza się dyktatury po to, aby ochronić rewolucję; robi się rewolucję po to, aby ustanowić dyktaturę. George Orwell
Władza praw jest potężniejsza niż ludzi. Liwiusz
Władza to możliwość służenia innym, a nie fanfary ku naszej czci. J. Donald Walters – “Secrets of Life”
Władza to największy afrodyzjak. Henry Kissinger
Władza to nie parasol, który stawia się w kącie, gdy deszcz przestał padać. Antonio Salazar
Władza, która chce zarządzać wszystkim dziwi się, gdy pociągają ją do odpowiedzialności za wszystko. Stefan Kisielewski
Władzy raz zdobytej nie oddam nigdy! – wykrzyczane na posiedzeniu rządu lubelskiego w Moskwie, czerwiec 1914. Władysław Gomułka (I sekretarz PPR)
Władzy, jak dziecku, nie można za wiele obiecywać. Zbigniew Jerzyna
Własna niemoc jest tak niebezpieczna jak obca przemoc. Stanisław Jerzy Lec
Własną głupotę ludzie zwykli nazywać doświadczeniem. Oscar Wilde (1856-1900)
Własną pomoc daj pierwszy; pomoc przyjaciela przyjmij na końcu. Przysłowie mongolskie
Własne cierpienia uczą, że nikomu nie należy robić żadnej przykrości.
Własne zdania najczęściej są złożone – z kilku cudzych. Jacek Wejroch
Własnego charakteru – jak własnej skóry – zmienić się nie da. Stefan Pacek
Własność jest kradzieżą. Pierre Joseph Proudhon
Własny styl to przedzieranie się przez gąszcz własnej banalności.
Właściwa miara pewniejsza jest od nadmiaru. Demokryt z Abdery
Właściwą rzeczą głupców jest przyglądanie się wadom innych i zapominanie o własnych. Christian Friedrich Hebbel
Właściwe jest ludzkiej naturze nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. Tacyt (Publius Cornelius Tacitus, ok. 55 – ok. 120)
Właściwe słowa niewielu zdoła ocenić. Wang Czung
Właściwe słowa we właściwym czasie – to jak chleb w czasie głodu. Talmud
Właściwe stosunki z ludźmi to: gorliwość, ciekawość życia, uczenie się od każdego, kto coś wie i umie. Leopold Schefer
Właściwie niewiele się straciło, jeśli jeszcze pozostał honor. James Matthew Barrie
Właściwie to nawet trochę żałuję, że udałem się jakoś taki, że dużo wiem, i prawie wszystko przemyślałem. Co z tego mam? Nic. Tylko zniechęcenie . Tadeusz Konwicki, Zwierzoczłekoupiór
Właściwie wszystkie matki są matkami wielkich ludzi i nie ich to wina, że życie później sprawia im zawód. Borys Pasternak
Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego – trwać w błędzie. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego – trwać w błędzie. Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106 – 43 p.n.e)
Właściwy człowiek na właściwym miejscu. (The right man in the right place). Austen Henry Layard (1885 – 1930)
Właściwy czyn jest skokiem człowieka poza samotność. Yannis Ritsos
Właściwym mówcą zgromadzeń ludowych jest namiętność. Antoine Rivarol
Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Włączone do kontaktu, lepiej działa Z praw Murphy’ego.
Włóżmy do ust kamienie, od nowa ćwiczmy wymowę. Nagrodą będą słowa twarde i nieruchome. Słowa jak ludzie – z tętnem bijącym w przegubach szyi. Powróćmy do źródeł życia któreśmy zagubili. Marek Skwarnicki
Wmyślić się w znak krzyża, który jest znakiem chrześcijaństwa: korzenie jego tkwią w ziemi, a ramiona obejmują całość stworzenia, by unieść je w górę, do nieba. Jerzy Zawieyski
Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć. Prawa Murphy’ego
Wnuki zbiorą owoce twoje(j pracy). Wergiliusz
Wobec despoty wszyscy są równi, mianowicie – równi zeru. Fryderyk Engels
Woda drąży kamień nie siłą, lecz częstym padaniem.
Woda nie ma smaku – w tym tkwi jej jedność i prawda. Stefan Kisielewski
Woda psuje wino, wóz drogę, a kobieta sąsiada. Przysłowie francuskie
Woda życia. (Aqua vitae). (Aqua vitae)
Wojna – to życie, które nie może istnieć bez śmierci. Emil Zola
Wojna byłaby piknikiem, gdyby nie wszy i dezynteria. Margaret Mitchell
Wojna domowa: Hurra! W imię narodu wybijemy samych siebie. Karel Ceper
Wojna jest lepsza niż nietrwały pokój. Napoleon Bonaparte
Wojna jest najgorszym sposobem gromadzenia wiedzy o obcej kulturze.
Wojna jest ojcem wszystkich grzechów. Heraklit z Efezu
Wojna jest ojcem wszystkich rzeczy. Heraklit z Efezu (ok. 540 – 480 p.n.e)
Wojna jest sądem królów, zwycięstwa są jej wyrokami. Antoine Rivarol
Wojna jest sztuką wprowadzania wroga w błąd. Sun Tzu
Wojna jest tylko kontynuacją polityki innymi środkami. K.Clausewitz
Wojna jest zbyt poważną rzeczą, by powierzyć ją wojskowym. Georges Clemenceau
Wojna nigdy nie kończy się dla tych, co walczyli. Curzio Malaparte
Wojna ojcem wszystkich rzeczy. Heraklit z Efezu
Wojna pożera najlepszych! Fryderyk Schiller
Wojna składa się z nieprzewidzianych wydarzeń. Napoleon Bonaparte
Wojna wszystkich przeciw wszystkim. Th.Hobbes
Wojna wtedy jest sprawiedliwa, gdy jest konieczna. Niccolo Machiavelli
Wojny nie wygrywa się ewakuacjami. Churchil W
Wola jest niczym innym jak magiczną, silną zdolnością myślenia. Novalis
Wola zmarłego jest nakazem. Talmud
Wolałabym raczej popełnić błędy w imię dobroci i miłości aniżeli czynić cuda żywiąc w sercu nieżyczliwość i surowość. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)
Wolałbym być pierwszym tutaj, niż drugim w Rzymie. Cezar (Caius Iulius Caesar, ok. 101 – 44 p. n. e)
Wolałem studiować książki niż ludzi. Roger Bacon
Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca. Anatol France (1844-1924), pisarz francuski
Wolę iść do piekła niż do nieba, gdyż w tym pierwszym znaleźli się wszyscy ciekawi ludzie. Mark Twain (1835-1910)
Wolę napis: “Wstęp wzbroniony” aniżeli “Wyjścia nie ma”. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Wolę odczuwać skruchę, niż umieć ją zdefiniować.
Wolę pływać jako oportunista niż utonąć z niezłomnymi zasadami u szyi. Stanley Baldwin
Wolę polskie gówno w polu, / Niż fijołki w Neapolu. Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865 – 1940)
Wolimy raczej mówić o sobie źle, niż wcale. Francois de la Rochefoucauld
Wolimy rozmawiać z ludźmi przez telefon niż w cztery oczy. Naturalny wybór samotników. Lepsza koncentracja i można skończyć kiedy się chce. s. 46 Zofia Kucówna – Zatrzymać czas
Wolno psu na Pana Boga szczekać.
Wolnoć Tomku / W swoim domku. Aleksander Fredro (1793 – 1876)
Wolności nie można symulować. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wolności! Ty najpierwsza z własności człowieka, bez której inne nikną i szczęście ucieka. Adam Jerzy Czartoryski
Wolnością ludzi zawładnie ten, kto zapanuje nad ich sumieniami. Fiodor Dostojewski
Wolność albo jest pełna, albo jej w ogóle nie ma. Michał Bakunin
Wolność boryka się z licznymi trudnościami, a demokracja nie jest doskonała, ale my nigdy nie musieliśmy wznosić muru, by zatrzymać naszych ludzi John F. Kennedy
Wolność jest jak powietrze na szczycie góry. I jedno, i drugie – nie do zniesienia dla słabych. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Wolność jest jednym z najbardziej zwodniczych mamideł. John Ruskin
Wolność jest równa wszystkim skarbom świata. Ksenofont
Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, na co ustawy pozwalają. Charles Louis de Secondat Montesquieu (Monteskiusz, 1689 – 1755)
Wolność jest władzą, jaką mamy nad samy sobą. Hugo Grotius
Wolność myśli jest przede wszystkim wolnością błądzenia. Konstantinos Tsatsos
Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa. Albert Einstein (1879-1955)
Wolność nie istnieje; to tylko pragnienie duszy. Emile Henriot
Wolność nie jest darem, ma krople potu na czole. Zbigniew Jerzyna
Wolność nie jest możliwa bez autorytetu. bo inaczej będzie chaosem – a autorytet bez wolności stanie się tyranią. Stefan Zweig
Wolność nie jest nikomu niepotrzebna. Krzysztof Mętrak
Wolność nie jest ulgą lecz trudem wielkości. Leopold Staff
Wolność nie znaczy, że można poruszać się po niewłaściwej stronie ulicy. Indira Gandhi
Wolność obywatelska istnieje tylko tam, gdzie sądy są silne. Napoleon Bonaparte
Wolność polega na tym, aby śmiało rozpatrywać każdą sytuację w jaką wpakuje nas życie i brać na siebie wszelką wynikłą z tąd odpowiedzialność. Jean Paul Sartre
Wolność prasy znaczy tyle, co cała konstytucja. Rene de Chateaubriand
Wolność sztuki jest dziś zagrożona przez obojętność publiczności. Edward Albee
Wolność to oddech życia. Alfred Delp
Wolność to tylko jeszcze jedno słowo dla tych, którzy nie mają już nic do stracenia. Janis Joplin
Wolność to właściwie rozumiana konieczność. Włodzimierz Lenin
Wolność to zdolność do samodyscypliny. Georges Clemenceau
Wolność w praktyce nie wygląda tak ładnie jak w przemówieniach. Will Rogers (właśc. William Penn Adair Rogers, 1879-1935)
Wolność wymaga odpowiedzialności, dlatego budzi lęk w tak wielu ludziach. Jules Renard
Wolność wyposaża politykę w moralność.
Wolność… to wybór między pracą a śmiercią głodową. Samuel Johnson
Wolny wybór jest zawsze atrakcyjniejszy od przymusu. Gertruda Stein
Wolnym jest się dopiero wtedy, kiedy nie ma się już po co żyć. Erich Maria Remrque “Łuk Triumfalny”
Wołają: kto pierwszy, ten lepszy – a powinno być odwrotnie. Tadeusz Kotarbiński
Wołasz Boga; On często schodzi po kryjomu i puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu. Adam Mickiewicz
Wołom nakładają jarzmo, człowiek nakłada je sobie sam.
Wódka pije ludzi do dna. Motas Ryszard
Wódka, to bardzo niedobry napój. Szczególnie niedobra wódka. Bernard Shaw
Wóz albo przewóz.
Wpadł. I to na pomysł. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości, gdy słońce otula cię ciepłem i opromienia światłem – za darmo. Phil Bosmans
Wpatrując się w Niebo nie warto szukać gwiazd, lecz Drogi – i nie tej Mlecznej a wiecznej. E. Glińska
Wpierw przestał istnieć las – przeżyli go zbieracze. Ścisłowski Włodzimierz
Wprawa prowadzi do doskonałości.
Wprawdzie nadzieja to zwodnicza bogini, ale jednak pożyteczna. Owidiusz
Wprawdzie nie miał grosza przy duszy, ale miał za to wiarę w przyszłość. Paulo Coelho
Wprost nie do wiary, ile rozumu zużywa się w świecie dla udowadniania głupstw.
Wpuść cielę do kościoła, a toż ino ogon wyniesie. Stanisław Reymont
Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie. Kołda Eugeniusz
Wrogom spieszyć z pomocą, to ładnie, ale po co? Jan Sztaudynger
Wrogość to gniew czyhający na sposobność zemsty. Ciceron
Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy. Cyceron
Wrogów często stwarza nam nasza własna wyobraźnia. ks. Jan Twardowski
Wrony – interpunkcja nieba. Stanisław Wróblewski (1868-1938)
Wrony żyją gromadą, orzeł sam. Jan Fedorowicz
Wróbla dławi ogon pawi. Sztaudynger Jan
Wróć z tarczą albo na tarczy. – pożegnanie syna w starożytnej Sparcie
Wróćcie, zanim liście opadną z drzew. Wilhelm II (cesarz Niemiec)- rzekł tak do żołnierzy idących na front, sierpień 1914
Wróg, o którym chętnie myślisz, nie jest wrogiem. Stefan Kisielewski
Wrzątku pod lodem szukasz.
Wrzodów nie powoduje to, co zjadamy. Powstają one przez to co zjada nas. dr Joseph F. Montague
Wrzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.
Wsiąść do pociągu byle jakiego, / nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Magda Czapińska (ur. 1951)
Wskażę Ci środek, który wzbudza miłość bez lęku, bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia. Jeśli chcesz być kochany, kochaj
Wsłuchując się z miłością w drugiego człowieka, sami zaczynamy przemawiać. Heinrich Spaemann
Wspak chodzi tylko rak. Przysłowie rosyjskie
Wspaniale być skromnym, gdy się jest wielkim. Wolter
Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni. Oscar Wilde
Wspina się, bo pełza. Czarny Jan
Wspinać się mozolnie na tę górę, żeby dowiedzieć się, że ta góra nazywa się starość. Oczekiwać wspaniałego widoku ze szczytu, a ten widok – to śmierć. Lęk młodości przed starością to lęk przed szczytem. Anna Kamieńska
Wspinać się tak mozolnie na tę górę, żeby dowiedzieć się, że ta góra nazywa się starość. Oczekiwać wspaniałego widoku ze szczytu, a ten widok – to śmierć. Lęk młodości przed starością to lęk przed szczytem. Anna Kamieńska (1920 – 1986)
Wspinanie się ma granice, upadek nie.
Wspomnienia i wyobrażenia urzeczywistniają się w ciszy. William Wharton
Wspomnienia są podporą starości. Polivios Dimitrakopulos
Wspomnienia to skarb, ale trzeba je umieć odkurzać. Stefan Kisielewski
Wspomnienie jest rajem, z którego nic nas nie może wypędzić. Jean Paul
Wspólne niebezpieczeństwo należy odpierać zgodą. Tacyt
Wspólnota daje nam ciepło, byt osobny daje nam światło. C. G. Jung
Wspólnota nie jest sumą interesów lecz sumą ofiar. Antoine de Saint-Exupery
Wspólny jest rodowód bogów i ludzi, z jednej matki pochodzimy. Pindar
Współczesna młodzież walczy przeciwko wczorajszej frazeologii, w tym celu wynajduje dzisiejsze logany. Arthur Miller
Współczesne kobiety rozumieją wszystko z wyjątkiem własnego męża. Oskar Wilde (1854-1900)
Współczesne media przypominają czasem narkomana – tak jak on, żeby istnieć, musi pobierać narkotyk, tak one, żeby utrzymywać się na rynku, muszą wstrzykiwać w swoje żyły coraz więcej szoku, wstrząsu, horroru. Ryszard Kapuściński
Współczesne narody nie są ludami, lecz zwycięskimi oddziałami plebsu. Mikołaj Gomez Davilla
Współczesne suknie są jak drut kolczasty: chronią teren, lecz pozwalają go obejrzeć. Danny Kaye
Współczesnego człowieka niszczy pośpiech. Nigdy się nie zatrzymuje. A przecież tajemnicą szczęścia jest umieć czasem przystanąć. Michel Quoist
Współczesny laicki świat potrzebuje prawdopodobnie świętości bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, lecz podejrzewam, mniej niż kiedykolwiek potrzebuje hagiografii. Jan Józef Szczepański
Współczucie czy kiedykolwiek pierwsze dobiło do mety? Wisława Szymborska (ur. 1923)
Współczucie pokrewne jest miłości. Przysłowie angielskie
Współpraca oznacza dwie litery: MY. G. M. Verity
Wstałem rano, Jeść mi dano, Chodzę sobie, Nic nie robię; Ludzie inni Bardzo czynni Stanisław Jachowicz (1796 – 1857). (1796 – 1857). (1796 – 1857)
Wstawaj zawsze prawą nogą. Jest to jedna z niewielu prawych rzeczy, na którą w każdych warunkach cię stać. Lech Nawrocki
Wstąpił do piekieł, po drodze mu było.
Wstąpiłem na ciało! Samo tego chciało. Jan Sztaudynger
Wstęp jest najważniejszą częścią książki. Nawet krytycy czytają wstęp. Quedalla
Wstrząs jest to przeżycie, od którego wariat może wyzdrowieć, a człowiek normalny może zwariować. Tadeusz Kotarbiński (1886-1981)
Wstrząsające wydarzenia życiowe odkrywają w ludziach prawdziwe osobowości, rodzą nowe postawy. Jan Józef Szczepański
Wstrzemięźliwość mści się zawsze. U jednego powoduje pryszcze, u innego ustawy seksualne. Karl Kraus (1874-1936)
Wstyd jest barwą cnoty. W.I.Marewicz
Wstyd jest męstwem płci pięknej, milczenie i rumieniec – wymową. Przysłowie chińskie
Wstyd jest piorunom konać w piorunochronach. Stanisław Jerzy Lec
Wstydem być nie może litość sprawiedliwa. Jean Baptiste Racine
Wstydem jest zdradzić siebie. Soundkail
Wstydliwość – to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech. Karol Darwin
Wstydzilibyśmy się często swoich najpiękniejszych czynów, gdyby świat wiedział wszystkie pobudki, które je wydały. La Rochefoucauld
Wszak to miłość sprawia, że ziemia się obraca. w. S. Gilbert
Wszczyna się wojnę, kiedy się chce, kończy, kiedy można. Niccolo Machiavelli
Wszechmogący, gdy kocha, najsłabszym być umie. Jan Twardowski
Wszechpotężna jest miłość, która wszystko tworzy, wszystko ochrania. Goethe Johann Wolfgang Von
Wszechświat jest zwierzęciem, które nas widzi, słucha i zapamiętuje. Karol Irzykowski
Wszechświat nie zdaje sobie sprawy z twojego istnienia – uspokój się i rozluźnij. Anthony de Mello (1931 – 1987)
Wszechświat składa się z historii, a nie atomów. Muriel Rukeyser
Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, sama się wypali, a drugim przyświeca. Bojanowski Edmund, święty (1814-1871)
Wszelka kultura pewnego dnia pokazuje swą smutną prawdę – prawdę przeładowanego, a pustego magazynu. Karol Irzykowski
Wszelka materia jest duchem. sir Arthur Eddington
Wszelka przyjemność jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru. Epikur z Samos
Wszelka radość tam tylko, gdzie nie ma przyzwyczajenia. Roman Bratny
Wszelka sztuka jest zarazem powierzchnią i symbolem. Oscar Wilde “Przedmowa”
Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka – sztuką. Fryderyk Schlegel
Wszelka wartościowa działalność jest działaniem z wiary. Albert Schweizer
Wszelka władza pochodzi z lufy pistoletu Jean Cocteau Takt polega na tym, by wiedzieć, jak daleko można się posunąć, by nie posunąć się za daleko. Mao Ce-Tung (1893 – 1976)
Wszelki ból jest złem, ale nie każdego bólu należy unikać. Epikur z Samos
Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością. Michał Anioł
Wszelki grzech wypływa z niewiedzy. Lew Tołstoj
Wszelkie cierpienie jest tylko doznaniem istnieje o tyle, o ile je odczuwamy. Zygmunt Freud
Wszelkie dobro jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać, z której będziemy się rozliczać przed Bogiem. Kard. Josef Ratzinger
Wszelkie dobro jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać, z której będziemy się rozliczać przed Bogiem. Kard. Josef Ratzinger
Wszelkie prawdziwe życie jest spotkaniem. Martin Buber
Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci, bez względu na to, czy są zwolennikami Sołowjowa, Kanta czy Marksa. Prawdy szukają tylko samotnicy; zrywają ze wszystkimi, którzy kochają ją niedostatecznie. Czy istnieje na świecie coś, co zasługiwałoby na wierność? Takich rzeczy jest bardzo mało. Ja uważam, że trzeba być wiernym nieśmiertelności, tej drugiej, silniejszej formie życia. Trzeba zachować wierność wobec nieśmiertelności, trzeba być wiernym Chrystusowi! Borys Pasternak
Wszelkie umieszczanie człowieka w sztywnych ramkach jest niemożliwe, życie nie ma ostrych zarysów, jest procesem, a nie krajobrazem. ks. Władysław Sedlak
Wszelkie zjawiska niepokoją ludzi, dopóki nie zostaną rozpoznane i zaklasyfikowane. Klasyfikacja pozwala włączyć daną rzecz w normalny tok życia. Zofia Kossak – Dziedzictwo
Wszędy: Klika i klaka wszędy jednaka. Monastyrski Andrzej
Wszędzie, gdzie są ludzie, są głupstwa i to te same głupstwa. Bernard Fontenelle
Wszyscy bogowie b y l i nieśmiertelni. Stanisław Jerzy Lec
Wszyscy chcą iść do nieba, ale nikt nie chce umierać.
Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wszyscy chcą rozumieć malarstwo, dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków. Pablo Picasso (1881 – 1973)
Wszyscy chcemy dożyć starości i wszyscy zaprzeczamy, że już nadeszła. Francisco Quevedo
Wszyscy ci, którym powaga życia posiwiła skronie, są zgodni z tym, iż ludzkie życie rozgrywa się nad przepaścią nie dającego się wyrazić cierpienia. Eduard Spranger
Wszyscy cierpimy z powodu tej samej wady, że posiadamy wady. Stefan Pacek
Wszyscy dobrzy są już zajęci. Prawo Harrisa
Wszyscy jesteśmy psychiczni, ale nie wszyscy zdiagnozowani.
Wszyscy jesteśmy robakami, ale wydaje mi się, że ja jestem świetlikiem. Winston Churchill (1874-1965)
Wszyscy jesteśmy sympatyczni, ale świat należy do niesympatycznych. Maria Dąbrowska
Wszyscy jesteśmy tylko Jego narzędziami, zrobimy swoją część i przeminiemy. Matka Teresa z Kalkuty
Wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Niektórzy jednak zostali lepiej wypaleni
Wszyscy jesteśmy ułomni, lecz ty nie sądź, że ktoś mógłby być bardziej ułomny od ciebie.
Wszyscy jesteśmy zerem dla robaków. Nikos Kazantzakis
Wszyscy kłamią, ale to nie ważne ponieważ nikt ich nie słucha. Prawo Liebermana
Wszyscy leżymy w rynsztoku lecz niektórzy patrzą w gwiazdy. Mark Twain
Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy
Wszyscy ludzie byliby sobie równi gdyby nie mieli potrzeb. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 – 1778)
Wszyscy ludzie pragną, aby ich chwalono. Quintus Eniusz
Wszyscy ludzie rodzą się równi i całe życie walczą przeciwko temu. Benjamin Franklin (1706 – 1790)
Wszyscy ludzie są o tyle piękni, o ile mniej poznani. Świętochowski A
Wszyscy ludzie śmieją się w tym samym języku.
Wszyscy ludzie wydają się nam śmieszni, z wyjątkiem nas samych. John Galsworthy
Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. Arystoteles
Wszyscy ludzie, którzy naprawdę wierzą w siebie, znajdują się w domach wariatów. G. K. Chesterton
Wszyscy mamy czuwać nad tym, aby w Polsce nie było już głodnych, nagich, bezdomnych Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Wszyscy mężczyźni są własnością matek. I to jest jedyna prawdziwa definicja, określająca czym właściwie jest własność kobiet zamężnych. Oscar Wilde
Wszyscy mężowie rządzą kobietami, my wszystkimi mężami, nami zaś kobiety. Katon Starszy (Marcus Porcius Cato Maior Censorius, ok. 234 – 149 p. n. e)
Wszyscy nieszczęśliwi ludzie są nimi dlatego, że nie potrafią spokojnie przebywać w domu.
Wszyscy oni przestali wierzyć i chociaż zachowali tajony lęk przed upiorami, pokpiwali sobie jednak z nieba, które stało się dla nich puste. Emile Zola
Wszyscy pokutujemy za to, że żyjemy. Sedes
Wszyscy rzecznicy rządowi mają kłopoty. Nie można przecież wziąć kulki końskiego łajna, opakować jej w staniol i sprzedawać jako delikates. Friedrich Nowottny
Wszyscy się zmieniamy, a zmiana przychodzi niczym lekki wietrzyk poruszający zasłonami o brzasku dnia, jak ulotny zapach polnych kwiatów ukrytych w trawie. Zdarza się, że niekiedy odczuwają wtedy niewielki ból – myślą wtedy najczęściej, że złapali katar, albo też czują lekką odrazę na myśl o tym, co wczoraj było jeszcze dla nich najukochańsze. John Steinbeck
Wszyscy skarżą się na swą pamięć, nikt na swój rozsądek. Francois de la Rochefoucauld
Wszyscy szanują tego, do kogo uśmiechnęło się szczęście. Talmud
Wszyscy śmiertelnicy mają skłonność do stawania się tym, pod co się podszywają. Clive Staples Lewis (ur. 1898) – Listy starego diabła do młodego
Wszyscy w Polsce się męczymy, to nie jest żaden argument. . . St. Brzozowski, 1905
Wszyscy wiedzą, że coś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi. Albert Einstein (1879 – 1955)
Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Alexandre Dumas, ojciec (1802-1870)
Wszyscy zmierzamy do tego samego kresu. Horacy
Wszyscy, prócz zbrodniarzy i męczenników są grzeszni i święci zarazem Guillaume Appolinaire.
Wszystkie bitwy naszego życia czegoś nas uczą, nawet te, które przegraliśmy. Paulo Coelho
Wszystkie czyny dobre pragną światła. Cyceron
Wszystkie dni stają się takie same wtedy, kiedy ludzie przestają dostrzegać to wszystko, czym obdarowuje ich los, podczas gdy słońce wędruje po niebie. Paulo Coelho
Wszystkie dobre maksymy istnieją w świecie; chybia się tylko w ich stosowaniu. Blaise Pascal (1623-1662)
Wszystkie domy stałyby się grobami, gdyby nie były otwarte dla gości. Gibran Khalil Gibran
Wszystkie drogi dobra i prawdy, prowadzą do ewangelii. Bergson Henri
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
Wszystkie kobiety dążą tylko do oszukiwania, tyranizowania i okradania mężczyzn, a każde słowo którego nie rozumieją, poczytują jako spisek przeciwko sobie. Giovanni Boccaccio
Wszystkie kobiety przewyższają swoich mężów zręcznością i obrotnością, a moli książkowych i szperaczy podwójnie. Karol Juliusz Weber (1767-1832)
Wszystkie kobiety są piękne, tylko wina czasem brak.
Wszystkie komputery PC są kompatybilne, ale niektóre są kompatybilniejsze od innych. Twój jest zawsze mniej kompatybilny. Prawa Murphy’ego
Wszystkie komputery się kiedyś popsują. Bardziej niezawodne i droższe, szybciej. Prawa Murphy’ego
Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki na chwilę i na każdą chwilę. John Ruskin
Wszystkie lata naszego życia, od dzieciństwa do starości, są bardzo krótkim okresem w porównaniu z wiecznością. Platon (427-347 przed n. e)
Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie góry i pagórki są aptekami. Paracelsus
Wszystkie marzenia mają w sobie ziarno prawdy, a geniusz polega na poznawaniu marzeń, z których można wydobyć te ziarna. Hans Selye
Wszystkie me myśli mówią o miłości. Dante Alighieri
Wszystkie moje posiadłości za chwilkę czasu. Elżbieta I
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże prawy! A gdy będziem zasypiali, / Niech Cię nawet sen nasz chwali. Franciszek Karpiński (1741 – 1825)
Wszystkie nasze nieszczęścia biorą się z jednej tyko przyczyny, mianowicie stąd, że człowiek nie umie przebywać w samotności. Pascal Blaise (1623 – 1662)
Wszystkie nasze wysiłki, cierpienia i przyjemności przepadną na zawsze w pustce, nie pozostwiając po sobie żadnych śladów. Kolakowski
Wszystkie obyczaje, nawet najtwardsze, stają się z czasem przyjemniejsze i łagodniejsze, najsurowszy zaś sposób życia może stać się przyzwyczajeniem, a przez to przyjemnością.
Wszystkie organizacje mają dekalog moralny – nawet załoga pirackiego okrętu. Bertrand Russell (1872-1970)
Wszystkie orły są ptakami, ale nie wszystkie ptaki orłami. Wincenty Styś
Wszystkie partie polityczne umierają w końcu zatrute własnymi kłamstwami.
Wszystkie prawa Finagle’a można obejść, posiadłszy prostą sztukę działania bez myślenia. Prawo Wingo’a
Wszystkie realne fakty, które los przygotowuje, są o wiele bardziej fantastyczne niż powieść wymyślona przez człowieka. I o wiele bardziej tajemnicze. Natsume Soseki (1867-1916)
Wszystkie ruiny świata przerażają, tylko greckie budzą podziw. Dimitrios Kamburoglu
Wszystkie rzeczy ludzkie są krótkie i nietrwałe; i w czasie, który nie ma granic nic nie znaczą. Lucjusz Anneusz Seneka
Wszystkie rzeczy mają swój czas. Eklezjasta
Wszystkie sprawy szlag trafia jednocześnie. Prawa Murphy’ego
Wszystkie systemy filozoficzne mijają jak cienie, a msza po staremu się odprawia. Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)
Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Lew Tołstoj (pisarz rosyjski, 1828 – 1910)
Wszystkie tęsknoty i ideały ludzkie, wszystkie programy i rewolucje zmierzają do jednego – aby zobaczyć nareszcie człowieka. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Wszystkie wielkie myśli rodzą się podczas marszu. Friedrich Nietzsche
Wszystkie wielkie prawdy na początku są bluźnierstwem. Shaw Bernard
Wszystkie wielkości świata nie są warte dobrej przyjaźni. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 – 1778)
Wszystkie wspomnienia są złudne, bo teraźniejszość nadaje im inne barwy. Albert Einstein (1879 – 1955)
Wszystkie zamówienia wojskowe powierza się najtańszym oferentom.
Wszystkie zawierane pokoje to są tylko ferie wojenne. Alojzy Żółkowski
Wszystkie zawody są sprzymierzeniem przeciwko laikom. Bernard Shaw
Wszystkie znane moje utwory są tylko ułomkami wielkiej spowiedzi. Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
Wszystkie zwierzęta są sobie równe. Ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych. George Orwell
Wszystkim droga otwarta i gościniec bity, nie wszyscy mają jedne sławy apetyty. Próżno pieką piecucha leniwe zgagi, próżny sławy apetyt, kiedy bez odwagi. Wacław Potocki
Wszystkim mniej lub bardziej się zdaje, że nadzieja jest zasługą i cnotą. Henryk Elzenberg
Wszystkim to tyle co nikomu. Regulski Antoni
Wszystkim wzgardził, kto już wzgardził śmiercią. Seneka Młodszy
Wszystkim, którzy nie wierzą w Boga, radzę się wybrać w samotny rejs dookoła świata. Chey Blith
Wszystko bowiem, co przeswadzone, przeciwne jest zamiarowi teatru, którego przeznaczeniem, jak dawniej tak i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej ryzy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Wszystko co Bóg stworzył, posiada znamiona świętości. Rabbi Harold Kushner
Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością. Edyta Stein
Wszystko co dobre w życiu jest nielegalne, niemoralne, albo powoduje tycie. Prawa Murphy’ego
Wszystko co doskonałe jest rzadkie. Cyceron
Wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli. Arthur Schopenhauer
Wszystko co idzie źle, sprawia wrażenie, że idzie dobrze. Prawo Scotta
Wszystko co istnieje godne jest uwagi. Capek Karel
Wszystko co ludzkie, jest smętne. Ukrytym źródłem humoru nie jest radość, lecz smutek. W niebie nie ma humoru. Mark Twain (właśc. Samuel Langhorne Clemens, 1835-1910)
Wszystko co ludzkie, to jedynie mała łódeczka na oceanie sił. Karel Ćapek
Wszystko co mam, noszę w sobie. Bias z Prieny
Wszystko co należy do człowieka posiada pieczęć czasu. Christian Schütz
Wszystko co nieznane, wydaje się cudowne. Tacyt (Publius Cornelius Tacitus, ok. 55 – ok. 120)
Wszystko co powiesz, zostanie przez innych ocenione zupełnie sprzecznie z twoimi intencjami. Prawo Chisholma
Wszystko co się nam przytrafia, dzieje się zawsze z jakiegoś powodu. Gabriel Garcia Marquez
Wszystko co się staje, podobne jest do człowieka, któremu się wydarza. Aldous Huxley (1894-1963)
Wszystko co spotyka człowieka, pochodzi od niego samego. Karel Capek
Wszystko co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Św. Jan Ewangelista
Wszystko co zostało złożone, ulegnie wcześniej czy później rozkładowi. Prawa Murphy’ego
Wszystko darować, sobie nic nie zatrzymywać. św. Jan M. Vianey
Wszystko dobre, co się dobrze kończy. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Wszystko dzieje się zgodnie z przeznaczeniem. Heraklit z Efezu
Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa. Denis Diderot
Wszystko idzie, wszystko powraca; wiecznie toczy się koło bytu. Frederich Nietzsche (1844 – 1900)
Wszystko inne doprowadza nas do wściekłości. Maurois André (właśc. Emile Herzog, 1885-1967)
Wszystko jest cierpieniem, a przyczyną cierpienia jest niewiedza. Budda
Wszystko jest dobre, gdy wychodzi z rąk twórcy {rzeczy;} wszystko wyrodnieje w rękach człowieka. Rousseau
Wszystko jest lekcją. Eugene Ionesco
Wszystko jest mgnieniem oka ironicznym. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Wszystko jest nawzajem powiązane, a węzeł to święty. Marek Aurelisz
Wszystko jest środkiem – nawet przeszkoda. Ibn Saud
Wszystko jest trucizną, decyduje tylko dawka. Paracelsus
Wszystko jest trudne zanim stanie się proste. Fuller
Wszystko jest u nas na opak: opodatkowali rozum zamiast głupoty. Żarko Petan
Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy je często myć. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wszystko jest w stanie całkowitego rozczochrania. Obserwacja Wallace’a
Wszystko jest złudzeniem. Oczywiście i poprzednie zdanie. Stanisław Jerzy Lec
Wszystko już było, ale nie wszystko będzie. Krzysztof Bilica
Wszystko kręci się wokół człowieka – rzekło koło udręki. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. św. Paweł Apostoł
Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Mk 9,23
Wszystko można nabyć w samotności prócz charakteru. Stendhal
Wszystko można osiągnąć wytrwałą pracą. Menander
Wszystko można wytłumaczyć, nieczego nie można usprawiedliwić.
Wszystko można, lecz z ostrożna. Przysłowie rosyjskie
Wszystko na świecie zużywa się – tylko język kobiety nigdy… Jean Cocteau
Wszystko na wiecie ma swój ukryty sens. Ludzie, zwierzęta, drzewa, gwiazdy są hieroglifami. Nikos Kazantzakis
Wszystko należy poświęcić człowiekowi. Tylko nie innych ludzi. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Wszystko nie zależy od nas samych, ale my od wszystkiego. Władysław Stanisław Reymont
Wszystko nowe jest bezlitosne i bezwzględne, nawet wtedy, gdy staremu nie dorównuje. s. 190 Zofia Kucówna – Zatrzymać czas
Wszystko od ziemi pochodzi i do niej powróci. Ksenofont
Wszystko płynie i niepodobna wejść dwukrotnie do tej samej rzeki. Heraklit z Efezu
Wszystko płynie. (Panta rhei). Heraklit z Efezu (ok. 540 – 480 p. n. e)
Wszystko podszyte jest dzieckiem. Witold Gombrowicz
Wszystko polega na tym, czego się w życiu szuka i co uważa za najważniejsze. David Herbert Lawrence: Kochanek Lady Chatterley
Wszystko powinno być proste, na ile to możliwe, ale nie bardziej. Albert Einstein
Wszystko powinno się upraszczać o ile to możliwe, ale nie bardziej. Albert Einstein (1879 – 1955)
Wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje. Juliusz Słowacki (1809 – 1849)
Wszystko przychodzi na czas temu, który potrafi czekać. Francois Rabelais
Wszystko schodzi na psy.
Wszystko się dziwnie plecie Na tym tu biednym świecie. A kto by chciał rozumem wszystkiego dochodzić, I zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić. Jan Kochanowski (1530 – 1584)
Wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany. Heraklit z Efezu (ok. 540-480 p. n. e)
Wszystko spieszy się do nicości. Kamil Ejsymont
Wszystko stracone, prócz honoru! Franciszek I
Wszystko tak szybko przemija i nim spostrzeżemy się, dobiliśmy już do kresu życia. Rupert Mayer
Wszystko to już było. Karl Gutzkow (1811 – 1878)
Wszystko to, co czytelnik wie lepiej niż telewizja – zawdzięcza gazetom. Jan Nouwen
Wszystko to, co jest dobrego w człowieku, jest dziełem rozumu. Ernest Renan
Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein (1879-1955)
Wszystko ulega rozkładowi w najmniej odpowiednim momencie. Prawa Murphy’ego
Wszystko w miarę. Pittakos
Wszystko w świecie można podrobić, nie można tylko podrobić prawdy: prawda podrobione nie jest już prawdą. Menachem Mendel
Wszystko we właściwym czasie. Do prawdziwej mądrości należy również odczekanie na właściwy czas. bł. Arnold Janssen
Wszystko z czasem powszednieje.
Wszystko zabiera znacznie więcej czasu, niż by się wydawało. Prawa Murphy’ego
Wszystko zaczyna się od modlitwy, która rodzi się w ciszy naszych serc. . . Głośmy dobrą nowinę, że nasza siła jest w modlitwie. Matka Teresa z Kalkuty +1997
Wszystko zależy od sposobu (tonu, intonacji) powiedzenia.
Wszystko zgodnie ze swoim czasem. Talmud
Wszystko zostało już powiedziane, ponieważ jednak nikt nie słucha, trzeba wciąż zaczynać od nowa. Andre Gide
Wszystko zostało wymyślone z wyjątkiem tego, jak żyć. Jean Paul Sartre
Wszystko zrozumieć, to wszystko przebaczyć. Germaine de Stael-Holstein (1766 – 1817)
Wszystko zwycięża. Trud uparty i bieda nagląca brakiem dotkliwym. Szczęsny zaiste ten, kto zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać. Wergiliusz (Publius Vergilius Maro, 70 – 19 p. n. e)
Wszystko żyje tylko wtedy, jeśli coś innego zginie. Nie ma życia, nie ma śmierci. Nie ma wyjątków, wszystko musi kiedyś przyjść i kiedyś odejść. Ludzie. Lata. Idee. Wszystko. Koło się toczy i stare staje się pożywieniem tego, co nowe
Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia, możemy odczytać z Jezusa Chrystusa. Klaus Hemmerle
Wszystko, co dobre, jest albo tuczące, albo niemoralne. Marylin Monroe
Wszystko, co dobre, jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie. Prawa Murphy’ego
Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli. Artur Schopenhauer
Wszystko, co jest naprawdę wielkie, nie ma początku jak wszechświat. Nagle ukazuje się w całej pełni, jak gdyby istniało zawsze lub jak gdyby spadło z nieba. Borys Pasternak
Wszystko, co mądre, powiedział już ktoś inny. Jan Czarny
Wszystko, co mogę zrobić dla mojego przyjaciela, to po prostu być jego przyjacielem. Nie mam bogactwa, którym mógłbym go obdarzyć. Jeśli będzie wiedział, że jestem szczęśliwy mogąc go kochać, nie będzie pragnął żadnej innej nagrody. Henry David Thoreau (1817-1862)
Wszystko, co można dostać za pieniądze, jest tanie. Erich Maria Remrque “Łuk Triumfalny”
Wszystko, co najważniejsze, staje się tylko raz w życiu.
Wszystko, co napisałem, jest związane jak najściślej z tym, co przeżyłem wewnętrznie. Henrik Ibsen
Wszystko, co nie jest miłością, jest śmiercią. Stefan Napierski
Wszystko, co nieznane, uchodzi za wielkie. Tacyt (Publius Cornelius Tacitus, ok. 55 – ok. 120)
Wszystko, co nieznane, wydaje się wspaniałe. Tacyt
Wszystko, co osiągnął ludzki, tenże sam rozum musi rozwiązać. Edgar Allan Poe – jego kredo
Wszystko, co potępiamy u innych, znajdziemy we własnej duszy. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? – 65 n.e)
Wszystko, co się da zrozumieć, jest językiem. Hans Georg Gadamer
Wszystko, co się teraz dookoła dzieje, robi się w imię człowieka, w obronie słabych, dla dobra kobiet i dzieci. (. . . ). Kiedyś dzięki temu będzie lepiej (. . . ). Borys Pasternak [o roku rewolucji w 1905r]
Wszystko, co spotyka człowieka, pochodzi z niego samego. Karel Capek (1890-1938)
Wszystko, co zdarza się raz, może już nie przydarzyć się nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno i trzeci. Paulo Coelho
Wszystko, co zgadza się z naszymi życzeniami, jest prawdą. Wszystko inne doprowadza nas do wściekłości. Andre Maurois
Wszystko, co złe, przychodzi za wcześnie, co dobre, za późno. Krzysztof Kąkolewski
Wszystko, co żyje, powstaje z jaja. Johann Christian Poggendorff (1796 – 1877)
Wszystko, cokolwiek się powie o kobiecie, jest prawdą. Honore de Balzac
Wszystkojest bez sensu, / Wszystko pogmatwane, / Jak te winorośle, / Gąszcze cmentarniane. Jarosław Iwaszkiewicz (1894 – 1980)
Wściekłość wkłada broń do ręki. Wergiliusz
Wśród błaznów tylko błazen może być królem. Jerzy Drobnik
Wśród ludzi jest się także samotnym. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Wśród narodów europejskich Polacy są zaliczani do histeryków. Antoni Kępiński
Wśród samych potulnych obywateli ojczyznę diabli by wzięli. Jan Sztaudynger
Wśród szczęku oręża milczą muzy i prawa.
Wśród ślepców i jednooki zaniewidzi. Stanisław Jerzy Lec
Wśród wielu wrogów, jakich napotykamy co dzień, na pewno liczyć możemy tylko na jednego: jest nim nasz własny organizm.
Wtedy będzie wszystkim źle, gdy wszyscy będą się zajmowali się wszystkim. Ajsopos Ezop (VI w. p.n.e)
Wtedy dłoń twą wziąłem w dłonie moje, / w oczach naszych wieczny blask zaświecił / i przez świat obłąkany od wojen / szliśmy razem jak dwoje dzieci. Konstanty Ildefons Gałczyński
Wtedy dobry, kiedy dajesz. Przysłowie ludowe
Wtedy dopiero oceniamy nasze dobra, gdy posiadane straciliśmy. Plaut
Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie. Mieczysław Maliński
Wtedy przestań poprawiać, kiedy zaczynasz psuć. Tadeusz Kotarbiński
Wtedy tylko odczuwamy potrzebę przyjemności, gdy z jej braku doznajemy bólu. Epikur z Samos
Wulgaryzmy, czymże bez nich byłby język? Antoni Maj
Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją! Jan Paweł II (Karol Wojtyła, ur. 1920)
Wy zaś, jakkolwiek usiądziecie, Muzykantami nie będziecie. Iwan Kryłow (1769 – 1844)
Wy, którzy się boicie, że sztuka przywiedzie młodzież do upadku, śpijcie spokojnie! Nie upadają młodzi tak łatwo jak wy sami. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Wybaczamy paniom wszystko, jeżeli tylko dają się pożądać. Zygmunt Kałużyński
Wybaczcie starym wrogom, macie już nowych. Krzysztof Kąkolewski
Wybieraj, kogo masz kochać. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Wybierając drogi wyjścia uważaj, byś nie wyszedł za kilka lat. Tadeusz Szyfer
Wybierając się na świecznik, nie zapomnij o gromnicy. Wiesław Pusz
Wybierz sobie żonę, która nie wierzy w to co widzi. Paul Valery
Wyboru najlepszego żywota w gronie towarzyszy. Bo jeśliby był nawet naj­cięższy i najbardziej znojny, uczynią go miłym przez współżycie. Pitagoras
Wybrani są Ci, dla których piękno posiada wyłącznie znaczenie piękna. Oscar Wilde “Przedmowa”
Wybuch miłości jest jak wybuch materii palnych. Im dłużej wstrzymywany, tym silniejszy
Wybuch miłości jest jak wybuch materii palnych. Im dłużej wstrzymywany, tym silniejszy. Eliza Orzeszkowa (1841-1910)
Wybudowaliśmy dla siebie klatkę – cywilizację – gdyż byliśmy zdolni do myślenia, a teraz musimy myśleć, ponieważ jesteśmy zamknięci w klatce. Wiem, że na zewnątrz jest świat prawdziwy; trzeba tylko wydostać się z klatki. (Ptasiek) William Wharton
Wybudowałem tak piękne zamki, że ich ruiny mi wystarczą. Jules Renard
Wychodząc z siebie nie trzaskaj słowami! Marian Karczmarczyk
Wychowanie to przykład i miłość – nic więcej. abp Stanisław Nowak
Wychowanie żony winno się zaczynać od chwili, gdy włoży ślubną suknię. Koreańskie
Wychowując talent, społeczeństwo składa nadziei ofiarę. Pierre Joseph Proudhon
Wychowywać to znaczy uczynić niewrażliwym na telewizję. Marshall McLuhan
Wychowywać trzeba dziecko zupełnie małe; z chwilą pójścia do szkoły musi mieć już głęboko zakorzenione dobre nawyki, czyli obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu zadań, zrozumienie dla innych, zdolność samokontroli .
Wychwalamy cnotę, lecz nienawidzimy jej, lecz uciekamy przed nią, lecz ona marznie, a na tym świecie trzeba mieć ciepło w nogi. Diderot
Wycie jest liryką psa. Stanisław Czosnowski
Wydaje Ci się, że życie kryje tak wiele cudownych niespodzianek, iż możesz sobie pozwolić na niedbałość. Jonathan Caroll – Zaślubiny patyków
Wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby porządną prozę można było napisać na komputerze. Ryszard Kapuściński
Wydaje mi się, że każde społeczeństwo opiera się na śmierci człowieka Oliver Wenden Holms.
Wydaje się, że istnieje jakaś naturalna moralność przyrody, której także człowiekowi naruszyć nie wolno. Antoni Kępiński (1918-1972)
Wydaje się, że nie udała się naturze próba ukształtowania na ziemi stworzenia myślącego. Max Born
Wydaje się, że szczęście jest po to, by je dzielić. Jean Racine
Wydaję mi się, że lekceważąc sny, większość z nas cenzuruje niejako znaczną część swojego życia. (Niezawinione Śmierci) William Wharton
Wydarzenia przechodzą ze złych w tragiczne, po czym proces ten cyklicznie powtarza się. Prawo Farnsdicka
Wydatki rosną tak, by dorównać dochodom. Prawo Parkinsona
Wydawało mi się, że dziś wieczorem umrę z rozkoszy; to rozkosz mnie zabija, nie strach. Georges Bataille
Wygląda na to, że moralność stała się sprawą mody: narkotyki i de Sade jednego roku, kakao i dziewictwo – w roku następnym. W. H. Auden
Wygląda na zmęczonego, jak zdjęty z krzyża. Z kobiecego. Jan Sztaudynger
Wygłaszaj wzniosłe zasady, łatwiej wtedy popełniać zdrady. Jan Sztaudynger
Wygnaliśmy z serc Boga, weźmiem dobra po nim, gadać o nim i pisać do niego zabronim; mamy nań sto gąb brzmiących i piór ostrych krocie. Adam Mickiewicz
Wygnańcy z raju wcale nie są dowodem na to, że istniał. Wiesław Brudziński
Wyjątek jest zawsze ciekawszy od reguły. Jason Evangelu
Wyjątek nie zmienia zasady. Andreas Laskaratos
Wyjątki rozsławiają regułę.
Wyjątki są liczniejsze od reguł. Prawa Murphy’ego
Wyjątkowej odwagi potrzeba, aby nie poddać się przygnębieniu i dalej trwać. Georges Bataille
Wyjcie! Poczujecie się młodsi o miliony lat. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wykarczuj krzewy, a cierń cię nie zrani. Elżbieta I
Wyklęty powstań, ludu ziemi! / Powstańcie, których dręczy głód! Myśl nowa blaski promiennymi / Dziś wiedzie nas na bój, na trud. Eugene Pottier (1816 – 1887)
Wykreślić ze świata przyjaźń. . . to jakby zgasić słońce na niebie, gdyż niczym lepszym ani piękniejszym, nie obdarzyli nas bogowie. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Wykręcać się od istnienia: to nie umierać, ale już być martwym. Georges Bataille
Wykrzyknik który sflaczał, staje się znakiem zapytania. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wykształcenie dało ludziom umiejętność czytania, ale nie nauczyło ich umiejętności wyboru lektury. To właśnie jest źródłem sukcesu brukowej literatury. G. M. Travelyan
Wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku.
Wykształcenie to umiejętność radzenia sobie z codziennym życiem. dr John G. Hibben, były rektor Princetown University
Wykształcenie wcale nie zabija kobiecości: doktorki są takie głupie jak inne kobiety.
Wyłączenie telewizora da się porównać jedynie z uczuciem błogości przy gaszeniu lampki nocnej. Norman Mailer
Wymagaj od siebie więcej, niż ktokolwiek inny od ciebie wymaga. Henry Ward Beecher
Wymagam od miasta, w którym mam mieszkać: asfaltu, kanalizacji, klucza od bramy, ciepłej wody. Dowcipny i kulturalny jestem sam
Wymagania i wyrzeczenia, które narzuca praca zawodowa, przeobrażają i wzbogacaja świat. Antoine De Saint-Exuprey
Wymiary będą zawsze podane w najmniej użytecznych jednostkach. Prawa Murphy’ego
Wymieniaj doświadczenia. Ale tylko na lepsze! Janina Ipohorska
Wymowa: I milczenie ma odcienie. Fangrat Tadeusz
Wymowny jest błąd, podczas gdy prawda jest prosta. Erazm z Rotterdamu
Wymowny wie, co powiedzieć – mądry, co przemilczeć. Tadeusz Szyfer
Wymówka ludożerców: “człowiek to bydlę”. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wymówki nie masz, gdy przyjaciel prosi. Jan Kochanowski
Wymyśliliśmy wszystko, by zapomnieć o śmierci. I zapomnieliśmy. I cieszymy się z utraty pamięci, i śmiejemy się z ludzi, którzy nie wymyślili nic, ale wierzą w inny początek i koniec. Kazimierz Wierzyński
Wynalazki są rzeczą przypadku i nie mogą być podciągnięte pod żadne prawo. John Stuart Mill
Wyobraźcie sobie tę ciszę, gdyby ludzie mówili tylko to, co wiedzą. Karel Čapek (1890-1938)
Wyobraźnia dana jest człowiekowi, by mu wynagrodzić to, czym nie jest, a poczucie humoru, by bo pocieszyć że jest, jaki jest. Saki
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Uczony jest człowiekiem, który wie o rzeczach nie znanych innym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy. Albert Einstein (1879 – 1955)
Wyobrażać sobie zbyt wiele to ubóstwo wyobraźni.
Wypadki minione też się zmieniają. Stefan Kisielewski
Wypędzenie ludzi z raju dziś nazwano by jego reformą. Waldemar Kania
Wypiłem duszą duszę kałamarza. Jan Nepomucen Kaminski (1777 – 1855)
Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie. Nietyksza
Wypoczynek to największe z dóbr. Sokrates
Wypoczynek, jak wszystko, kończy się zmęczeniem. Aleksander Dumas, ojciec
Wypowiedzieli wojnę biedzie i bieda wygrała. Ronald Reagan
Wypraszamy u Boga to, co nam się nam się podoba, a otrzymujemy od Niego to, co jest dla nas konieczne. Léon Bloy
Wyprzeć się tego, co się ma najlepszego, to podłość. Henri Frederic Amiel
Wyrabiamy w sobie obojętność, bezwzględność, nawet pogardę i ostatecznie nienawiść wobec cierpiących, podobnie jak w świecie zwierząt spotykamy liczne wypadki zamęczania na śmierć chorych towarzyszy. Gabriel Marcel
Wyrachowanie na tym polega, aby nie żałować wydatku na to, co warte wydatku. Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)
Wyrachowanie nie wymaga zdolności do matematyki.
Wyrafinowane piękno płci męskiej istnieje tylko po to aby podniecać płeć żeńską. Karol Darwin (właśc. Charles Robert Darwin, 1809-1882)
Wyrok śmierci podpisany przez analfabetę liczy się podwójnie.
Wyrozumiałość jest najinteligentniejszą z cnót. Pozwalam sobie uważać tę cnotę za jedną z najrzadziej spotykanych, jeśli nie najrzadszą ze wszystkich. Joseph Conrad, właśc. Teodor Józef Konrad Korzeniowski (1857-1924)
Wyrozumiałość jest owocem znajomości własnych błędów. Alfred Konar
Wyrwa po człowieku może być maleńka, np. kalibru 7 mm. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wyrwał się jak Filip z konopi.
Wyrządzania krzywdy należy zawsze unikać. Cyceron
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy mieć je powinni. Erich Maria Remarque
Wysilasz rozum, burzę zbierze. Zawierzysz uczuciu, fala cię porwie. Postawisz na swoim, nieswojo ci tylko! Tak oto – zawsze ciężko żyć na świecie. Natsume Soseki (1867-1916)
Wysoki to poziom, gdy na głowę ludności przypada pół głowy. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Wysoko musi się wznieść, kto upadł nisko. Henryk Ibsen
Wyspiarze mórz południowych nie mówią zbyt dobrze po angielsku, ale zasób ich słów wystarczy do podziału filmów amerykańskich na dwa gatunki: pif-paf i cmok-cmok. Marlon Brando
Wyssał z mlekiem matki. Św. Augustyn (Aurelius Augustianus 354-430)
Wystarczą małe rzeczy, aby uszczęśliwić mędrca; głupca natomiast nic nie uraduje. Dlatego jest tak wielu zrozpaczonych. La Rochefoucald
Wystarczy abyś nie czynił tego, czego nie należy, a zrobisz wszystko co trzeba. Lew Tołstoj
Wystarczy dać komuś nieco więcej swobody, a zaraz zacznie krępować innych.
Wystarczy kobiecie trzy razy powiedzieć, że jest ładna, aby za pierwszym razem podziękowała, uwierzyła za drugim, a wynagrodziła za trzecim. Przysłowie francuskie
Wystarczy potrącić jedną strunę w duszy kobiecej, aby zadźwięczały wszystkie inne.
Wystarczy przestać trzymać się kurczowo naszych problemów, a wtedy nasze życie zacznie płynąć swobodnie. Mędrcy Zen
Wystarczy się oddać iluzji, by odczuć realne konsekwencje. Stanisław Jerzy Lec
Wystarczy słowo reszta jest gadaniem. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Wystarczy tylko podejść z sercem do jakiejś rzeczy, a szczęście już samo się dołączy. Johannes Trojan
Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się na swój sposób piękny. Z. Nałkowska
Wystarczy, najmilsi, miejsca i chleba w Świątyniach Bożych dla Ewangelii i dla waszej twórczości, którą ubogacacie życie narodu. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Wystawianiem cenzurek zajmują się często półanalfabeci. Włodzimierz Scisłowski
Wystrzegaj się ludzi jednej książki. Św. Tomasz
Wystrzegajcie się pierwszego odruchu, jest zawsze szlachetny. Charles Maurice de Talleyrand-Perigord (1754 – 1838)
Wyszło szydło z worka. Aleksander Fredro
Wyście sobie, a my sobie. Każden sobie rzepkę skrobie. Stanisław Wyspiański (1869 – 1907)
Wyścigi nie zawsze wygrywają najszybsi, a bitwy najsilniejsi – ale tak należy obstawiać. Prawa Murphy’ego
Wyświadczajmy dobrodziejstwa, lecz nie czyńmy z nich przedmiotu lichwy. Człowiek,
Wytrwaj i opanuj się! Epiktet z Hierapolis
Wytrwała praca pokona wszystko. Wergiliusz
Wytrwałym śmiertelnikom bogowie spieszą ze skwapliwą pomocą. Zaratustra
Wyznam panu, że czuję pociąg do tych istot, całych z jednej bryły. Jeśli się dużo rozmyślało o człowieku – z zawodu lub powołania – odczuwa się niekiedy nostalgię za prymitywami. Nie ma w nich żadnych utajonych myśli. Albert Camus, Upadek
Wyzwolenie kobiety to coś zupełnie innego niż wyzwolenie kobiet! Pat Mainardi
Wyzwolić człowieka to od kilku stuleci ułatwić mu plebejski sposób bycia. Mikołaj Gomez Davilla
Wyzwolić człowieka w Polaku. Witold Gombrowicz (1904 – 1969)
Wyzysk – wyższa forma miłości. Słomiński Kazimierz
Wyzysk człowieka przez człowieka? A więc ludzki. Stanisław Jerzy Lec
Wyższa jest prawda użyteczna. Protagoras z Abdery
Wyższa moralność, to panowanie łaski. Gottfried Wilhelm Leibniz
Wzajemne wiec szkodzenie sobie jest przeciwne naturze, wzajemnym zaś szkodzeniem jest uczucie gniewu i nienawiści. Marek Aurelisz
Wzbogacić się można, nie dodając nic do tego, co się ma, ale ujmując dużo z tego, czego się potrzebuje. Epikur (341-271 p. n. e)
Wzbraniałbym się wierzyć w takiego Boga, którego mógłbym zrozumieć. Graham Greene
Wzdycham do własnej żony, taki już jestem zboczony. Jan Sztaudynger
Wzięli go za kogoś innego, ale oddali lojalnie jego własnego trupa. Stanisław Lec
Wzmagają się jedne narody, inne marnieją [. . . ] i jak gońcy przekazują pochodnie życia. Lukrecjusz (Titus Lucretius Carus, ok. 95 – 55 p. n. e)
Wzniosłe słowa nie czynią świętego ani sprawiedliwego.
Wzruszające są wspomnienia po wspomnieniach. Stanisław Jerzy Lec
Wzruszające, ilu żyje po to, by zasłużyć na wspaniały pogrzeb. Eugeniusz Iwanicki
Wzywa mnie mój los. William Szekspir (właśc. William Shakespeare, 1564-1616)
xxx.
Z biegiem lat pozbywamy się wielu wad i… zalet. Alfred Konar
Z biegiem lat uczymy się rzeczy, których dnie nie znają.
Z bliska zazwyczaj lęk jest mniejszy. Seneka Młodszy
Z bliska życie jest tragedią, ale z daleka to czysta farsa. Charles Chaplin (1889-1977)
Z błota nie zrobisz złota. Przysłowie ludowe
Z braku przeciwnika marnieje odwaga. Seneka Młodszy
Z braku sił i chęć jest chwalebna. Owidiusz
Z bronią jest jak z ludźmi, zawsze się psuje kiedy jest najbardziej potrzebna. Paweł Góra
Z cennika: Wtedy słowo w cenie, gdy płatne milczenie. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Z chaosu do ładu prowadzi droga przez samotność. Karol W. Aleksandrowicz
Z chwilą, gdy uczucie przestaje istnieć, staje się pieniądz czymś. H. Balzak
Z cudzego konia i wśród błota zsiadaj.
Z czasem, gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia. Herbert George Wells
Z czego powstałeś zależy do genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Z czego się śmiejecie ? Z siebie samych się śmiejecie ! Nikołaj Gogol (1809 – 1852)
Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie! Nikołaj Gogol (1809 – 1852)
Z czterdziestu słów kobiety zapamiętaj jedno. Armeńskie
Z demokracji należy kpić. Denis de Rougemont
Z deszczu pod rynnę. Przysłowie polskie
Z dobrych uczuć robi się złą literaturę. Andre Gide
Z doświadczenia rozum się mnoży. Mikołaj Rej
Z doświadczenia strzelca: wielkich trudniej trafić niż małych. Stanisław Jerzy Lec
Z dowcipów o wariatach można by stworzyć wizerunek niejednego normalnego człowieka.
Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Z drobiazgów życiowych, wykonywanych wielkim sercem powstaje “wielkość człowieka”. Stefan kard. Wyszyński (1901 – 1981)
Z dwojga złego należy wybierać mniejsze zło. Przysłowie łacińskie
Z dwojga złego nie warto wybierać. Przysłowie angielskie
Z dwóch kobiet zakochanych w tym samym mężczyźnie jedna jest nieszczęśliwa. Z dwu mężczyzn kochających jedną kobietę ktoś z nich jest durniem. Henryk Horosz
Z dwóch ludzi, patrzących na świat przez więzienne kraty, jeden widzi tylko błoto, a drugi gwiazdy. Z. Hartingh
Z dwóch rodzajów zła nigdy nie wybierze większego ten, kto może wybrać mniejsze. Platon (właść. Arystokles, ok. 427 – 347 p. n. e)
Z dzieła poznaje się człowieka. Przysłowie ludowe
Z dzieła poznaje się mistrza. Przysłowie niemieckie
Z elementarza: Ala ma kota na punkcie złota. Szargan Michał
Z fal ta najgorzej huczy, co się ma rozbić na piasku. Zygmunt Krasiński
Z genialnej myśli można usunąć wszystkie słowa. Stanisław Jerzy Lec
Z geniuszu w praktycznym życiu tyle jest pożytku, ile z teleskopu w teatrze. Artur Schopenhauer (1788-1861)
Z gliny formuje się naczynia i garnki. Dzięki pustce w ich wnętrzu istnieje pożytek z naczyń. Z księgi Tao-te-king
Z głosem jak z cnotą: kiedyś musi się stracić. Jerzy Waldorff (1910-1999)
Z głową przy murze mogą żyć tylko psy Aby istnieć człowiek musi się buntować.
Z głupim w karty, z mądrym w żarty. Przysłowie ludowe
Z głupotą sami bogowie walczą nadaremno. Schiller
Z godnością oczekuj starości. Isokrates
Z grama korzyści; Z grama korzyści, kilo zawiści. Sztaudynger Jan
Z grzechu żartują tylko głupcy. Wiesław Leon Brudziński
Z grzeczności musiałem udawać, że się nie poznaję na jej oszustwie. Karol Irzykowski
Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas, co też to inni wybierają. Andre Maurois
Z historią to jak z pasztetem mięsnym: nie należy się przyglądać, jak się go przyrządza. Aldous Huxley
Z jednego systemu nie wydobędziemy się długo: ze słonecznego. Stanisław Jerzy Lec
Z języków najtrudniej nauczyć się wspólnego języka. Aleksander Kumor
Z każdą papugą znajduje się szybko wspólny język. Stanisław Jerzy Lec
Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić. Aldona Różanek
Z każdym dniem nieuchronnie powiększa się grono ludzi którzy. . . mogą mnie pocałować w dupę
Z każdym grzechem zwiększa się też podatność na dalsze grzechy. Ferdinand Krenzer
Z kim szczęście na ukos i kury nań gdaczą. Adalberg
Z klasą trzeba się urodzić, albo za ciężkie pieniądze kupić jej pozory. Danielle Steel: Teraz i na zawsze (New and Forever)
Z kobietami trzeba twardo, A nie cackać się z pilardą. Tadeusz Żeleński-Boy (1874 – 1941)
Z kobietą nie jest tak źle jak dobrze bez niej. Władysław Piekarski
Z koniecznością nawet bogowie nie walczą. Simonides
Z książkami jest jak z kobietami: nadmierny szacunek im szkodzi, muszą być używane, dotykane, rozcinane. Jan Zbigniew Słojewski
Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie. Wolter
Z księgi przeznaczenia: “A jedni muszą być czopkami”. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Z latami wieczność przenika w nasze życie jak morze w ujście rzeki, gdzie wody słone mieszają się ze słodkimi. Julien Green
Z lekarzami jest jak z winem: im starsi, tym lepsi. Margaret Fuller
Z lenistwa rodzą się dzieła, na jakie nigdy nie zdobyłby się normalnie pracowity człowiek.
Z ludźmi jest tak jak z winem, z czasem niektórzy stają się lepsi. Jan Xxiii
Z łysiny dumni są tylko starcy. Natsume Soseki
Z małżeństwem jest to, co z owymi klatkami… Ptaki, które są na zewnątrz, czynią wszystkie wysiłki, aby się do nich dostać; podobnie owe, wewnątrz, aby się wydostać. Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592)
Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie. Fiodor Michajłowicz Dostojewski (1821-1881)
Z mego życia poemat – dla Boga. Juliusz Słowacki (1809 – 1849)
Z miłości do ojczyzny wypisują rzeczy, z powodu których obcy wyśmiewają nasz kraj.
Z miłości jest tylko jedno wyjście – ucieczka. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Z miłością dzieje się obecnie jak z duchami – odkąd przestano w nie wierzyć, nikomu się już nie ukazują.
Z miłością jest jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości. Achard Marcel (1899-1974)
Z miłością jest jak ze zbożem: kto chce żniwować, musi zasiać. Jeremias Gotthelf
Z modlitwy powinniśmy wychodzić przemienieni, mocniejsi, lepsi. Kto z Bogiem obcuje, naprawdę obcuje, na tego musi spływać Boża moc, dobroć siła. Aleksander Fedorowicz
Z mojego subiektywnego punktu widzenia jestem całkowicie obiektywny. Grzegorz J. Gigol
Z możliwego zła nie ma gorszego nad opinię prostaka. Seneka
Z nadmiernej wolności powstaje i jakby rodzi się tyran. Cyceron
Z nami skończone. (Actum est de nobis). (Actum est de nobis)
Z nami ten, kto choćby jedną duszą rozpromienić mógł. A kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg! . Friedrich Schiller
Z naprawdę wielkich, posiadamy tylko jednego wroga – czas. Joseph Conrad (właść. Teodor Józef Konrad Korzeniowski, 1857 – 1924)
Z nastawionymi uszami. (Arrectis auribus). (Arrectis auribus)
Z natury rzeczy. (A natura rei). (A natura rei)
Z niczego nie powstaje nic. Tytus Carus Lukrecjusz
Z niejednego znać oblicza, że nie myśli, lecz oblicza. Jan Sztaudynger
Z nieważnymi sprawami czasem dajemy sobie radę, ważne sprawy nigdy nie są rozwiązywane. Prawo Greshama
Z obcowania z kobietami wyniknąć może tylko ogień albo dym. Przysłowie hiszpańskie
Z ochotą zrzekamy się własnych korzyści, byleśmy zagwarantowaną mieli szkodę bliźniego. Adolf Nowaczyński (1876-1944)
Z otwartej książki – bez przygotowania. (Ad aperturam libri). (Ad aperturam libri)
Z piasku bicza nie ukręci. Rzewuski
Z porządnym człowiekiem zawsze można przekąsić. Mikołaj Gogol
Z powodu niesprzyjającej pogody niemiecka rewolucja dokonała się w muzyce.
Z prawdą nie można igrać – w przeciwnym wypadku zniszczy nas bezlitośnie. Dietrich Bonhoeffer
Z prawdziwą miłością jest taj, jak z pojawianiem się duchów: wszyscy o nich mówią, ale mało kto je widział. Francois la Rochefoucauld
Z rodzicami można wygrać tylko cierpliwością. Kleobulos z Lindos
Z rozmaitych powodów większość ludzi tak bardzo pochłonięta jest codziennymi problemami, że zdumienie samym życiem zostaje odepchnięte w najgłębsze zakamarki myśli. Jostein Gaarder: Świat Zofii
Z samą mądrością nie chodzi się na targ. Sentencja żydowska
Z seksualnego punktu widzenia mężczyzna jest dla kobiety urządzeniem, które pozwala jej usłuchać głosu Natury w sposób najtańszy.
Z silnym trudno walczyć, z bogatym procesować się. Przysłowie mongolskie
Z szybkim upływem czasu należy walczyć prędkim korzystaniem z niego. Lucjusz Anneusz Seneka
Z tak krzywego kawałka drewna, z jakiego uczyniony jest człowiek, nie da się zrobić nic prostego. Immanuel Kant (1724-1804)
Z taką nogą, z takim pyskiem stu cnót mogła być siedliskiem. Jan Sztaudynger
Z takich jak my, był Głowacki. Stanisław Wyspiański (1869 – 1907)
Z takiej mąki są już zrobieni młodzieńcy na całym świecie, że choćby pokochali piękność pochodzącą prosto z nieba, w pewnych momentach będą ją zdradzać że służącą karczmarza. Voltaire, Wolter (właśc. Francois Marie Arouet, 1694-1778)
Z tamtej strony zła i dobra jest zło i dobro. Adolf Nowaczyński
Z tarczą albo na tarczy. Plutarch
Z tego, kogo wróg chwali, nie będzie na pewno korzyści. Iwan Kryłow
Z tej powiastki morał w tym sposobie / Jak ty komu, tak on tobie. Aleksander Fredro (1793 – 1876)
Z trwogi narodu rzadko rodzi się tchórz. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Z trzydziestu sześciu planów ucieczka jest planem najlepszym.
Z tym największy jest ambaras, Żeby dwoje chciało na raz. Tadeusz Żeleński-Boy (1874 – 1941)
Z uśmiechem traktuj siebie, swoje niedociągnięcia, swoją duchową nieporadność. Miej poczucie humoru. Hume G. B
Z wiekiem coraz bardziej jesteśmy doświadczani. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Z wielkich wydarzeń opinia chwyta tylko malowniczy detal. Adolf Jończyk
Z władzą nie można flirtować, trzeba ją poślubić. Andre Maleaux
Z własną duszą też trzeba się spotkać.
Z wszelkimi marzeniami należy obchodzić się ostrożnie; niektóre bowiem spełniając się sprowadzają na nas wiele kłopotów. Michał Radgowski
Z wszystkich dóbr tego świata najchętniej zrzeka się mężczyzna dobrodziejstwa własnych myśli. Feliks Chwalibog
Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna. Plutarch
Z wszystkiego co kiedykolwiek zostało napisane lubię tylko to co autor napisał własną krwią. Fryderyk Nietzsche
Z wszystkiego można zrobić absurd i barbarzyństwo. Kolakowski
Z wszystkiego najtrudniejsze jest podobać się tłumowi. Demostenes
Z wyzwaniem rzucam światu w twarz rękawicę i obserwuję jak upada ten karłowaty olbrzym. Jednak jego upadek nie uciszy mojej nienawiści. Podobny Bogu będę błąkał się wśród obłoków świata. . . Karol Marks
Z założenia komputery miały służyć ludziom, a jest odwrotnie. Prawa Murphy’ego
Z żadnego punktu widzenia nie wolno być ślepym. Stanisław Jerzy Lec
Z żaru powstaje popiół lub dzieło. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragniony, ani pijany. Arystoteles (384-322 p. n. e)
Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana. Seneka Młodszy (4 r. p. n. e. -65 r. n. e)
Za Bóg zapłać niewiele kupisz. Knapski
Za brawurę nie płaci się pieniędzmi. Napoleon Bonaparte
Za cierpienie da Bóg zbawienie. Przysłowie polskie
Za dobrym przyjacielem warto iść nawet w głębiny. Przysłowie koreańskie
Za doświadczenia trzeba w życiu płacić. Jeżeli mamy szczęście, otrzymujemy rabat. Oskar Kokoschka
Za dukata brat sprzeda brata. Przysłowie polskie
Za dużo mówimy o zmianie świata, a za mało świat zmieniamy. Za dużo mówimy o miłości, a za mało kochamy. Ziarnko Janusz
Za dużo przewidujemy. Już dziś jesteśmy w kłopotach, które przyjdą. Jeśli nie przyszły – nawet tego nie zauważymy, zajęci z kolei dalszymi. Ciągle trzepocze w nas niepokój: jak to załatwimy, co powiemy, w jaki sposób postąpimy. . . Jan Dobraczyński, Listy Nikodema
Za duży jest jeden dom na stu mężczyzn, za mały jeden dom na dwie niewiasty. Armeńskie
Za dwadzieścia lat będziesz żałować wielu rzeczy, których nie zrobiłeś, bardziej niż tych, które zrobiłeś. [15] H. Jackson Brown, – P S Kocham Cię
Za funt złota nie kupisz funta czasu. Przysłowie chińskie
Za grosz cię powieszą, a za dukata ujdziesz. Adalberg
Za istotę ludzka może uważać się tylko ten, kto chce być wolny. Nikos Kazantzakis
Za jednym zamachem drzewa nie zetniesz. Przysłowie rosyjskie
Za każdego trupa zapisujemy śmierci plus. Krzyżykiem na cmentarzu. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Za każdym razem, gdy znosimy ból, możemy sobie rzetelnie powiedzieć, ze to świat, porządek świata wchodzi nam w krew. Simone Weil
Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Za kwaśne, za słodkie, za słone – jak zwykle marzenia spełnione. Jan Sztaudynger
Za lśniącym rydwanem sława wlecze jeńców. Horacy
Za ludzi rozsądnych uważamy tylko tych, którzy się z nami zgadzają. Francois de La Rochefoucauld (1613-1680)
Za młodu byłem kobiet katem, na starość jestem unikatem. Jan Sztaudynger
Za młodu przewracamy góry. Na starość wygrzebujemy się spod nich. Kazimierz Chyła
Za mnie myśli polska mowa, ja tylko notuję słowa. Jan Sztaudynger
Za odwagę trzeba płacić. Strach jest za darmo
Za ołtarze i ogniska domowe walczyć. Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106 – 43 p. n. e)
Za pieniądze ksiądz się modli…
Za pieniądze można kupić wiele rzeczy – dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę. G. D. Prentice
Za późno bić się w piersi, gdy biją dzwony na trwogę. Janusz Roś
Za późno na czuprynę, gdy natura już uczyniła cię łysym. Szekspir)
Za późno na lekarstwo, gdy zło nabiera siły wskutek zwłoki. Owidiusz
Za rosnącym pieniądzem idzie troska i głód większego. Horacy
Za różane miej te blizny, / Coś dla miłej zniósł ojczyzny. Jan Jurkowski (XVI/XVII w)
Za silna dawka pobożności jest niebezpieczna. Maria Dąbrowska (1889-1965)
Za starym przyjacielem jest jak ze starym płaszczem. Jest bardzo wygodny. Przybrał kształt mojego ciała, doskonale dopasował się do moich wypukłości i nie krępuje moich ruchów, a jedyną oznaką jego obecności jest ciepło, które czuję, gdyż on mnie ogrzewa. Victor Marie Hugo (1802-1885)
Za swe pierwsze słowo uznaję to, że swoboda pisarza nie znosi żadego prawa. Fryderyk Schlegel
Za św. Pawłem proszę was, bracia i siostry: zdrowe zasady miejcie za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeżcie z pomocą Ducha Świętego, który w was mieszka. Wnieście go w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa z dumą i pokorą świadków. Jan Paweł II (Kraków, 15 czerwca 1999)
Za taniochę ludek chętnie drogo płaci. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Za to, co kosztuje jeden nałóg można wychować dwoje dzieci. Benjamin Franklin
Za twoje myto jeszcze cię obito.
Za weselem żałość chodzi. Biernat z Lublina
Za wiele myśli, / Z takimi ludźmi niebezpiecznie. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Za wiele rozrywek i za wiele pracy w jednakowy sposób wyczerpują i wysuszają nasz umysł.
Za wielkimi sztandarami można niejedno ukryć. Gabriel Laub
Za wielkość się płaci. Tyle, że najczęściej cudzą monetą. Tadeusz Gicgier
Za winy ojców często dopiero synowie bywają nagrodzeni. Stanisław Jerzy Lec
Za wszystkie głupstwa królów płacą ich narody. Horacy
Za zadanie wzięłam sobie obalić ten przesąd, że kobieta, co skończyła uniwersytet, przestaje być kobietą. Zofia Nałkowska (1884 – 1954)
Za złudzenia płaci się rzeczywistością.
Zaakceptujcie fakty. Zróbcie to, ponieważ akceptacja tego, co się wydarzyło, jest pierwszym krokiem do sprostania ich konsekwencjom. William James
Zabawa dzięki traktowaniu rzeczywistości “na niby” jest najlepszym przygotowaniem do sytuacji rzeczywistych. Antoni Kępiński (1918-1972)
Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki. Glenn Doman
Zabawa jest środkiem znieczulającym, ale nie leczniczym. Andrzej Hausbrandt
Zabawa, ucząc różnych form interakcji z otoczeniem, uczy też pokonywania własnego lęku. Antoni Kępiński (1918-1972)
Zabawy, chleb i siła trzymają lud w karbach.
Zabicie czasu to także zbrodnia. Wojnar Bogusław
Zabijajcie ich wszystkich, Bóg rozpozna swoich. Amalric Arnaud (1150? 1226)
Zabijamy czas, nie wiedząc, że to on nas powoli zabija.
Zabijanie jest obojętne, a miłość może obrażać uczucia. Arnie z serialu 13 posterunek
Zabijcie ich wszystkich, Bóg zdecyduje, kto jest niewinny. Arnold – Alamryk
Zabiłeś martwego lwa. Talmud
Zabójstwo to ekstremalna forma cenzury. George Bernard Shaw
Zabrania się zabraniać! – hasło rewolty młodzieżowej lat 60
Zachęcam was, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami. św. Paweł Apostoł
Zachowaj nas, Boże, od takich sędziów!
Zachowanie człowieka zwykle świadczy o tym, co obserwujący wyobraża sobie, że ono ukazuje. Anthony de Mello (1931 – 1987)
Zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie, tak jak zresztą każdy myślał w czasach Beatlesów. Nieprawdaż? Któż myślał, że przyjdzie nam umrzeć? Paul McCartney
Zachwyca nas zauważalne piękno, lecz wieczne jest to, co niewidoczne. Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)
Zaciskają się pięści, kiedy trzeba zaciskać zęby. Tadeusz Kotarbiński
Zacisze – oaza spokoju. . . Z głośną rozmową. . . z sobą. Stanisław Łuczko
Zaciśnij wargi i nie odpowiadaj pochopnie. Talmud
Zacną kobietę poznać po tym, co robi, zacnego mężczyznę po tym, czego nie robi.
Zacząłbym wierzyć w Boga, ale odstrasza mnie ogromna ilość pośredników.
Zacznij od własnych Larów. (Od własnego domu – od siebie) ( A tuo Lare incipe)
Zaczyna się od nieostrożności, a kończy na niegodziwości.
Zaczyna się od osoby lub sprawy najważniejszej. Wergiliusz
Zaczynaj od rzeczy małych, jeśli chcesz być wielkim. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. św. Augustyn
Zaczynaj od siebie, zanim będziesz mówił o innych.
Zaczynaj wszelką modlitwę, czy to myślną czy ustną, od stawienia się w obecności Bożej. Od tego prawidła nie odstępuj nigdy, a przekonasz się wkrótce, jak bardzo ci ono pożyteczne. św. Franciszek Salezy
Zaczynaj wszelką modlitwę, czy to myślną czy ustną, od stawienia się w obecności Bożej. Od tego prawidła nie odstępuj nigdy, a przekonasz się wkrótce, jak bardzo ci ono pożyteczne. św. Franciszek Salezy, Filotea
Zaczynajcie, czas dokończy! Michał Anioł (właśc. Michelangelo Buonarroti, 1475-1564)
Zaczynam się modlić; ale jakże ciężko obrócić serce tam, gdzie się obracać odzwyczaiło. Bogdan Jasiński
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro. H. Jackson Brown
Zadaniem przyjaciela jest być po twojej stronie, kiedy nie masz racji. Prawie wszyscy są po twojej stronie kiedy masz rację. Mark Twain (właśc. Samuel Langhorne Clemens, 1835-1910)
Zadaniem szkoły ludowej dla niemieckiej ludności Wschodu ma być tylko: proste liczenie najwyżej do 500, pisanie nazwiska. . . czytania nie uważam za konieczne. Heinrich Himmler (jeden z przywódców III Rzeszy)
Zadawanie pytań jest pobożnością myślenia. Martin Heidegger
Zadłużenie jest najgorszą formą ubóstwa. Fuller Thomas
Zadowoleni rzadko pociągają tłumy.
Zadowolenie jest przedsionkiem szczęścia. Józef Bułatowicz
Zadowolenie z samego siebie jest prawdopodobnie najtrudniej osiągalne. Baruch Spinoza (1632-1677)
Zagadki Boże są bardziej zadawalające niż rozwiązania człowiecze. G.K. Chesterton
Zagłębiłem stopy w pustynię, której miraż mamił jak wróg. Niesyt chwały, chciwy niebezpieczeństw, deptałem horyzonty al-Kulab, kiedy czas góry równał chcąc odnaleźć i pożreć mnie. I ujrzałem wróble w locie chyżym, śmielszym od wilczych kłów. Słyszałem stado w gałęziach a ich szpony rozdarły mnie. Frank Herbert “Diuna”
Zaiste prawdziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia. . . Marcin Luter
Zaiste, drżę o swój kraj, gdy pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy. Jefferson
Zaiste, wariat na swobodzie największą klęską jest w przyrodzie. Czesław Miłosz (ur. 1911)
Zając LUBI buraczki – takie jest zdanie kucharza. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Zając stary wywodzi w pole ogary. Przysłowie ludowe
Zające myśliwi łapią psami, a głupców pochwałami. Isokrates
Zajmować się biologią oznacza podglądać Boga przy akcie stworzenia. Walter Nernst
Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać… . Marek Aureliusz
Zakalec: Zawał nie do odratowania. Malicki Wiesław
Zakaz to najlepsza propaganda. Jan Sztaudynger
Zakład jest argumentem głupca. Przysłowie angielskie
Zakłada ciemne okulary, żeby go nie rozpoznano. Coco Chanel
Zakochać się od pierwszego wejrzenia to duża oszczędność czasu. Janina Ipohorska (1914-1981)
Zakochaj się, a każdy wszędzie, wszystkie rzeczy, wszystkie słowa oznaczać będą miłość. Jonathan Carroll – Poza ciszą
Zakochana para jest jak wschód lub zachód słońca, zjawisko codzienne, ale rzadko widywane. Samuel Butler (1835-1902)
Zakochani są jak szaleńcy. Titus Maccius Plautus (ok. 250 – 184 p. n. e)
Zakochani są ślepi! Ale to może i dla nich lepiej. Jan Sztaudynger
Zakochani z rozumu obrani. S. J. Lec
Zakochany jest jak człowiek w lesie – zapatrzył się na jedno drzewo.
Zakochanym szczęście nie sprzyja. Giovanni Giacomo Casanova
Zakochujemy się w kobiecie przez to, co w niej jest jedynego. To, co ma ona wspólnego z innymi, leczy nas z tej miłości. Jaques Deval
Zakończenie wojny nie przyniosło Polakom wyzwolenia, tam w tej przesmutnej środkowo-wschodniej Europie, stało się ono wymianą jednej nocy na drugą, wymianą zbirów Hitlera na zbirów Stalina. Gdy w kawiarniach paryskich rozmaite szlachetne duchy witały radosnym pieniem “wydobycie się ludu polskiego z feudalnego ucisku”, w Polsce po prostu ten sam zapalony papieros przechodził z ręki do ręki, by przypiekać nadal człowieczą skórę. Witold Gombrowicz (1904-1969) – “Testament”
Zakreślanie granic równa się już ich przekraczaniu. Fryderyk Hegel
Zakuty łeb myśli po łebkach. Stanisław Tym
Zaledwie jeden człowiek na milion potrafi myśleć w ten sposób, że przynosi to jakąś korzyść jemu i innym. Aldous Huxley
Zaleta to tylko wada, która umie okazać się przydatna. Maurice Maeterlinck
Zalety serca i charakteru nie są dobrem. Są obowiązkiem. Wolter
Zależy los człowieczy od pleców i… zapleczy. Jan Sztaudynger
Zalotna kobieta jest to pierścionek obiegający towarzystwo, który każdy włożyć sobie może na palec. Zofia Arnoult
Zaloty – polowanie na panie. Jan Sztaudynger
Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki. William Congreve
Zamach na dyktatora mody potępią wszystkie żurnale.
Zamężna: kobieta, która ma wspaniałą przyszłość za sobą. Ambrose Bierce
Zamiast kochać wrogów, traktuj nieco lepiej swoich przyjaciół.
Zamiast się skarżyć, że Bóg jest ukryty, złóżcie mu dzięki, że tyle z siebie odsłonił. Blaise Pascal
Zamierzam spotkać się dzisiaj z ludźmi, którzy zbyt wiele mówią, z ludźmi samolubnymi, egoistami i niewdzięcznikami. To mnie jednak nie zaskoczy i nie zdziwi, ponieważ nie umiem wyobrazić sobie świata bez ludzi tego rodzaju. Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 – 180)
Zamieszkaj we własnych czynach, swoje codzienne małe obowiązki przeżywaj jak przygody, które głęboko Cię wzruszają. Ulrich Schaffer
Zamknij drzwi twego a będziesz żył w pokoju. Tomasz a Kempis
Zamknij oczy. Ale nie umieraj, masz prawo do płaczu. A potem wstań i walcz o następny dzień. Anna Kamińska
Zamożność osiągnęło wielu ludzi tylko z łaski Losu. Bias z Prieny
Zamykasz oczy: zapuszczasz wzrok w studnię wnętrza. Stefan Napierski
Zaniedbasz, to stracisz. Konfucjusz
Zanika rękodzieło. Nawet w zbrodni. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Zanim coś powiesz – weź głęboki oddech. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Zanim kobieta raz się ubierze, to niebo zachmurzy się i wypogodzi się siedem razy. Perskie
Zanim nastąpi poprawa będzie jeszcze gorzej – kto powiedział, że w ogóle nastąpi poprawa? Prawa Ehrmana
Zanim pozna się smak miłości, trzeba zrozumieć jej koncepcję. Brigitte Bardot
Zanim przemówisz, obróć siedem razy język w gębie. Galileusz
Zanim się pozna smak miłości, trzeba zrozumieć jej koncepcję. René Nelli
Zanim zaczniecie poprawiać głupie, weźcie się za mądre. Talmud
Zanim zaczniesz poprawiać świat, przejdź się trzy razy przez swój własny dom. Przysłowie chińskie
Zaobserwowałem, że aby osiągnąć coś na tym świecie, trzeba udawać głupiego. Monteskiusz
Zapadła cisza gęsta jak krew. Jonathan Carroll – Poza ciszą
Zapał, nie mędrkowanie odnosi zwycięstwo. Jean la Fontaine
Zapamiętaj dobre chwile, porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle. Jeden Osiem L
Zapamiętaj też to ważne słowo, jedno z pierwszych, jakiego się nauczyłeś: PATRZ. Robert Fulghum
Zapasy najczęściej gromadzą się za pasem. Lech Nawrocki
Zapewne życie jest krótkie, ale w stosunku do czego? Andre Maurois
Zapłata nie może poprzedzać zasługi. Carlo Goldoni
Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to oglądali, w co wierzyliśmy. św. Augustyn
Zapomina ten adresu, kto nie ma interesu. Przysłowie ludowe
Zapominacie, że owoce należą do wszystkich, a ziemia – nie należy do nikogo. Jean-Jacques Rosseau (1712 – 1778)
Zapominanie o sobie może być objawem cnoty lub sklerozy.
Zapomniał wół, jak cielęciem był.
Zapomnienie Zła to przyzwolenie, by ono się powtórzyło. Napis na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Mauthausen
Zapomnisz może o osobie, z którą się śmiałeś, lecz nigdy nie zapomnisz o osobie, z którą płakałeś. Khalil Gibran (1883-1931)
Zapoznajemy się z kobietą w ciągu kilku chwil, poznajemy ją bliżej w ciągu kilku lat, ale dopiero zrywając z nią – poznajemy ją naprawdę. Horacy Safrin
Zaprawdę nie ma na całym świecie nic piękniejszego niż widok dwóch przyjaznych dusz, które przebywając stale ze sobą, wciąż poznają swoje potrzeby i coraz większe tajemnice życia drugiej osoby. Phillips Brooks
Zaprawdę powiadam wam kłamstwo jest niekiedy pożyteczne. Dostojewski Fiodor
Zaprowadź mnie do łazienki a powiem ci jak wygląda cały twój dom.
Zapytałam dziecko niosące świeczkę: – Skąd pochodzi to światło? Chłopczyk natychmiast ją zdmuchnął. -Powiedz mi, dokąd teraz odeszło – odparł. -Wtedy ja powiem ci skąd pochodzi. Jonathan Carroll – Poza ciszą
Zarabiając na chleb pamiętaj o podzieleniu się kromka z tymi, którzy maja mniej szczęścia. [155] H. Jackson Brown, – P S Kocham Cię
Zaraz donosiciel! Po prostu lubi się spowiadać z cudzych grzechów. Wiesław Leon Brudziński
Zaraza, choroba i wojna miejsce to nawiedzają. / Nic wiecznie trwać nie może;/ tę prawdę wszyscy znają. / Trawimy czas cenny i siły/ śmierć sobie wzajemnie zadając. / Nikt nie jest nigdzie bezpieczny,/ losu swego nie znając. Dean R. Koontz
Zarażeni śmiercią. Kazimierz Wyka
Zarozumiałość zasiada do śniadania z obfitością, do obiadu z biedą, a do kolacji z nędzą. Beniamin Franklin
Zarówno dobre i złe nastroje – przychodzą i przemijają. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Zarówno najwyższa, jak i najniższa forma krytyki jest pewnego rodzaju autobiografią. Oscar Wilde “Przedmowa”
Zarówno szczęście, jak i nieszczęście ma swoja siedzibę w duszy. Demokryt z Abdery
Zarówno w metropolii, jak w wiosce nadal najbardziej ulubionym widowiskiem jest upadek któregoś z bliźnich. Emil Cioran
Zarzucało zero zeru, że mu brak charakteru! Jan Sztaudynger
Zasada twórczej niekompetencji Petera: Zawsze sprawiaj wrażenie, że osiągnąłeś już swój poziom niekompetencji.
Zasadę, na mocy której każda zmiana, jeśli jest korzystna, zostaje zachowana, nazwałem “doborem naturalnym”, by wskazać na jej stosunek do doboru przeprowadzonego przez człowieka. Charles Darwin (1809 – 1882)
Zaskarbił sobie miłość, lecz stracił majątek. Tadeusz Gicgier
Zaskoczenie i zdziwienie są początkiem zrozumienia. Ortega y Gasset
Zasługa, sukces i dobra opinia – to trzy rzeczy całkiem różne. Voltaire
Zasługi i błędy człowieka ważyć trzeba na dwóch osobnych szalach, nie przekreślając zasług z powodu błędów. maksyma Jerzego Waldorfa
Zasługi i narzeczone szybko się starzeją. Hinduskie
Zastanawiam się, czy inne psy uważają pudle za członków dziwacznej sekty religijnej. Rita Rudner
Zastąpcie chciwość miłością i wszystko powróci na swoje miejsce. Mahatma Gandhi
Zaszczytna śmierć lepsza od haniebnego życia. Tacyt
Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u swych stóp lwa niż mopsa. Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)
Zaświaty rządzą się prawami tego świata, do którego przylegają. Stanisław Jerzy Lec
Zauważając moje istnienie w tym świecie wierzę, że w takiej czy innej postaci będę istniał zawsze. Benjamin Franklin (1706-1790)
Zawczasu usuwać morderców znaczyłoby więc – zachować życie. Ale właśnie tego ludzie dobrej woli przeważnie nie potrafią, a już nigdy radykalnie. Marcin Luter
zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa,.
Zawieszenie broni między kobietami nazywa się przyjaźnią. Dorothy Parker
Zawieś swoje życie o jakąś gwiazdę, a noc ci nie zaszkodzi. Phil Bosmans
Zawiść jest raną duszy Seneka.
Zawiść jest stałym towarzyszem sławy.
Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów.
Zawody: czyje pióro wyżej doniesie. Wiesław Brudziński
Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej niewdzięcznych zawodów na świecie. Uczysz wbrew temu, którego uczysz. (. . . ) I jeśli w tym zawodzie jest coś z powołania, to to, że uczysz pomimo wszystko wytrwale, wiedząc, że zostaniesz doceniona przez ucznia dopiero w przyszłości. s. 16 Zofia Kucówna – Zatrzymać czas
Zawrót głowy od sukcesów. Józef Stalin (właśc. Iosif Dżugaszwili, 1879 – 1953)
Zawrzeć małżeństwo z rozsądku znaczy w większości wypadków zebrać wszystek swój rozum dla popełnienia najbardziej szalonego czynu, jakiego dokonać może człowiek. Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)
Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy. Johann Wolfgang Goethe
Zawsze bez wątpienia człowiek będzie rządzony. Józef de Maistre
Zawsze człowiek znajduje sobie przerażenie. Andre Malraux
Zawsze ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie. Curzio Malaparte
Zawsze im czas szczęśliwszy, tym krótszy. Pliniusz Młodszy
Zawsze istnieje człowiek bardziej cierpiący od ciebie. Ezop
Zawsze istnieje jeszcze ostrzejsza tępota. Stanisław Jerzy Lec
Zawsze istnieje moment, kiedy ciekawość staje się grzechem. France Anatol
Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. William Hardcastle
Zawsze jest lepiej, żeby ten, kto wzbudza w nas strach, bał się nas bardziej. Umberto Eco (1932-?)
Zawsze jest lepszy sposób. . . chodzi o to, by go znaleźć
Zawsze jest słodko kochać. Plaut
Zawsze jestem gotów się uczyć, chociaż nie zawsze chcę, żeby mnie uczono. Winston S. Churchill
Zawsze kiedy jedni odzyskują wolność, inni ją tracą.
Zawsze kochaj sąsiada. Ale zawsze wybieraj sobie dobre sąsiedztwo. Robert Fulghum
Zawsze lepiej, żeby ten, kto budzi w nas strach, bał się bardziej niż my. Umberto Eco: Imię Róży, s. 164
Zawsze lubimy tych, którzy nas podziwiają, lecz nie zawsze lubimy tych, których my podziwiamy.
Zawsze łatwo pisać rozwlekle: zwięzłość – oto co zabiera czas. Henri Alain
Zawsze mamy dość siły, aby znieść cudze nieszczęście. Francois de la Rochefoucauld (1613 – 1680)
Zawsze mamy możliwość robienia tego, o czym naprawdę marzymy. Paulo Coelho
Zawsze mamy w sobie więcej, niż na to wyglądamy. Stefan Pacek
Zawsze mi się wydawało, że każde poczęcie jest niepokalane, że w dogmacie dziewictwa Bogarodzicy wyrażona jest cała idea macierzyństwa. Borys Pasternak
Zawsze miałem jedną filozofię – mieć jak najwięcej książek. Ryszard Kapuściński
Zawsze milcząca boleść cięższe daje sztychy. Jean Baptiste Racine
Zawsze mnie dziwi brak wiary u pobożnych a logiki u rozumnych. Eliza Orzeszkowa
Zawsze mnie dziwi brak wiary u pobożnych i logiki u rozumnych.
Zawsze można być wyżej powieszonym. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Zawsze można zaczynać od nowa; nic dziwnego, że tylu ludzi drepce w kółko.
Zawsze mów innym co do nich czujesz, będziesz czuć się lepiej wiedząc że oni o tym wiedzą.
Zawsze należy być swoją własną wersją, nie wersją kogoś innego, jakby z drugiej ręki. Judy Garland
Zawsze nam się wydaje, żeśmy coś zrobili, ale wstrzymujemy się, kiedy pomoc jest najbardziej potrzebna. Erich Maria Remrque “Łuk Triumfalny”
Zawsze nazywał w myśli morze la mar, bo tak nazywają je ludzie po hiszpańsku, gdy je kochają. Czasami ci, co je kochają, mówią o nim złe słowa, ale zawsze tak, jakby chodziło o kobietę. Niektórzy młodzi rybacy – ci, co używali bój jako pływaków do linek i mieli motorówki kupione wtedy, gdy wątroby rekinów przyniosły im dużo pieniędzy – mówili o nim el mar, co jest rodzaju męskiego. Mówili o nim jak o przeciwniku bądź miejscu, bądź nawet wrogu. Ale stary zawsze myślał o nim w rodzaju żeńskim, jako o czymś, co udziela lub odmawia wielkich łask, a jeśli robi rzeczy straszne i złe, to dlatego, że nie może inaczej. “Księżyc działa na nią jak na kobietę”. Ernest Hemingway
Zawsze nudzą nas ci, których nudzimy my. Edward Morgan Forster
Zawsze opłaca się kochać kogoś bezinteresownie. Karol Kraft
Zawsze otwarte, zawsze czuwające oczy mojej duszy. Dionisios Solomos
Zawsze pamiętaj komplementy jakie prawią ci inni, zapomnij o docinkach.
Zawsze piękniejszą odpowiedź dostanie, kto zada piękniejsze pytanie. E. E. Cummings
Zawsze pozwalaj dziewczynie iść pierwszej, z wyjątkiem gdy wchodzisz na drabinę. Alphonse Daudet (1840-1897)
Zawsze pożądane jest odnajdywać nowe przejawy starych praw. Johann Peter Eckermann
Zawsze przebaczaj swoim wrogom: nic nie zdoła bardziej ich rozzłościć. Oscar Wilde
Zawsze rób notatki, to dowód, że pracujesz – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, staraj się wyglądać przekonywująco. Zasady Finagle’a
Zawsze się uważał za człowieka wybitnie podejrzanego. Wiesław Brudziński
Zawsze się wraca do pierwszych miłości. Theodor Fontane (1819-1898)
Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi. Albert Camus (1913-1960)
Zawsze się zyskuje na utracie złudzeń. Janusz Roś
Zawsze sokół nad kaczką będzie.
Zawsze staram się widzieć w każdym jego najlepsze strony – to mi oszczędza wielu kłopotów. Rudyard Kipling (1865 – 1936)
Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie. Jan Zamoyski (1542 – 1605)
Zawsze ten, co goni, jest potężniejszy od tego, co ucieka. Antoni Kępiński (1918-1972)
Zawsze to znać, co kundel, a co wyżeł. Adalberg
Zawsze trzeba płacić “frycowe”, wchodząc w nową grupę społeczną. Antoni Kępiński (1918-1972)
Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jakim wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki jakie niesie nam los. Borys Pasternak
Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami. Paulo Coelho
Zawsze twierdziłem, że gdy się prawdziwie kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. Casanova (1725-1798)
Zawsze udawaj, że jesteś dobry, a oszukasz nawet Boga.
Zawsze ufaj drugiemu człowiekowi. Ale zawsze znacz karty. Robert Fulghum
Zawsze uważałam, że wypływające z przyjaźni korzyści, ulgi i wygody polegają na tym, że nie potrzeba nic wyjaśniać. Katherine Mansfield
Zawsze wieczorem doświadczysz radości, jeśli dzień spędzisz owocnie. Tomasz a Kempis
Zawsze wymyślamy sobie nasze dzieci.
Zawsze z którejś ambony jest się wyklętym. Janina Ipohorska
Zawsze z prądem tylko zdechłe ryby płyną. Dobruś
Zawsze zdarza się to, czego człowiek nie oczekuje. Joseph Conrad, Lord Jim
Zawsze znajdzie się ktoś, kto cię skrytykuje. Zdobywaj zaufanie ludzi i uważaj na tych, których zaufanie już raz straciłeś. Gabriel Garcia Marquez
Zawsze znajdzie się lepszy od dobrego. Przysłowie gruzińskie
Zawsze znajdzie swój swego i z nim się pobrata. Homer
Zawsze! Nigdy! A cmentarze? Nemer Ibn El Barud
Zawsze, ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie. Curzio Malaparte
Zawsze, ilekroć kieruje nami chęć, by wszystko na siłę poprawiać i ulepszać, niemal z definicji skazani jesteśmy na przegraną. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Zawsze, ilekroć się uśmiechniesz do swojego brata i wyciągniesz do niego rękę – jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, by innych wysłuchać, zawsze kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności. Matka Teresa z Kalkuty, imię zakonne Maria Teresa od Dzieciątka Jezus (właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu, 1910-1997)
Zawsze, jak magnes opiłki żelaza, przyciągałem wariatów. Stanisław Lem
Zawsze, kiedy masz właśnie coś zrobić, okazuje się, że najpierw musisz zrobić coś innego. Prawa Murphy’ego
Zawsze, kiedy wydaje ci się, że będzie dobrze – kompletnie się mylisz. Zawsze, kiedy wydaje ci się, że będzie źle też się mylisz – będzie jeszcze gorzej. Prawa Murphy’ego
Zawżdy szydło z woru wykole się samo. Petrycy
Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. – Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali. Ignacy Krasicki (1735 – 1801)
Zazdrosna kobieta wierzy we wszystko, co jej namiętność podsuwa. Feliks Feldheim
Zazdrosny kocha więcej, ufny kocha lepiej. Molier
Zazdrosny sobie samemu szkodzi. Demokryt
Zazdrościć – to uznać swoją niższość. Pliniusz Młodszy
Zazdrość jest największą chorobą przyjaźni. Ali Ibn Abi Talib (ok. 604-661)
Zazdrość jest namiętnością, która z zapałem szuka tego, co sprawia cierpienie. Luise Rinser (1911-2002)
Zazdrość jest szczekaniem psa, które wabi złodziei. Karl Kraus
Zazdrość potrafi ujawniać siły, którymi nie dysponuje miłość. Leo Lohberger
Zazdrość to cień miłości. Im większa miłość, tym dłuższy cień. Magdalena Samozwaniec
Zazdrość to najważniejszy czynnik miłości. Bałucki Michał, pseud. Elpidon, Załęga (1837-1901)
Zazdrość to namiętność, Która żarliwie szuka tego, co powoduje cierpienie. Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834)
Zazdrość to udręka dla kochającego, a obelga dla ukochanej. Carlo Goldoni
Zazdrośnik sam siebie dręczy jak najgorszy wróg. Demokryt
Zazwyczaj kultura wzbogaca się dzięki tym książkom, na których wydawcy stracili pieniądze. Margaret Fuller
Zazwyczaj ludzie podleją stopniowo. Edgar Allan Poe
Zazwyczaj medycyna jest sztuką czasu. Owidiusz
Zazwyczaj spełnianie obowiązków odpędza strach. Baudelaire Charles
Zazwyczaj wolę przysłuchiwać się dyskusji innych. Uczę się wtedy czegoś nowego, mimo ze i tak wszystko zapominam
Ząb czasu, jedyny ząb, któremu nie zagraża próchnica. Krzysztof Chyła
Zbiór aforyzmów to najtańsza wyprzedaż myśli. Gabriel Laub
Zbliż się do pachnidła, a przesiąkniesz zapachem. Talmud
Zbliżając się do Światła, dusza staje się światłością. Grzegorz z Nyssy, święty (335-399)
Zbłąkanego o drogę nie pytaj. Przysłowie fińskie
Zbrodnia nie może mieć uzasadnienia. Liwiusz Tytus
Zbrodnię trzeba osłaniać zbrodnią. Seneka Młodszy
Zbudował domek z kart? Ale fałszywych. Może są trwalsze. Stanisław Jerzy Lec
Zbyt ciasny sweter zapiera dech mężczyźnie, zwłaszcza jeśli nosi go kobieta. Reinhold G. Stecher
Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci. Św. Ambroży
Zbyt dobrze znam ludzi, aby nie dostrzec, że obrażony zawsze przebacza, ale obrażający nigdy. Jean-Jacques Rosseau (1712 – 1778)
Zbyt prawdziwe, żeby było dobre. George Bernard Shaw (1856 – 1950)
Zbyt stary jestem, by tylko się bawić, zbyt młody jeszcze, by nie pragnąć niczego.
Zbyt wielka pokora jest półpychą. Przysłowie żydowski
Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż tylko po to, żeby ich można było widzieć z większej odległości, nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać Tego, który znajduje się na krzyżu od tak dawna. Albert Camus
Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił, jak zarozumiałość. Eliza Orzeszkowa
Zbytkiem słodyczy na ziemi Jesteśmy nieszczęśliwemi. Adam Mickiewicz (1798 – 1855)
Zbytnia stałość w amorach to zgryzot przyczyna.
Zdania bywają piękne przez resztę nieuspokojonej w nich burzy. Alain
Zdania są zwykle podzielone – między silnymi. Stanisław Jerzy Lec
Zdanie to największa forma literacka. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Zdarza się czasem w życiu wielkie i silne uczucie. I zawsze jest w nim cząstka litości. Przedmiot naszego uwielbienia wydaje nam się skrzywdzoną ofiarą tym bardziej, im bardziej kochamy. Borys Pasternak
Zdarza się rozsądek u młodych i nierozsądek u starych, albowiem rozumnego myślenia uczą nie lata, lecz wczesne zdobywanie wiedzy i przyrodzone zdolności. Demokryt z Abdery (ok. 460 – 370 p.n.e)
Zdarza się, że chorąży wieje w inną stronę niż sztandar. Stanisław Jerzy Lec
Zdarza się, że najgorętsza miłość nie wytrzymuje próby ogniska domowego. Horacy Safrin (1899-1980)
Zdarza się, że nasze dłonie są puste, ale serce zawsze pełne i możemy rozdawać z nich hojnie różne wspaniałości: ciepło, dobro, pociechę, radość. . . F. H. Burnett
Zdarzają się sytuacje, w których być rozsądnym znaczy być tchórzem. Marie van Ebner-Eschenbach
Zdarzają się w życiu przypadki, kiedy trzeba być trochę pomylonym, aby z nich znaleźć wyjście. Francois de La Rochefoucauld (1613-1680)
Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodzą nagle. Nic ich nie zapowiada – ani przeczucia, ani żaden wstęp. Nadzieja Drucka
Zdarzenia rosną i potęgują się wraz z charakterem. Ralph Waldo Emerson
Zdechnę ja i pchły moje! Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)
Zdecydowaliśmy się w ciągu nadchodzących dziesięciu lat polecieć na Księżyc i dokonać innych rzeczy nie dlatego, że są łatwe, ale właśnie dlatego, że są trudne, a przez to zmusza nas do lepszej organizacji i wykorzystania wszystkich naszych umiejętności. Jesteśmy gotowi sprostać temu wyzwaniu, nie chcemy odkładać tego na później i zamierzamy odnieść zwycięstwo. John F. Kennedy 1962
Zdolności oznaczają, że coś potrafimy robić. Robimy zaś to, na czym nam zależy. A nasz stosunek do tego, co robimy, decyduje o tym, czy spisujemy się dobrze, czy źle. Lou Holtz
Zdolność człowieka do dawania siebie innym ludziom jest poezją w prozie życia. Sigmund Freud (1856 – 1939)
Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły. Arystoteles (384 – 322 p. n. e)
Zdolność myślenia nie zna granic. Albert Jacguard
Zdrada jest jedynie konsekwencją małżeństwa. Pitigrilli
Zdrada to cios, którego nie oczekujesz. Jeśli dobrze poznasz swoje serce, to nigdy Ci takiego ciosu nie zada. Będziesz bowiem znał jego najtajniejsze marzenia i jego tęsknoty, i będziesz je szanował. Nikt nie może uciec przed własnym sercem. Dlatego lepiej słuchać, co ono mówi. Aby żaden niespodziewany cios nigdy Cię nie dosięgnął. Paulo Coelho
Zdrada w kącie siada rada. Knapski
Zdradę lubię, zdrajców nienawidzę. Cezar Juliusz
Zdradzona miłość kobiety jest to zdradzona sprawa ludzkości. (Tomasz) Adolf Dygasiński (1839-1902)
Zdradzony mąż wszędzie widzi zdradzonych mężów. Marcel Proust
Zdrowe społeczeństwo znosi i chorą krytykę. Żarko Petan
Zdrowie chętniej widzi, gdy ciało tańczy, niż gdy pisze. Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799)
Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim a bogactwo trzecim. Platon
Zdrowie jest tym czynnikiem, który daje poczucie, iż właśnie jesteśmy w najlepszym okresie naszego życia. Franklin Pierce Adams
Zdrowie psychiczne jest nieustannym procesem przystosowywania się za wszelką cenę do rzeczywistości. M.Scott Peck
Zdrowy duch w zdrowym ciele. Decimus Junius Juvenalis
Zdrowy grzech jest zawsze lepszy od niezdrowej cnoty. Jerzy Drobnik
Zdrowy ludzki rozsądek w niecodziennej ilości – oto, co świat nazywa mądrością. Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
Zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień wykształcenia, lecz żadne wykształcenie zdrowego rozsądku. Arthur Shopenhauer
Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje. Benjamin Franklin (1706-1790)
Zdrowy rozsądek to zbiór uprzedzeń nabytych do osiemnastego roku życia. Albert Einstein (1879 – 1955)
Zdrowy rozsądek uratuje cię od nikczemności, ale nie uratuje cię od rozpaczy.
Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król. Arthur Schopenhauer
Zdumiewa mnie, jak wielu ludzi czuje się zdanych na łaskę nieznanych mocy i jak pieczołowicie to ukrywa. C. G. Jung
Zdziwienie, zaskoczenie to początek zrozumienia. To specyficzny i ekskluzywny sport i luksus intelektualistów. Dlatego też charakterystycznym dla nich gestem jest patrzenie na świat rozszerzonymi ze zdziwienia źrenicami. Cały otaczający nas świat jest dziwny i cudowny, jeśli nań spojrzeć szeroko otwartymi oczami. To właśnie, uleganie radosnemu zdziwieniu, jest rozkoszą dla futbolisty niedostępną, natomiast dzięki niej intelektualista idzie przez życie pogrążony w nie kończącym się, wizjonerskim upojeniu, którego oznaką zewnętrzną jest zdziwienie widoczne w oczach. Dlatego też dla starożytnych symbolem Minerwy była sowa, ptak, którego oczy są zawsze szeroko otwarte, jak gdyby w niemym zdziwieniu. José Ortega y Gasset
Ze stołu pańskiego spada czasem biesiadnik. S. J. Lec
Ze strachu, jaki przeżywa ludzkość można całkiem przyjemnie żyć; trzeba tylko o nim pisać. Jean Giono
Ze strzelbą, głupcem, lwem, kotem – żarty nie po tem.
Ze swoją nienawiścią trzeba się czasem przespać.
Ze szczęściem bywa czasami tak jak z okularami, szuka sie ich, a one siedzą na nosie. Tak blisko! Phil Bosmans
Ze szczęściem jest na ogół tak jak z okularami których się daremnie poszukuje. Nie znajdzie się ich, bo są właśnie na nosie… . Paul Horbiger
Ze śmierci objęć nikt uciec nie zdoła,/ choć cię wciągnęła gonitwa wesoła. / Psów śmierci sfora radośnie bieży. / Pies każdy w uśmiechu swoje zęby szczerzy. / Gonitwa ma kres swój; psy mięsa pragną. / Wszystko się skończy gdy cię dopadną. Dean R. Koontz
Ze świata tego każdy ma tyle ile sam sobie weźmie. Giovanni Boccaccio
Ze wspomnieniem można żyć jak inni, którzy straty nie ponieśli. Można śmiać się i żartować, cieszyć się lub kłopotać tysiącem drobnych, błahych spraw. Z początku rana otwarta doskwiera nieznośnie, lecz życie szybko zadeptuje murawę na grobie, zabliźnia ranę na sercu i toczy się dalej, jak gdyby wszystko tak właśnie być miało. Zofia Kossak – Dziedzictwo
Ze wszystkich darów najoszczędniej należy używać miłości Ninon de Lenclos.
Ze wszystkich domowych środków leczniczych najlepszym jest dobra żona. Frank Hubbard
Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń. Epikur
Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjażń. Epikur (341-271 p. n. e)
Ze wszystkich hałasów muzyka jest najmniej nieprzyjemnym. Samuel Johnson
Ze wszystkich kobiet świata najpiękniejsza jest noc. Konstanty Ildefons Gałczyński
Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza. Hipokrates
Ze wszystkich nędz najstraszniejsze ludzkie zapomnienie. Juliusz Słowacki
Ze wszystkich płaszczy najbarwniejsza jest jesionka. Włodzimierz Ścisłowski
Ze wszystkich poważnych rzeczy małżeństwo jest największym błazeństwem. Pierre Augustin Caron de Beumarchais (1932 – 1799)
Ze wszystkich ruin świata, bez wątpienia najbardziej smutną jest ruina człowieka. Theophile Gautier
Ze wszystkich rzeczy wiecznych – miłość jest tą, która trwa najkrócej. Molier
Ze wszystkich rzeczy, których wymaga się od książki, najważniejsza jest, żeby nadawała się do czytania. Anthony Trollope
Ze wszystkich stron mrok nas otacza. Bolesław Prus
Ze wszystkich stworzeń na świecie jeden tylko człowiek umie się śmiać, choć właśnie on ma do tego najmniej powodów. Ernest Hemingway
Ze wszystkich uczuć najbardziej przeklętym jest strach.
Ze wszystkich zboczeń seksualnych czystość jest najosobliwszym. Anatol France (właśc. Francois Anatole Thibault, 1844-1924)
Ze złamanego kręgosłupa wyrasta garb psychiczny. Stanisław Jerzy Lec
Ze złem trzeba walczyć, bo zło nie tylko uderzy w prawy i lewy policzek, ale może i głowę razem z policzkami oderwać. ks. Jan Twardowski
Zebranie to najbardziej pracowity sposób tracenia czasu. Janina Ipohorska
Zegar historii bije czasem gdzie popadnie. Jacek Wejroch
Zegar nie bije dla tych, co szczęśliwi! Friedrich Schiller (1759 – 1805)
Zegar skraca czas. Regulski Antoni
Zegar tyka. Wszystkich. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Zegar: Czas w konserwie. Regulski Antoni
Zegary są przeświadczone, że dzięki nim istnieje czas. Jan Czarny
Zemsta jest rozkoszą bogów. Bykowski
Zemsta koi serce nie bardziej niż słona woda pragnienie. Walter Weckler
Zemsta to marnotrawienie energii. Kąkolewski Krzysztof
Zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć. Oscar Wilde (Fingal O’Flahertie Wills, 1854-1900)
Zepsute państwo mnoży ustawy. Tacyt (Publius Cornelius Tacitus, ok. 55 – ok. 120)
Zera są jajkami znoszonymi przez inne cyfry. Ramon Gomez de la Serna
Zero do zera, a będzie kariera. Sztaudynger Jan
Zero nienawidzi innych liczb. Sigmund Freud
Zestarzej się przy mnie. Najlepsze dopiero się zdarzy. Robert Browning
Zeszyj dziurkę, póki mała – Mama Zosię przestrzegała. Stanisław Jachowicz (1796 – 1857)
Zez to jednak nie to samo co spojrzenie z ukosa. Czarny Jan
Zgasł i to na świeczniku. Piekarski W
Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego człowieka. Alfred Delp
Zgińcie, me pieśni – wstańcie, Czyny moje! Zygmunt Krasiński (1812 – 1859)
Zgoda buduje, nienawiść rujnuje. Ezop
Zgoda na własną śmierć pozwala odnaleźć główny nurt życia. Brat Roger
Zgoda tworzy prawo.
Zgoda, a Bóg wtedy rękę poda. Aleksander Fredro
Zgoda: Nie ma nic lepszego od zgody. Pittakos
Zgodą małe rzeczy wzrastają, niezgodą największe się rozpadają. Sallustiusz
Zgubiły go błędy. Które zwalczał. Władysław Piekarski – aforysta
Zgubne jest wszystko, co daje swobodę naszemu duchowi, nie dając nam władzy nad nami samymi. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Ziarnko do ziarnka zbierając do niczego nie dojdziesz, chyba żebyś żył kilkaset lat. Stefan Kisielewski
Ziarnko do ziarnka, zrobi się miarka.
Zielsku mróz nie szkodzi. Przysłowie portugalskie
Ziemia dla jednych jest matką, a dla drugich macochą. Ezop, Aísopos (VI w. p. n. e)
Ziemia i kobieta nie mogą leżeć odłogiem. Nikos Kazandzakis
Ziemia jest kolebką ludzkości, ale nie można wiecznie żyć w kolebce. Konstanty Ciołkowski
Ziemia ma granice, ale głupota ludzka jest bezgraniczna. Gustaw Flaubert
Ziemia nigdy nie oddaje bez procentu tego, co otrzymała. Cyceron
Ziemia posiada kształt balona. Kto go z niej zrobił? Sławomir Mrożek
Ziemia to kropka pod znakiem zapytania. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Ziemia wciąż traci grunt pod nogami. Zybura Urszula
Ziemia więcej mówi nam o nas niż wszystkie książki. Antoine de Saint-Exupery “Ziemia, planeta ludzi”
Ziemia, ojczyzna ludzi. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Ziemia, planeta ludzi. Jean Paul Sartre (filozof francuski, 1905 – 1980)
Ziemia, totalny rozpad.Nieustanna wieczna agonia.Rozwlekła śmierć. Planeta śmierci. Tadeusz Konwicki “Mała apokalipsa”
Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą. Maria Rodziewiczówna
Zima jest piękna do pewnego stopnia… Celsjusza. Tadeusz Gicgier
Zjesz beczkę soli, nim poznasz do woli.
Zła skłonność jest nieprzyjaciółką rozumu. Pitagoras
Zła to odpłata nauczycielowi, gdy się zawsze jeno uczniem pozostaje. Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)
Zła to rozmowa, kiedy jeden biesiaduje, a drugi pości. Walter Scott
Złamał sobie życie! I ma teraz dwa oddzielne, bardzo przyjemne życia. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Złamana ręka może pracować, ale złamane serce nie. Przysłowie afgańskie
Złe drzwi, które lada klucz otwiera. Przysłowie ludowe
Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bardzo często. Stefan Kisielewski
Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje. Karol Irzykowski
Złe siodło kaleczy grzbiet konia; zła kobieta niszczy gospodarstwo domowe. Ordoskie
Złe to rządy, kiedy pospólstwo kieruje władcami. Seneka Młodszy
Złe wieści mają skrzydła. Stanisław Brzozowski
Złe ziele szybko wzrasta.
Złego i sznurek nie utrzyma. Przysłowie ludowe
Złego licho nie weźmie. Bliziński
Złej myśli nie można odpędzić, gdy przyjdzie do głowy ale można zrozumieć, że jest zła… . Lew Tołstoj
Złej tanecznicy i słomka zawadzi. Łyskowski
Złej tanecznicy zawadzi i rąbek u spódnicy. Zbigniew Jerzyna
Złem jest złe używanie dobra. św. Augustyn
Zło albo dobro! To nie czarne i białe, z których szare można robić. Stanisław Moniuszko (1819-1872)
Zło jak chwast nie wymaga pielęgnacji. Józef Bułatowicz
Zło jest niezrozumieniem dobra.
Zło jest-ci to żadna natura, a nazwa ta nie oznacza niczego innego jak tylko brak dobra. Św. Augustyn (Aurelius Augustianus 354-430)
Zło nie jest pustką. Ani brakiem dobra. Ono jest. Michał Komar
Zło nie jest tym co wchodzi do ust człowieka. Zło jest tym, co z nich wychodzi. Paulo Coelho
Zło niewątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliźniego. Człowiek – jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. Stefan Żeromski (1864 – 1925)
Zło płynie niemal zawsze z niewiedzy, dobra wola zaś może wyrządzić tyleż szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona. Ludzie są raczej dobrzy, niż źli, i w gruncie rzeczy nie o to chodzi. . . Albert Camus (1913-1960)
Zło rodzi się z mnogości i pożądań. Sy-Ma Cien
Zło rzuca silniejszy czar niż dobro. Luise Rinser (1911-2002)
Zło rzuca silniejszy czar niż dobro. Rinser
Zło samo w sobie jest karą. Kołda Eugeniusz
Zło to jest właśnie to, co popełniają inni. Sidonie Gabrielle Colette
Zło ukrywane rośnie. Wergiliusz
Zło, które ci wyrządzono, zamieniaj w sobie na dobro. Nikołaj Gogol (1809 – 1852)
Złoczyńcy nawet u wrót piekieł nie okazują skruchy. Talmud
Złodziej kąt zostawi, a ogień wszystko zabierze.
Złodziej wzywa Boga, gdy wyłamuje bramy świątyni. Talmud
Złodziej, gdy nie ma sposobności, udaje uczciwego. Talmud
Złodziejowi, gdy czegoś nie ukradnie, wydaje się że coś zgubił.
Złorzeczenia to jedyny język rozumiany przez wszystkich programistów. Postulat Troutmana
Złość jest chorobą duszy. Eliza Orzeszkowa
Złota zasada Murphy’ego – zasady określa ten kto ma złoto. Prawa Murphy’ego
Złoto jest przyczyną wojny. Pindar
Złoto nie śniedzieje. Safona
Złoto otwiera wszystkie drzwi. (Auro quaeque ianua panditur). (Auro quaeque ianua panditur)
Złoto potrafi zabałamucić nawet uczciwego człowieka. Safona
Złoto równa narody. Teogonis
Złoto sprawdzamy w ogniu, przyjaźń w nieszczęściu. Isokrates
Złoto szkodliwsze jest od żelaza. Owidiusz
Złoto złotem, choć w plugawej skrzyni. Linde
Złoto znaczy więcej niż dwudziestu mówców. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Złoto: Kiedy przemawia złoto elokwencja jest bezsilna. Erazm z Rotterdamu
Złoty charakter nie błyszczy. Sławomir Trocki
Złoty cielec jest tylko pewną odmianą bydła.
Złoty klucz każdy zamek otworzy.
Złoty orzeł wszędzie doleci.
Złóż kłamstwo na łonie ciszy – utonie. Jerome Klapka Jerome
Złudzenie to westchnienie wyobraźni. Ramón Gómez de la Serna (1888-1963)
Złudzenie, że ma się własny samochód – autosugestia. Hugo Dionizy Steinhaus
Zły człowiek nie chce mieć prawdy Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą, a gdy za tobą to cię obarczają. Św. Augustyn (Aurelius Augustianus 354-430)
Zły człowiek to taki, który umie przyjąć, ale nie umie oddać. Plautus
Zły los może ci odebrać bogactwa, ale nie ducha. Lucjusz Anneusz Seneka
Zły mąż bywa niekiedy dobrym ojcem, zła żona nigdy nie będzie dobra matką. Przysłowie chińskie
Zły początek zły koniec przynosi. Eurypides (ok. 480-407/406 p. n. e)
Zły to lekarz, który stosuje lekarstwo gorsze od samej choroby. Sofokles
Zły to ptak, co swoje gniazdo kala.
Zły to żołnierz, który nie marzy o stopniu generała. Wiara Panowa
Złych wesele krótkie.
Złym ludziom żadna chwila nie jest za krótka, żeby zaszkodzić innym. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? – 65 n.e)
Złym musi być człowiek, który nie lubi pieśni, śpiewu i muzyki. William Szekspir (właśc. William Shakespeare, 1564-1616)
Złym się nie podobać wielka to jest chwała. Augustyn z Hippony
Złymi świadkami są oczy i uszy dla ludzi, którzy maja dusze barbarzyńców. Heraklit z Efezu
Zmarli opuszczają nas, ale i my ich opuszczamy. Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)
Zmarłego mędrca nikt nie zastąpi. Talmud
Zmarłych należy wspominać tylko dobrze. Diogenes Laertios
Zmarszczka: Fala na rzece czaru. Bartoszewski Wojciech
Zmarszczki: Okopy skóry. Tucholsky Kurt
Zmartwienie całego dnia zaczyna się od wina wypitego rano, zmartwienie całego roku – od ciasnych butów noworocznych, a nieszczęście całego życia- od wprowadzenia do domu złej żony. Koreańskie
Zmartwychwstać mogą jedynie trupy. Żywym trudniej. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Zmęczenie ciała jest zdrowe dla duszy. Przysłowie francuskie
Zmęczony kładzie się nie wybierając miejsca. Przysłowie wietnamskie
Zmiana osobowości wymaga ciągłej walki z samym sobą, bo w człowieku kłócą się dwa uczucia: determinacja, by zmienić skórę i pragnienie pozostania we własnej. Gabriel Garcia Marquez
Zmieniają nieba, ale nie dusze ci, którzy płyną przez morze. Horacy (właśc. Quintus Horatius Flaccus, 65 – 8 p.n.e)
Zmienna i zawsze niestała kobieta. Wergiliusz
Zmienne są koleje spraw. Seneka Młodszy
Zmienny jest świat zewnętrzny, a niezmienny – własny ustrój. Antoni Kępiński (1918-1972)
Zmysły deformują, umysł kształtuje. Georges Braque
Zmysły mają zbyt krótkie skrzydła w stosunku do nieśmiertelnego lotu ducha. Goethe Johann Wolfgang Von
Zmysły nie łudzą, ale łudzi sąd. Johann Wolfgang von Goethe
Zna gwiazda słońce, które ją oświeca.
Zna się tylko to, co się oswoi. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Znaczenie naszego intelektu polega na odwadze samodzielnego myślenia. Stałe krytyczne analizowanie działania naszego umysły doskonali to działanie. Optymalizacja erudycji ma istotne znaczenie. Janusz Dietrych, System i konstrukcja
Znaczna część mojego życia byłaby pusta bez mojego męża. Mam uczucie, że wiele rzeczy nie przydarzyłoby mi się tak naprawdę, gdybym mu o nich nie powiedziała. Anna Quindlen
Znacznie łatwiej zachować przez całe życie wierność sercu niż rozsądkowi. Georges Braque (1882-1963), malarz francuski
Znacznie odważniej można powiedzieć, jeśli się nie ma dzieci. Carpio Lope de Vega
Znacznie znośniej jest się nudzić samemu niż we dwoje. Alfred Konar
Znać rzeczy, oznacza być uczonym. Znać innych, znaczy być mądrym. Znać siebie, to być oświeconym. Anthony de Mello (1931 – 1987)
Znają siebie jedynie ludzie płytcy. Oscar Wilde (1856 – 1900)
Znajdujesz to, czego szukasz, umyka Ci zaś to, co zaniedbujesz. Sokrates
Znajdź czas na pracę – jest to cena sukcesu. Znajdź czas na zadumę – jest to źródłem siły. Znajdź czas na zabawę – jest to tajemnica wiecznej młodości. Znajdź czas na czytanie – jest to studnia wiedzy. Znajdź czas, aby być wesołym – jest to droga szczęścia. Znajdź czas, aby marzyć – jest to dotknięciem gwiazd. Znajdź czas, aby kochać i być kochanym – jest to przywilejem bogów. Znajdź czas, aby się rozejrzeć – bowiem dzień jest zbyt krótki, aby być zapatrzonym jedynie w siebie. Znajdź czas, aby się śmiać – jest to muzyka duszy. Przysłowie Irlandzkie
Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz. Blaise Pascal
Znajomość łaciny może nie jest przedmiotem chluby, ale jej nieznajomość przynosi wstyd. Cyceron
Znajomy: ktoś, kogo znamy dostatecznie dobrze, żeby od niego pożyczać, ale niewystarczająco dobrze, żeby jemu pożyczać.
Znakomici lekarze nie leczą się u siebie samych, gdyż zbyt wiele by ich to kosztowało.
Znaleźliśmy wroga. Jesteśmy nim my sami. Pogo, postać komiksowa
Znali się z sobą niedługo, lecz wiele. Adam Mickiewicz (1798 – 1855)
Znałem człowieka, który zmarł pionowo: powiesili go. Julian Tuwim
Znam dobrze mężczyzn, ten ród krokodyli. Aleksander Fredro
Znam ludzi, którzy wiedzą, ze nic nie wiedzą, ale nie są Sokratesami.
Znam nawet nieśmiertelne łkania. Alfred Musset (1810 – 1857)
Znam starodawny toast, wart złota dla swej piękności: “Obyś nie spotkał przyjaciela, gdy będziesz wchodził na górę powodzenia”. Mark Twain
Znam żony, które tak dalece dbają, by ich małżeństwo podobało się otoczeniu, że zapominają o tym, co trzeba, żeby im dwojgu się podobało. Janina Ipohorska (1914-1981)
Znamy jeno przejawy rzeczy, rzecz sama w sobie jest niepoznawalna. Immanuel Kant (1724-1804)
Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić. Albert Einstein (1879 – 1955)
Znasz hasło do swojego wnętrza? Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Znasz w ludziach to, co sam w sobie przezwyciężyłeś. Krzysztof Kąkolewski
Znawca flirtuje na plaży z najbledszą dziewczyną, gdyż ona ma przed sobą najwięcej urlop. Marcello Mastoroianni (1924-1996)
Znawca: specjalista, który wie wszystko o czymś i nie wie nic o czymkolwiek innym. Ambrose Bierce (1842 – 1914)
Znienawidzone rządy nigdy nie utrzymują się długo. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? – 65 n.e)
Zniknęła gdzieś tajemnica, oczekiwania, pytania i emocje. Nieosiągalne, podane na rozgrzanej patelni, stało się prozą. Topless po polsku – Wojciech Mann w: Elle VII 97
Zniszcz ziarno zła, bo wyrośnie i zniszczy Ciebie. Ezop
Znosić zło jest sposobem, aby je zniszczyć. Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Znosiłem jak anioł cierpliwie / Ból wszelki, o ile był. . . cudzy / A teraz ogromnie się dziwię, / Że mogą mój znosić tak drudzy. Lucjan Rydel
Znowu czyjaś kapitulacja – grają marsza weselnego. Janusz Roś
Zobacz Neapol, a potem umrzyj.
Zobaczyć swe nazwisko w druku! Niejeden tylko po to gotów popełnić zbrodnię. Gustaw Flaubert
Zobaczyć świat w ziarenku, I niebo w dzikiej lilii, Pomieścić nieskończoność w ręku, I wieczność w jednej chwili. William Blake
Zobaczysz wszystko inaczej i o wiele lepiej oczyma, które wylały łzy. Phil Bosmans
Zoo to dom wariatów dla zwierząt. Serna Gomez De La
Zostać matką łatwo. Być matką znacznie trudniej. Kazimierz Chyła
Został – mówiła z dumą zimą trzydziestego dziewiątego roku, gdy tylu jego kolegów z harcerstwa ruszyło w Karpaty, dalej przez Rumunię na Zachód. Nie ruszył się nie tylko dlatego, że zostałaby sama; został, bo widział przygodową pozę tych, którzy szli, bo rozumiał, że tu będzie trudniej i “ważniej”. Roman Bratny
Zostaniecie tylko we dwoje: Bóg na niebie i ty na ziemi. Jerzy Liebert
Zostawanie na emigracji dla zarobków jest uzasadnione, lecz zostawanie na emigracji ze względów politycznych jest dziś straszliwym błazeństwem. Stanisław Cat-Mackiewicz
Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne – to znaczy odnieść sukces. Ralph Waldo Emerson
Zostawmy piękne kobiety mężczyznom bez fantazji. Marcel Proust (1871-1922)
Zraniona godność ludzka kryje w sobie zarodek śmierci. Francois Chateaubriand
Zraniona miłość może wywołać takie same skutki co nienawiść. Monteskiusz
Zranioną miłość leczyć inną – zawodny to lek. Carpio Lope de Vega
Zręczność to talent, aby dojrzeć akurat kres każdej rzeczy. Platon
Zręczność w kontaktach z otoczeniem nie polega na tym, by nie mówić prawdy, lecz powiedzieć ją w taki sposób, żeby się rozmówca nie rozzłościł. Hagiwara Sakutaro
Zrobiłem to, powiada moja pamięć. Nie mogłem zrobić tego – powiada moja duma i jest nieubłagana. W końcu – pamięć ulega. Aforyzmy F. Nietsche
Zrozumiałem wówczas, że człowiek, który przeżył tylko jeden jedyny dzień, może bez trudu żyć sto lat w więzieniu. Miałby dosyć wspomnień, żeby się nie nudzić. W pewnym sensie to by nawet było lepiej. Albert Camus, Obcy
Zrozumieć samego siebie to być zdolnym do opowiadania o samym sobie historii zrozumiałych i zarazem możliwych do przyjęcia przez innych. Paul Ricoeur
Zrób coś miłego dla bliźniego. . . i nie mów o tym nikomu. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Zrób coś, a zdobędziesz siłę. Ralph Waldo Emerson
Zrób sobie zdjęcie; jeśli wyjdzie, znaczy że istniejesz. Ramón Gómez de la Serna
Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej niż kradzież, a nie będzie kradzieży. Konfucjusz
Zrzucił skórę, a krzyczał, jakby go z niej obdzierano. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Zrzuć swój ciężar na Pana, a On cię podźwignie. Psalm 55, 23
Zuchwalstwem osłania się najpewniej własną hańbę.
Zuchwalstwo popłaca. Z mydlenia oczu może wyjść rzeczywistość. Zofia Kossak – Dziedzictwo
Zuchwałość strąca ze szczytów. Przysłowie wschodnie
Zupełnie inaczej człowiek widzi siebie w stanie smutku, a inaczej, gdy jest wesoły. Antoni Kępiński (1918-1972)
Zwalnianie jednostek od etycznej odpowiedzialności za własne czyny zabija ich sumienia. George Bernard Show
Zważcie jegomość – odparł Sanczo Pansa – że to, co tam się ukazuje, to nie żadne olbrzymy, ino wiatraki. Miguel de Cervantes Saavedera (1547 – 1616)
Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest [. . . ], jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeśli przegrasz, nie tracisz nic. Blaise Pascal (1623 – 1662)
Zwątpienie i nadzieja wyrastają z tego samego pnia. Jan Cybis
Zwątpienie to najkrótsza droga do klęski. Kazimierz Matan
Zwiastuni dobra nie doznają krzywdy. Talmud
Związanie się mężczyzny z kobietą bez miłości jest jak pragnienie dodane do głodu. Plutarch (przed 50 – po 120)
Związek bez seksu to jak wino bez winogron. Adam Neustatter
Związek cielesny, nawet między małżonkami, to zbrodnia i świętokradztwo, jeśli nie towarzyszy mu wielkie uczucie. George Sand (właśc. Aurore Dudevant, 1804-1876)
Związek kota z człowiekiem jest o wiele bliższy, niż kiedykolwiek mógłby być między samymi kotami. prof. Paul Leyhausen
Związki międzyludzkie istnieją po to, aby odkryć samego siebie, a nie dla naszej własnej przyjemności. Ludzie, szczególnie prawdziwi przyjaciele, są zwierciadłami, w których zaczynamy odkrywać siebie. H.F. Weekley
Związki przyjaźni powinny być nieśmiertelne, nieprzyjaźni śmiertelne. Tytus Liwiusz
Związki zawodowe – mechanizm transmisyjny między partią komunistyczną a masami. Władimir Lenin (właść. Władimir Uljanow, 1870 – 1924)
Zwierciadełko, powiedz przecie, / Kto jest najpiękniejszy w świecie? Bracia Grimm (Jacob 1785 – 1863, Wilhelm 1786 – 1859)
Zwierze zna umiar swoich potrzeb, ale człowiek nie. Demokryt z Abdery
Zwierze zna umiar swoich potrzeb, ale człowiek nie. Demokryt z Abdery (ok. 460 – 370 p.n.e)
Zwierzę wypełza w człowieku; Afryka wschodzi zmierzchem nad Europą; Musimy być strażnikami na progu wartości. Arthur Moeller van den Bruck
Zwierzęcy obyczaj / Ciekawy jest nadzwyczaj. Jerzy Jurandot (1911 – 1979)
Zwierzęta domowe, zżyte ze swoim panem, czasami są pierwszymi żywymi istotami z jego otoczenia, które zauważają jego nienormalne zachowanie i reagują nań zwykle lękiem. Antoni Kępiński (1918-1972)
Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn. Alice Walker
Zwierzęta nie mą rozumu lecz tylko człowiek może być głupcem. Tadeusz Kotarbiński
Zwierzęta nie znają śmiechu. Stefan Napierski
Zwierzęta są “moralniejsze” od ludzi, gdyż na ogół nie zabijają i nie dręczą dla samego dręczenia i zabijania, ale też nie tworzą kultury, ponieważ nie są zdolne do tworzenia dla samego tworzenia. Antoni Kępiński (1918-1972)
Zwiększenie ilości nowych praw, powoduje zwiększenie możliwości ich ominięcia. Prawo Coopera
Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli. Jean Paul
Zwięzłość to siostra talentu. Antoni Pawłowicz Czechow (1860-1904)
Zwięzłość: Zwięzłość jest duszą dowcipu. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Zwlekać sztukę z jej piedestału, włóczyć ją po wszystkich rynkach i ulicach to rzecz świętokradcza. Przybyszewski “Confiteor”
Zwłoka jest najgorszą formą odmowy. Prawo Parkinsona
Zwodzą nas pozory prawdy. Horacy
Zwracaj twarz ku słońcu, a nie będziesz widział cieni. Helen Adams Keller (1880-1968)
Zwracaj uwagę, jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza, złote rybki i chomiki, i białe myszki, i nawet małe nasionko w styropianowej doniczce – wszystko umiera. I my też. Robert Fulghum
Zwracając się do Boga myślami i modlitwą, opuszczamy niejako świat i silą skupienia pragniemy przebić niebo. Jerzy Zawieyski
Zwycięstwa odniesione nad cierpieniem są zawsze tylko częściowe i ograniczone. Gabriel Marcel
Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce. Dave Weinbaum
Zwycięstwo kocha troskę. (Amat victoria curam). (Amat victoria curam)
Zwycięstwo samo nie jest niczym innym, jak złamaniem woli przeciwnej. Józef Piłsudski
Zwycięstwo szybko nuży, niepewność wygranej podnieca. Stefan Kisielewski
Zwycięzca ma wielu przyjaciół, zwyciężony ma dobrych przyjaciół. Przysłowie mongolskie
Zwycięzcą jest się tylko jeden dzień. Ajschylos
Zwycięzcy nikt nie będzie się pytał, czy mówił prawdę. Adolf Hitler (1889 – 1945)
Zwycięzcy, panujący i urzędnicy są zawsze znienawidzeni. Wolter
Zwyciężać mogą ci, którzy wierzą, że mogą. Wergiliusz
Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę – prawdą, przemoc – cierpieniem. Mohandas Karamchand Gandhi, przydomek Mahatma, czyli Wielki Duchem (1869-1948)
Zwyciężeni zwyciężyliśmy. Plaut
Zwykle ludzie umierają wtedy, kiedy się tego najmniej spodziewają. Paulo Coelho
Zwykle mąż i żona żyją jak dwa ptaszki w tym samym lesie, ale w nieszczęściu rozlatują się, każde w swoją stronę. Przysłowie chińskie
Zwykle niewinny nie sprosta nowej zawiści. Tacyt (Publius Cornelius Tacitus, ok. 55 – ok. 120)
Zwykle tak bywa, że ci, co nie mają nic do powiedzenia najwięcej czasu poświęcają właśnie mówieniu. James Russell Lowell (1819-1891)
Zwykle to, co się w nas wypaliło, jeszcze nas oczernia. Stanisław Jerzy Lec
Zwykle tylko leniwych pośpiech dziwi. William Szekspir
Zwykle wśród nowych okoliczności plotka poprzedza fakty. Juliusz Cezar
Zwykle, kto lekko pożycza, ciężko oddaje. Sławomir Trocki
Zwykli ludzie płacą tym, co robią, szlachetni tym czym są. Fredrich Schiller
Zwykli ludzie są najlepsi na świecie: oto powód, dlaczego Bóg uczynił ich tak wielu. Abraham Lincoln (1809-1865)
Zwykła fasolka szparagowa może stać się kołem ratunkowym w momencie zwątpienia i przygnębienia. Właśnie takie na pozór mało ważne sprawy. Rzecz w tym tylko, żeby mieć jeszcze siłę na wykreowanie ich do rzędu rzeczy ważnych. Źle jest, gdy się już nie chce tego trudu podjąć. s. 216 Zofia Kucówna – Zdarzenia potoczne
Zwykły człowiek chętniej przeczyta biografię najokrutniejszego pirata, jaki kiedykolwiek żył na świecie, niż żywot najmędrszego z filozofów.
Zwykły rower jest pojazdem napędzanym siłą mięsni. Rower jadący pod górę jest pojazdem napędzanym siłą woli
Zyje się raz! Ale jeśli żyje się dobrze to ten jeden raz wystarczy
Źle i obcego zdradzić. Mikołaj Rej
Źle jest mieć z katem na pieńku.
Źle jest mieć zbyt dobry charakter.
Źle się dzieje w państwie duńskim. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Źle ten przypatrywał się życiu, komu nie zdążyło się widzieć ręki, która w dobrotliwy sposób – zabija. Friedrich Nietzsche
Źle zdobyte nie służy. Cyceron
Źle żyją, którzy ustawicznie żyć zaczynają. Epikur
Źle, gdy kobieta często bywa poza domem, bo nawet najlepsze narzędzie często pożyczane prędko się psuje. przysłowie koreańskie
Źle, gdy prawdę wolno mówić tylko dzieciom i wariatom. Jan Czarny
Źle, gdy woźnica nie może zapamiętać, że lejce są ważniejsze od bata.
Źli ludzie lgną do siebie jak zgnite rodzynki. Andreas Laskaratos
Źrenica: W każdej źrenicy jest las spojrzeń. Serna Gomez De La
Źródłem materializmu jest nędza; syci pozostają idealistami.
Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. św. Augustyn
Źródło zwykle nie pochwala drogi, którą wybrała rzeka. Jean Cocteau
Żaba w bajorku nie wie nic o wielkim, dalekim oceanie. Przysłowie japońskie
Żaba ze studni nie wie co to ocean. L. Konopiński
Żaby są nurkami stawów. Serna Gomez De La
Żaden astrolog ani psychoanalityk nie może interpretować życia i ludzkiego przeznaczenia na poziomie wyższym niż ten, na którym sam funkcjonuje. Dane Rudhyar
Żaden ból nie jest dla mnie tak wielki jak wspomnienie szczęśliwych czasów w biedzie. Dante Alighieri (1265 – 1321)
Żaden człowiek nie chce umrzeć. Ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce. Stanisław Tym
Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody. Abraham Lincoln (1809-1865)
Żaden człowiek nie jest wyspą, tylko sam dla siebie. Każdy jest skrawkiem kontynentu, częścią całości. Śmierć każdego innego dotyczy również mnie, bo jestem włączony w ludzkość. Dlatego nie pytaj nigdy, komu bije dzwon. On bije tobie. John Donne, Devotions
Żaden człowiek nigdy się nie dowie, kim jest. Eyvind Johnson
Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie. Eliza Orzeszkowa (1841-1910)
Żaden człowiek, który pragnie dać z siebie jak najwięcej, nie ma czasu na wdawanie się w spory. A już na pewno nie może sobie pozwolić na ich konsekwencje – zdenerwowanie i utratę panowania nad sobą. Ustępuj w przypadku wszelkich sporów, w których możesz rościć co najwyżej równe prawa do posiadania racji. Ustępuj też i w przypadku tych najmniejszych, choćby w oczywisty sposób słuszność była po twojej stronie. Lepiej zejść z drogi psu niż zostać przezeń pogryzionym walcząc o prawo przejścia tamtędy. Nawet zabicie psa nie zmieni bowiem faktu, że zostałeś pokąsany. Abraham Lincoln (1809 – 1865)
Żaden dzień nie jest długi dla człowieka czynnego. Seneka Młodszy
Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wisława Szymborska (ur. 1923)
Żaden jeszcze mężczyzna nie umarł z miłości. Aleksander Fredro
Żaden klient nie chce tego co masz już gotowe. Prawa Murphy’ego
Żaden klient nie wie, czego właściwie chce. Prawa Murphy’ego
Żaden komputer nie jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Prawa Murphy’ego
Żaden kraj cudzej potęgi nie zwabił, / Który sam siebie prędzej nie osłabił. Adam Naruszewicz (1733 – 1796)
Żaden lekarz nie może być dobrym lekarzem, jeśli sam nie chorował. Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi, 551-479)
Żaden literat nigdy nie wymiślił nic tak niesłychanego, jak prawdziwe ludzkie życie. A. Strug
Żaden magnes tak nie działa, jak magnes pięknego ciała. Jan Sztaudynger
Żaden mężczyzna nie jest na tyle zły, aby powiedzieć za swego życia prawdę o sobie. George Bernard Shaw (1856 – 1950)
Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża.
Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć. Albert Schweitzer
Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia. Konfucjusz
Żaden zawód nie jest tak bezpłodny jak zawód pisarza. Giacomo Leopadrdi
Żaden zbrodniarz sam siebie nie zwalnia od kary. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? – 65 n.e)
Żadna granica nie kusi tak do szmuglowania jak granica wieku. Robert Musil
Żadna kobieta nie oszczędza mężczyzny, którego kocha. Juwenal
Żadna kobieta nie powiedziała nigdy całej prawdy o swoim życiu. Isadora Duncan
Żadna kobieta nie wychodzi za mąż z chęci zysku, wszystkie mają dosyć sprytu, by poślubiając milionera, zakochać się w nim. Cesare Pavese (1908-1950)
Żadna logiczna definicja nie pouczy o tym, czym jest prawda. Kartezjusz
Żadna ludzka istota nie może przeżyć bez ludzkiej wspólnoty. Dalaj Lama
Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki. Wilhelm Raabe
Żadna miłość nie potrafi się ostać wobec obrzydzenia. Luise Rinser
Żadna praca nie hańbi, każda męczy.
Żadna prasa nie hańbi.
Żadna prawda ogólna nie jest prawdziwa. Nawet ta
Żadna synteza nie może być tylko sumą. Mieczysław Jastrun
Żadna uczta nie smakuje dobrze, jeśli się ją spożywa samemu. Anna Mińszczak
Żadna waluta nie jest już pewna. Może z wyjątkiem srebrników
Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie. John Locke
Żadna władza nie jest lubiana przez ludzi. Tukidydes
Żadna zbrodnia nie może mieć uzasadnienia. Tytus Liwiusz
Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki. autor nieznany
Żadne kłamstwo nie doczeka starości. Sofokles (496 – 406 p.n.e)
Żadne korzyści z wojny nie są tak wielkie, aby mogły jej szkodom dorównać (. . . ). Andrzej Frycz Modrzewski, “O naprawie Rzeczpospolitej” – księga III rozdział II
Żadne miejsce na świecie nie sprawia ludziom radości, jeśli otoczone jest dookoła grubym, wysokim murem. Tadeusz Rittner (Tomasz Czaszka, 1873 – 1921)
Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od ojczyzny. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Żadne posiadanie dóbr nie jest miłe bez bliskiego przyjaciela. Lucjusz Anneusz Seneka
Żadne zwierzę nie wytrzyma tego, co wytrzymać potrafi człowiek. Antoni Kępiński (1918-1972)
Żadnego bohaterstwa nie da się zaplanować; może się ono jedynie przytrafić. Karel Čapek (1890-1938)
Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby Go znaleźć, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli Om mocy, aby stali się dziećmi Bożymi. John Henry Newman
Żagiel, zdając się być posłusznym wiatrom, pokonuje je. Duhamel Georges
Żal jest niesprawiedliwym sędzią. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? – 65 n.e)
Żal mi czasów kina niemego. Co to była za radość widzieć jak kobiecie otwierają się usta a głosu nie słychać. Charles Chaplin
Żal wystarcza sam sobie, ale aby osiągnąć prawdziwą radość trzeba ją z kimś podzielić. Mark Twain
Żal, jeśli człowieczeństwo jest tylko cienką powłoką dla bestii.
Żałuje, że pozwoliłem szerokiej rzece przejść miedzy palcami, a nie spróbowałem kropli wody. Giorgos Seferis
Żarty bogatych ludzi są zawsze dowcipne. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Żarty na stronę! Czyją? Wiesław Brudziński
Żaru nie gasi się ogniem, krwi nie zmywa się krwią. Horacy Safrin
Żądza życia nie ma granic prawo do życia też nie ma granic. Panowa W
Że dana kobieta to dynamit uświadomisz sobie dopiero, gdy ją rzucasz. Marcel Pagnol
Że dobrym być potrzeba i któż tego nie wie? Lecz dobry owoc rośnie nie na każdym drzewie. Mikołaj Rej (1505 – 1569)
Że dopuszczono wówczas do Stworzenia świata!!! Stanisław Jerzy Lec
Że dwoje ludzi potrafią żyć razem, jest jednym z największych cudów. W większości jednak nie potrafią, co zresztą jest zamaskowane tym, że również nie potrafią żyć osobno. Herbert Marcuse
Że jednak krew nie woda, majtki nie pokrzywy. Antoni Orłowski (1869 – 1921)
Że jutro też jest dzień, to może brzmieć pocieszająco dla głupków. Dla zwolenników zdrowej żywności, ale nie dla ludzi poważnych. Dla tych co palą, piją i czuwają po nocach. Czuwają wbrew ogólnemu przekonaniu, że nie ma na co czekać. Bo może i nie ma. Ale nie jest to powód, by nie czuwać. . . Andrzej Stasiuk
Że nikt ci nie powie, żeś głupi, przez to mądrym nie jesteś. Aleksander Fredro
Że też myślimy tylko wtedy, kiedy myśląc o czymś nie możemy nic wymyślić. Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
Żebrak zazdrości żebrakowi, a poeta poecie. Hezjod
Żeby być miłym gościem, wystarczy się dobrze bawić. Joseph Joubert
Żeby być sobą, trzeba być kimś! Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Żeby coś robić, trzeba mieć nadzieję, że się to zrobi. Lew Tołstoj
Żeby coś znaleźć, trzeba wiedzieć, czego się szuka. ks. Jan Twardowski
Żeby człowieka usłyszeć, wystarczy go wysłuchać zamiast przesłuchiwać. Jacek Wejroch
Żeby mieć powodzenie w życiu, kobieta winna być na tyle wykształcona, by przyciąga głupich mężczyzn, i na tyle wulgarna, by kusić inteligentnych. Jeane Moreau
Żeby mieć tylu słuchaczy co podsłuchujących. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Żeby móc rządzić, trzeba mieć czym straszyć i mieć co obiecywać. Feliks Chwalibóg
Żeby napisać jakąś myśl, potrzebne jest myślenie. Kostis Palamas
Żeby odejść od siebie też trzeba się spotkać. Ks. Jan Twardowski
Żeby Polska była Polską. Jan Pietrzak (ur. 1937)
Żeby posmakować soku, trzeba wpierw obrać jabłko. [14] H. Jackson Brown, – P S Kocham Cię
Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć się z miejsca i szukać ludzi, w których On mieszka. ks. Jan Twardowski
Żeby poznać swą lepszość, trzeba wynaleźć sobie kogoś gorszego. Witold Gombrowicz
Żeby śmierć można było na raty odespać! Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Żeby tak zawsze wiedzieć, u kogo popaść w niełaskę! Jacek Wejroch
Żeby to choć była prawda, co mówią księża, że ci, co cierpią biedę na tym świecie, na tamtym będą bogaci! Emile Zola
Żeby was nie uwiodły zaszczyty. Horacy, Quintus Horatius Flaccus (65-8 p. n. e)
Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę. Antoine de Saint-Exupery
Żeby z domu zrobić mieszkanie, trzeba w nim przebywać.
Żeby zasięgnąć własnej rady, trzeba się ubrać na czarno. Ramon Gomez de la Serna
Żeby zdobyć majątek, trzeba mieć szczęście. Żeby go utrzymać – wystarczy brak fantazji. Hugo Steinhaus
Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości. Stanisław A. Poniatowski
Żeby żyć zwyczajnie, trzeba mieć wiele odwagi. Soren Kierkegaard
Żeby żyć, trzeba życie kochać. Antoni Kępiński (1918-1972)
Żebym był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi. Przy blaskach gromu. Juliusz Słowacki (1809 – 1849)
Żebym był ścieżką jak życie drobną, schyloną jak kłosy, przez którą przebiegł Jezus nieśmiały i bosy. Jan Twardowski
Żebyż choć z dna wszystko wydawało się wzniosłe! Stanisław Jerzy Lec
Żebyż znać szlagier trąb jerychońskich! Stanisław Jerzy Lec
Żeglowanie jest koniecznością, życie koniecznością nie jest.
Żegnając przyjaciela, nie płacz, ponieważ jego nieobecność ukaże ci to, co najbardziej w nim kochasz. Gibran Kahlila
Żegnam pana ozięble. Andrzej Sapkowski (zwany ASem oraz Sapkiem)
Żelazna kadra też z czasem rdzewieje. Tadeusz Gicgier
Żenić się jedynie ze względu na piękno, to tyle, co kupować ziemię ze względu na róże. To ostatnie byłoby jeszcze rozsądniejsze, ponieważ róże zakwitają co roku. Kotzebue August
Żenimy się w nagłym porywie desperacji, a potem pokutujemy przez całe życie. Molier (właść. Jean Baptiste Poquelin, 1622 – 1673)
Żeń się. Jeżeli znajdziesz dobrą żonę – będziesz szczęśliwy,
Żmija nie zatruje się własnym jadem. Opolski Dominik
Żołądek jest zdrowym rozsądkiem narodów. Polivios Dimitrakopulos
Żołnierze walczą, a królowie są bohaterami.
Żona dobra, nieszpetna, która mało mówi i mało je, jest prawdziwym skarbem. Perskie
Żona i weksel zawsze wracają.
Żona jest dla męża tym, czym ją mąż uczynił. Honore de Balzac
Żona jest kochanką w młodości, towarzyszem w wieku średnim i pielęgniarką dla starca. Francis Bacon
Żona jest prezentem, którym obdarzono męża, by zrekompensować mu utratę raju. Goethe Johann Wolfgang Von
Żona kocha sercem, mąż głową. Feliks Feldheim
Żona na wczasach: dwutygodniowa emancypantka. Tadeusz Gicgier
Żona to ktoś, kogo pragniesz mieć przy sobie, gdy znajdujesz się na sali intensywnej terapii. Może dlatego ludzie się żenią, że nadchodzi w życiu czas, kiedy wiesz, że nie jesteś sam. Kirk Douglas, Syn śmieciarza, Autobiografia
Żona to wampir mężowskiej kieszeni. Konar A
Żona uczciwa ozdoba mężowi I najpierwsza podpora domowi. Jan Kochanowski (1530-1584)
Żona, która nie umie wpływać na męża jest gąską. Żona, która nie chce na niego wpływać jest świętą. Marie Ebner – Eschenbach
Żonaci wzdychają zawsze głębiej niż kawalerowie.
Żonie zwykle nie podoba się to, co dostaje ode mnie na Boże Narodzenie, wobec tego stale odgrażałem się, że coś z tym trzeba zrobić, no i wreszcie postanowiłem, że zacznę jej dawać to, na co ja mam ochotę, bo przecież gdybym nawet dostał to z powrotem, byłbym bardzo zadowolony. Ona miałaby dowód pamięci, a ja prezent. (s. 97) Robert Fulghum
Żony nigdy nie wiedzą, co ich mężom podoba się w innych kobietach. Luise Rinser (1911-2002)
Żony szukamy dla jej cnoty, a nałożnicy dla jej urody. Przysłowie chińskie
Żony wtedy są najlepszymi słuchaczami, gdy ich mąż mówi do innej kobiety. Henri Torr‚
Żółć: Żółć pospolity – wizytówka wątroby. Radgowski Michał
Żwawego konia lepiej karmią. Przysłowie mongolskie
Życia nie da się brać garściami. Przecieka przez palce. . . . Józef Bester
Życia nie da się przełożyć na piosenki… Klaudiusz Debussy
Życia nie można opisać, można je tylko przeżyć. Oscar Wilde
Życia nie można traktować zbyt serio; staje się ono wówczas nie do zniesienia; nie można też jednak nim się tylko bawić, gdyż każda zabawa w końcu zmienia się w nudę. Antoni Kępiński (1918-1972)
Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić. Peter Lippert
Życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku. Lukrecjusz
Życia w wolności wart tylko, kto sobie / Wywalczać musi je na każdy dzień. Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
Życie – to dochodzenie różnymi drogami do niczego. Karol Kord
Życie – to jeszcze raz móc odetchnąć. Reszta nic nie znaczy. Mansfield
Życie – to wojna i przystanek chwilowy w podroży. Marek Aurelisz
Życie ? Ciężki kwadrans złożony z uroczych chwil. Guy de Maupasant
Życie a do tego kot, daje niewiarygodny wynik, przysięgam! Rainer Maria Rike
Życie bez celu jest błądzeniem. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? – 65 n.e)
Życie bez celu przytłacza nas. / Spełnijmy więc co los nadarzy/ -lub rogu Śmierci usłuchajmy,/ w mrok wezwani. / Gdy cel nam w życiu nie przyświeca,/ martwe są oczy udręką los albo pierś zbroczy samobójczy cios. Dean R. Koontz
Życie bez ludzi, których się kocha, jest samotnością. Ali Ibn Albi Talib
Życie bez marzeń pozbawione jest sensu.
Życie bez miłości to czarodziejska latarnia bez światła. J. W. Goethe
Życie bez radości – to lampka bez oliwy.
Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody. Demokryt z Abdery (ok. 460 – 370 p.n.e)
Życie bez radości to lampka bez oliwy. Walter Scott
Życie bez świąt jest jak długa droga bez zajazdów, w których podróżny mógłby się pokrzepić i wypocząć. Demokryt z Abdery (ok. 460 – 370 p. n. e)
Życie bezmyślne nie jest warte życia. Sokrates
Życie biegnie wahadłowym ruchem miedzy bólem i nudą, a są to faktycznie jego ostateczne składniki. Artur Schopenhauer
Życie byłoby niemożliwe, gdybyśmy pamiętali. Wszystko polega na tym, aby wiedzieć co należy zapomnieć
Życie byłoby nieskończenie szczęśliwsze, gdybyśmy mogli rozpocząć je w wieku lat osiemdziesięciu i stopniowo zbliżać się do osiemnastu. Mark Twain
Życie chrześcijanina ma swoje korzenie w niebie, a nie tylko na ziemi. Chiara Lubich
Życie człowieka jest historią jego lęków. Aleksander Neill
Życie człowieka jest jak pudełko zapałek. Brać je zbyt poważnie byłoby głupotą, ale znowu zlekceważyć niebezpiecznie. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Życie człowieka sprowadza się do snu, płodzenia dzieci, wypróżniania się oraz płaszczenia przed innymi, przy jednoczesnym pysznieniu się swoją władzą. Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 – 180)
Życie daje Ci bolesne nauczki. Ale to ze stawiania czoła przeciwieństwom losu bierze się siła. Może przegrałeś jedna rundę, ale wiem, że wygrasz mecz. [18] H. Jackson Brown, – P S Kocham Cię
Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga. Tomasz Merton
Życie dzieli się na dwa okresy: w pierwszym hulamy, w drugim wygłaszamy kazania. Will Durant
Życie jej matki, życie jej ojczyma i jej własne życie było pozaczynane ze zbyt wielu stron na raz. Bohdan Czeszko, Pokolenie
Życie jest bardzo niebezpiecznym zajęciem; śmiertelność sięga stu procent.
Życie jest chorobą, cały świat szpitalem, a śmierć – lekarzem. Heinrich Heine
Życie jest chwilą wieczności. Plutarch
Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić. Henry Ford
Życie jest ciągle walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa. Joseph Conrad (właść. Teodor Józef Konrad Korzeniowski, 1857 – 1924)
Życie jest diabła warte, jeżeli nie jest uparte. Władysław Broniewski
Życie jest długie, jeśli tylko umiesz go używać. Seneka Młodszy
Życie jest doprawdy zabawne: jedno słowo wypowiedziane przed ołtarzem i już jesteś żonaty,jedno słówko wypowiedziane we śnie i już jesteś rozwiedziony. Vittorio De Sica
Życie jest jak cebula, która się obiera ze łzami. Przysłowie francuskie
Życie jest jak krawędź drapacza chmur. Albo podchodzisz zbyt blisko i spadasz. Albo pozostajesz tak daleko, że możesz się tylko nudzić
Życie jest jak książka: im dłużej ją czytasz, tym lepiej rozumiesz wątek. Pino Pellegrino
Życie jest jak ogień, który zżera wszystkie soki i miąższ po kawale. Pali nas, dając nam blask i ciepło przez chwilę przemijającą. Stanisław Wyspiański (1869 – 1907)
Życie jest jak piłka. Gdzie by nie istniało, zawsze zachowuje równowagę. Erich Maria Remarque
Życie jest jak psi zaprzęg. Jeśli nie jesteś na przedzie, widok nigdy się nie zmienia. . . Lewis Grizzard
Życie jest jak pudełko czekoladek – najlepsze wyjedli inni.
Życie jest jak pudełko czekoladek – nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Forrest Gump
Życie jest jak puszka sardynek – wszyscy szukają klucza. Alan Bennett
Życie jest jak uczta. Jestem już przy serach, a zapewniam was, że one także są wyborne. Jan XXIII
Życie jest jak umiejętne wyrwanie zęba. Cały czas myślisz, że to najważniejsze dopiero przyjdzie, gdy nagle spostrzeżesz, że już po wszystkim. Otto von Bismarck (1815 – 1898)
Życie jest jedną długą lekcją pokory. James M. Barrie
Życie jest jedyną rzeczą, której warto chcieć. Luise Rinser
Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują. Jonathan Swift
Życie jest krótkie, rozumie się, ale w stosunku do czego? Andre Maurois
Życie jest krótkie, sztuka długa. Hippokrates (ok. 460-377 p. n. e)
Życie jest krótkie. Korzystaj z teraźniejszości w sposób rozumny i słuszny. Bądź rozsądny w odpoczynku. Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 – 180)
Życie jest kwarantanną na drodze do raju. Karol Juliusz Weber
Życie jest łatwiejsze, niż się wydaje, wystarczy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, obywać się bez tego, co niezbędne, i znosić rzeczy nie do zniesienia. Kathleen Norris
Życie jest najpiękniejszą z bajek. Hans Christian Andersen (1805-1875)
Życie jest nieprzerwanym ciągiem fałszywych sytuacji. Thornton Niven Wilder
Życie jest niewiele warte, ale nic nie jest warte życia. Andre Malraux (1901-1976)
Życie jest o wiele za krótkie, aby traktować je ze śmiertelną powagą.
Życie jest ograniczone, ale miłość niewyczerpana. Ibara Saikaku
Życie jest piękne, gdy żyć się umie, gdy jedno serce drugie rozumie.
Życie jest po prostu złym kwadransem złożonym z uroczych sekund. Oskar Wilde (1854-1900)
Życie jest po to, żeby żyć. Trzeba podtrzymywać w sobie ciekawość. Najgorszą rzeczą jest rezygnacja. Nie wolno nigdy, z żadnego powodu, odwracać się do życia plecami. Eleanor Roosevelt
Życie jest podobne do lustra: jeśli się do niego uśmiechasz, jest piękne, gdy spozierasz na nie z ukosa, staje się nie do wytrzymania. Pino Pellegrino
Życie jest podróżą, która prowadzi do domu. Herman Melville (1819-1891)
Życie jest podróżą, nie wlecz się – tańcz! D. Kubiak
Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone. K. Irzykowski
Życie jest przygodą dla odważnych – albo niczym. Hellen Keller
Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca. Iason Evangelu
Życie jest sceną i przedstawieniem, naucz się więc swej roli. Palladias
Życie jest snem, realna jest śmierć. Calderon de la Barca Pedro (1600-1881)
Życie jest strumieniem, który stale odpływa, ale i stale napływa.
Życie jest szpitalem, w którym każdy pacjent jest opanowany chęcią zmiany swego łóżka. Baudelaire Charles Pierre (1821-1867)
Życie jest sztuką wyciągania dostatecznych wniosków z niedostatecznych przesłanek. Samuel Butler
Życie jest śmiertelną chorobą, ogromnie zaraźliwą. Oliver Wendell Holmes
Życie jest tak różne od teorii. Anthony Trollope
Życie jest to czas, którego jedną połowę zatruwają nam rodzice, a drugą dzieci. Ilia Erenburg
Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nie znacząca. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Życie jest tragedią, gdy widziane z bliska, a komedią, gdy widziane z daleka. sir Charles Spencer Chaplin (1889-1977)
Życie jest trudną lekcją, której nie można się nauczyć. Trzeba ją przeżyć. Stefan Żeromski
Życie jest tylko przechodnim półcieniem, Nędznym aktorem, który swą rolę Przez parę godzin wygrawszy na scenie W nicość przepada – powieścią idioty, Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Życie jest tylko przechodnim półcieniem, nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie w nicość przepada – powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą. William Szekspir
Życie jest tym, co nam epoka, państwo i żona z tego pozostawią. Gabriel Laub
Życie jest w kolorze, który ma twoja wyobrażnia. Marek Aureliusz
Życie jest w końcu niczym innym, jak robieniem jednego zamiast drugiego.
Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Dumas Alexandre
Życie jest zawsze takie, / że jest się w nim, moje złoto, / albo zimnym łajdakiem, / albo natchnionym idiotą. Konstanty Ildefons Gałczyński
Życie jest zbyt ciężkie, żeby przykładać do niego wagę.
Życie jest zbyt krótkie, by było małe. Benjamin Disraeli (1804 – 1881)
Życie jest zbyt poważne, by o nim poważnie mówić. Oscar Wilde
Życie jest zmaganiem się i walką. Na dnie każdej walki bije źródło pokoju. Walcząc dajemy świadectwo, że przychodzi Królestwo Niebieskie. Andrzej Madej
Życie jest źródłem rozkoszy, ale wszędzie tam, gdzie hołota przychodzi pić – zatruwa źródła. Zaratustra
Życie jeszcze nikogo nie głaskało po głowie obcymi rękoma. Janusz Gaudyn
Życie Jezusa to nie żadne widowisko, to orędzie. Léon Bloy
Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną ręką samego Boga. Andersen Hans Christian (1805-1875)
Życie każdego człowieka jest dziennikiem, w którym chciałoby się napisać jedną historię, a pisze się inną. James Matthew Barrie
Życie każdego z nas jest materiałem przynajmniej na jedną książkę. Na dramat, na komedię lub na książkę kucharską. Aleksander Kumor
Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza… . Aleksander Kumor
Życie kobiety nie wypełnione miłością jest puste. Irving Stone
Życie leje w mordę, życie nie pieści, pieścimy się sami.
Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była przez los sądzona. Terencjusz (Publius Terentius Afer, ok. 190 – ok. 159 p. n. e)
Życie ludzkie jest jak koń mijający nas w galopie. Mo Ti
Życie ludzkie jest jak księga, w której wielu kart brakuje. Trudno je nazwać całością, a mimo to stanowi cały tom. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)
Życie ludzkie jest ważniejsze niż czyjeś małe interesy. Armia, Inaczej niż zwykle
Życie ludzkie jest wielce podobne do gry w szachy: gdy się skończy życie czy gra, to królów oraz królowe na równi z pionkami szarymi chowają zwykle razem w jednym miejscu.
Życie ludzkie na pozór to zwykły kawał, lecz on nie jest tak prosty, jak by się zdawał. Boy-Żeleński Tadeusz
Życie ludzkie składa się z czekań. ks. Mieczysław Maliński
Życie ludzkie znaczy mniej od złamanej gałęzi, i od kamyka potrąconego nogą, i od garnka wyrzuconego na śmietnik. Roman Bradstaetter
Życie ma określony kierunek i cel; istnieje w nim postęp i ewolucja, nawet gdy czasami wydaje się nam, że krążymy w kółko. Arianna Huffington
Życie ma swój ustalony biologiczny rytm. Od czasu do czasu burze przerywają jego bieg, ale wiosna, lato, jesień, zima następują po sobie jak urodzenie, życie, śmierć. Tyle, że przyroda zmartwychwstaje – my nie. s. 370 Zofia Kucówna – Zatrzymać czas
Życie ma wartość tylko przez swoją wartość dla drugich. Dag Hammarskjold
Życie męczy, ale czy śmierć przyniesie ulgę? Ludziom nie spieszno do odpowiedzi na to pytanie. Stefan Kisielewski
Życie mężczyzny jest ufarbowane na kolor jego wyobraźni. Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 – 180)
Życie miejskie: miliony ludzi, których dzieli wspólna samotność. Henry David Thoreau
Życie modlitwy, jego nasilenie, głębia i rytm – to miara naszego duchowego zdrowia. Paweł Jewdokimow
Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. Żyć jednak trzeba naprzód. Soren Kierkegaard
Życie można zrozumieć, tylko oglądając się za siebie, ale żyć trzeba, patrząc przed siebie. Soren Kierkegaard
Życie nabiera sensu dopiero w wyobraźni. Dumitriu
Życie nam nie ucieka. Życie nas tratuje. Joe Frazier
Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc. Samuel Taylor Coleridge
Życie nasze ma dwa dzieciństwa, ale nie ma dwóch wiosen. Joseph Conrad
Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciemności nocy; wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje; wierność w obowiązkach to czółno, które nas od morskich broni bałwanów, tj. od wpływów świata; nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje; miłość to wiatr, co żagle nadyma. I do nieba wiedzie. Honorat Koźmiński
Życie naśladuje sztukę. Żeby przynajmniej dobrą… Jan Czarny
Życie nauczyło mnie, że jeżeli jesteśmy nielubiani lub nienawidzeni, to nie za nasze wady, lecz za nasze zalety. Bernhard Berenson (1865-1959)
Życie nie daje nam tego, co chcemy, tylko to, co ma dla nas. Władysław St. Reymont
Życie nie daje nam tego, czego chcemy, lecz to, co dla nas ma. Władysław Stanisław Reymont (właśc. Stanisław Władysław Rejment, 1867-1925)
Życie nie dało niczego śmiertelnym bez wielkiej pracy. Horacy, Quintus Horatius Flaccus (65-8 p. n. e)
Życie nie dba o kompozycję. Mieczysław Jastrun
Życie nie jest ani lepsze ani gorsze od naszych wyobrażeń. Ono jest zupełnie inne. Guy de Maupassant
Życie nie jest ani lepsze, ani gorsze od naszych marzeń. Jest tylko zupełnie inne. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Życie nie jest ani tak złe, ani tak dobre, jak to sobie wyobrażamy. H. Guy de Maupassant
Życie nie jest prezentem, który otrzymuje się w dniu urodzin. Z chwilą kiedy zaczynam myśleć, staje się ono zobowiązaniem. Izabela Bielińska
Życie nie jest romansem, przedstawieniem w teatrze czy działalnością – lecz trudną sytuacją. George Santayana
Życie nie jest tak krótkie by nie starczyło czasu na grzeczność.
Życie nie mieści się nawet w najlepszych i najmądrzejszych normach. Antoni Kępiński (1918-1972)
Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, aby je upiększyć i uszlachetnić. H. Bordeaux
Życie nie rozpoczyna się przy poczęciu ani przy urodzinach, tylko wtedy, gdy dzieci opuszcza dom, a pies umrze. [49] H. Jackson Brown, – P S Kocham Cię
Życie nie składa się tylko z wielkich poświęceń i obowiązków, ale przede wszystkim z drobiazgów. Uśmiechy i życzliwość rozdawane na co dzień są tym, co zdobywa i zatrzymuje serca, i daje pocieszenie. Humphrey Davy
Życie nieczynne jest to śmierć przed zgonem. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Życie niekontrolowane jest bezwartościowe. Platon
Życie niemal na pewno ma sens. Albert Einstein
Życie nikomu nieużyteczne jest zgryzotą. Victor Marie Hugo (1802-1885)
Życie obywatela należy do ojczyzny. Napoleon Bonaparte
Życie odarte z honoru nie jest życiem.
Życie otrzymuje się bez podziękowania, zażywa się go nie wiedząc jak, daje się innym bez świadomości o tym i traci się nie spostrzegając kiedy. Wolter
Życie otrzymuje się dożywotnio. Gabriel Laub
Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze. Wisława Szymborska (ur. 1923)
Życie po prostu jest. Trzeba płynąć wraz z nim. Jerry Brown
Życie poczęte w łonie matki nie jest jej częścią, lecz nowym życiem ludzkim – innym, choć okresowo połączonym z życiem matki. Placyd Paweł Ogórek
Życie podobne jest do drogi pełnej zakrętów. Widzimy tylko odcinek do kolejnego zakrętu. Ale wiemy, że Bóg ogarnia wzrokiem całą drogę. Kner Anton
Życie polega na ustawicznym pulsowaniu, na oscylacji między stanem nasycenia i niedosytu. Antoni Kępiński (1918-1972)
Życie posiada więcej fantazji niż ludzie. Anatol France
Życie poświęć dla prawdy. Juwenal (Decimus Iunius Iuvenalis, 55 – 130)
Życie powszednie przymierzania go do idealnych modeł nie znosi. Eliza Orzeszkowa
Życie przemija jak błyskawica. Nikos Kazantzakis
Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci. św. Augustyn
Życie równa wszystkich ludzi; śmierć tylko wybitnych. Bernard Shaw
Życie samo w sobie nie jest ani dobre ani złe; jest miejscem na dobro i na zło, wedle tego, czym je zapełnicie. A jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoście poznali: jeden dzień podobny jest do wszystkich. Michel de Montaigne
Życie składa się w 10% z tego co nam się przydarza i w 90% z naszych reakcji na te zdarzenia.
Życie składa się z coraz większych nakładów i z coraz mniejszych zysków, kończy się zaś siedzeniem w fotelu z nieruchomo utkwionym wzrokiem. Jonathan Caroll – Zaślubiny patyków
Życie składa się z klatek, które można zatrzymać i uwiecznić. . . Fredrich Nietsche
Życie składa się z przypływów i odpływów wiary i odwagi. Erica Jong
Życie składa się z wielu małych monet. Kto umie nimi obracać, posiada majątek. Jean Anouilh
Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze. Józef Stalin (właśc. Iosif Dżugaszwili, 1879 – 1953)
Życie szybko pogrąży się w leniwym bezwładzie, jeśliby trzeba zaniechać wszystkiego, co sprawia przykrość. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? – 65 n.e)
Życie to błędne koło, z tą jedną różnicą, że z każdym dniem coraz większe. Kamil Ejsymont
Życie to choroba przenoszona drogą płciową.
Życie to ciągła zmiana, a jeśli nie lubi się zmian, to nie lubi się życia. (Niezawinione Śmierci) William Wharton
Życie to ciekawość. Jeśli nie jesteś ciekawy oznacza to, że leżysz w trumnie. Boulez Pierre
Życie to coś więcej niż sentymentalne porównanie. Erich Maria Remrque “Łuk Triumfalny”
Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jesteśmy zajęci układaniem planów. John Lennon
Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. św. Franciszek Salezy
Życie to dochodzenie różnymi drogami do niczego.
Życie to dzieciństwo naszej nieśmiertelności. Johann Wolfgang Goethe
Życie to jeden długi proces męczenia się. Samuel Butler (1835-1902)
Życie to jeden jest różaniec, który my sami nawlekamy; codziennie jedno ziarnko do innych ziarnek dorzucamy. Czas bezlitośnie wciąż nad nami pracy pilnuje w każdej chwili, patrzy, czy dobrze nawlekamy, czyśmy żadnego nie zgubili. I choć ziarenka są niespore, choć się z robotą nie spieszymy, różaniec nawleczemy w porę i w porę krzyżem zakończymy. Izabela Wiśniewska
Życie to jest tak, jakby człowiek dawał publiczny koncert gry na skrzypcach, po raz pierwszy trzymając w ręku instrument. Samuel Butler
Życie to jest to, co się nam przydarza, kiedy planujemy coś zupełnie innego. Thomas la Mance
Życie to język, za pomocą którego przekazuje się nam pewne prawdy. Gdybyśmy mogli posiąść je w jakiś inny sposób, nie musielibyśmy żyć. Arthur Schopenhauer
Życie to męka, lepiej by było w ogóle się nie urodzić – jednak takie szczęście ma tylko jeden na tysiąc.
Życie to misja. Każda inna definicja życia jest fałszywa i prowadzi tych, którzy ją wyznają, na manowce. Religia, nauka, filozofia, chociaż nadal różnią się w różnych punktach, zgadzają się, że każde istnienie jest celem. Giuseppe Mazzini
Życie to najgorsza impreza na jakiej byłem.
Życie to najkorzystniejszy interes – dostajemy je za darmo. Przysłowie żydowskie
Życie to nałóg z którym bardzo trudno zerwać. Terry Pratchett: Kosiarz
Życie to nieustanne czuwanie. Aldona Różanek
Życie to podróż powrotna do domu. Herman Melville
Życie to podróż, nie dom. Feliks Feldheim
Życie to pojedyncza litera alfabetu. Może nie znaczyć nic, a może być częścią czegoś wielkiego. Powiedzenie żydowskie
Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach. Fiodor Dostojewski (1821 – 1881)
Życie to stwarzanie i przezwyciężanie oporów. Jerzy Kuncewicz
Życie to sztuka wyciągania wystarczających wniosków z niewystarczających danych. Samuel Butler
Życie to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Graffiti na murze
Życie to śmieszny i głupi żart. Michaił Lermontow
Życie to test. Tylko test. Gdyby było inaczej, ktoś powiedziałby nam, co robić i dokąd iść. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Życie to tylko trwoga przed nicością i śmiercią. Emil Zegadłowicz
Życie to wiara w Boga i w to, że potrafimy poznać jego stworzenie wraz z prawami, które nim rządzą. Michalik Łukasz
Życie to wyrok, jaki człowiek musi odbyć za karę, że się urodził. Pedro Coderon
Życie to zadanie rachunkowe, nie powieść francuska. Rittner Tadeusz
Życie to zbyt wielka rzecz, aby mogło się skończyć, zanim wydamy ostatnie tchnienie. Erich Maria Remrque, Łuk Triumfalny
Życie towarzyskie byłoby urocze, gdyby jeden człowiek choć cokolwiek obchodził drugiego… . Nicola de Chamfort
Życie w cieniu podejrzeń też ma swoje blaski.
Życie w obecnych czasach jest trudne, w przyszłości komiczne, a w przeszłości niemożliwe. Mel Tobias
Życie w prostocie to jedyne płuca, którymi świat może jeszcze oddychać. Phil Bosmans
Życie wciąż na nowo pisze scenariusze szczęścia. Szkoda, że na ludzkiej skórze… . Antoni Regulski
Życie wielu ludzi przebiega w chłodzie cienia czarnej chmury: poprzez okrutną obojętność ich bliźnich. Phil Bosmans
Życie wyłącznie dla siebie nie można nazwać życiem. Menander
Życie wymaga od nas tylko tyle siły, ile posiadamy. Jedyny możliwy sukces to nie uciec. Dag Hamarskjold
Życie zabiera ludziom zbyt wiele czasu. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Życie zaczyna się po “setce”. Witold Zechenter
Życie zaczyna się po czterdziestce. Walter Boughton Pitkin (1878 – 1953)
Życie zawsze wychodzi nam naprzeciw z zaproszeniem: “Chodźcie, zobaczycie jak cudownie jest żyć”. A co my robimy? Cofamy się i robimy mu zdjęcie. Baker Russell
Życie zmusza człowieka do wielu czynności dobrowolnych. Stanisław Jerzy Lec
Życie: Dożywotnia kara śmierci. Tuwim Julian (1894 – 1953)
Życiem jak samochodem – kieruje się z wewnątrz. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami
Życiem kieruje szczęście, nie mądrość. Cyceron
Życiowa gra polega nie tyle na tym, żeby mieć dobre karty, ile żeby dobrze rozegrać marne. T. H. Leslie
Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać.
Życzę ci odwagi słońca, które, mimo nędzy i ogromu zła tego świata, dzień po dniu wschodzi i obdarza nas blaskiem i ciepłem swych promieni.
Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, ale ich działanie jest naprawdę wielkie. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)
Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich. Tolmann Pesch
Życzliwy i wierny przyjaciel jest balsamem życia. Mercy Otis Warren
Żyć – i tak czynić, aby także inni żyli. Marina Iwanowna Cwietajewa (1892-1941)
Żyć – to myśleć. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)
Żyć (…) to znaczy walczyć. Seneka (Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 – 65 n. e)
Żyć długo – to chce każdy, być starym – nikt. Johann Nestroy
Żyć długo chcą wszyscy, ale nikt nie chce być starym. Johann Nestroy
Żyć duchem – to otworzyć się na tajemnice Bożą, dać się prowadzić Bogu – widzieć głębiej. Samo ludzkie rozumienie jest bezsilne. ks. Jan Twardowski
Żyć jest bardzo niezdrowo. Kto żyje ten umiera. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Żyć lekko, ale nie lekkomyślnie, mieć odwagę bez pychy, okazywać zaufanie i radosne wyrzeczenie bez fatalizmu – oto sztuka życia. Theodor Fontane (1819-1898)
Żyć to być stronniczym.
Żyć to przede wszystkim przyjąć swoje życie. Michel Quoist
Żyć to znaczy myśleć. Cyceron
Żyć to znaczy okazywać wdzięczność za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach i rzeczach. Bosmans Phil
Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym. Raol Follerau
Żyć to znaczy: dopiero przygotować się do życia. Umieramy w chwili, kiedy byśmy mogli na dobre zacząć. Ale Najwyższy Sędzia mówi: Nie dam się oszukać, to właśnie było życie. Karol Irzykowski
Żyć znaczy umierać. Fryderyk Engels (1820-1895)
Żyć, by cierpieć – to niegodne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Musimy zanurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby potem wykuć z niego schody, które przywiodą nas do świątyni radości. Zenta R. Raudive
Żyd to człowiek, którego inni uważają za Żyda. Jean Paul Sartre (filozof francuski, 1905 – 1980)
Żyd Żyda, ksiądz księdza o sto mil zwietrzy. Adalberg
Żyj chwilą, jakby to była ostatnia chwila Twojego życia. Janis Joplin
Żyj nadzieją, a smutek wnet ustąpi. Victor Hugo (1802-1885)
Żyj nieco skromniej niż możesz. Miej więcej niż pokazujesz. (król Lear u Shakespeare’a) [30] H. Jackson Brown, – P S Kocham Cię
Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz. Julian Tuwim (1894 – 1953)
Żyj tak, aby znajomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz. Julian Tuwim (1894-1953)
Żyj tak, jakbyś miał żyć wiecznie, a pracuj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Przysłowie chińskie
Żyj teraźniejszością i idź z biegiem wydarzeń.
Żyj w ukryciu. Epikur z Samos
Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor
Żyj z ludźmi, jakbyś był widziany przez Boga; z Bogiem rozmawiaj, jakbyś był słuchany przez ludzi. Seneka
Żyj zawsze tak, byś nigdy nie został sam. Vienio & Pele
Żyjąc odważnie, narażam się ludziom. s. 320 Zofia Kucówna – Zdarzenia potoczne
Żyjąc w jakiejś epoce, niepodobna znaleźć punktu, z którego by można ją obserwować. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Żyje się tylko raz! Heinrich Waldberg (1861 – 1935)
Żyje się za pieniądze, ale nie należy żyć dla pieniędzy. Nicholas de Chamfort
Żyje wrażliwym doświadczeniem, a nie logiczną ekstazą. Georges Bataille
Żyjemy nie tak jak byśmy chcieli, lecz tak jak możemy. Menander
Żyjemy nie tak, jak chcemy, lecz tak, jak potrafimy. Demokryt z Abdery (ok. 460 – 370 p. n. e)
Żyjemy tak, jak śnimy – samotnie. Joseph Conrad
Żyjemy tylko po to, aby odkryć piękno. Wszystko inne jest jedynie sztuką oczekiwania. Khalil Gibran
Żyjemy w czasach pesymistycznego optymizmu.
Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu. Curtis Baker
Żyjemy w epoce fachowców, którzy nie interesują się swoim fachem. Peter Bichsel
Żyjemy w epoce móżdżków elektronowych. Hugo Dyonizy Steinhaus (1887-1972)
Żyjemy w epoce, która za dużo czyta, by mogła być mądra, i za dużo myśli, by mogła być piękna. Oskar Wilde (1854-1900)
Żyjemy w świecie pozorów, pozorujemy więc, że żyjemy.
Żyjemy w wieku totalnej jawności życia prywatnego. Alberto Moravia
Żyjemy w wielkich czasach, lecz czasu coraz mniej! Wiesław Brudziński
Żyjemy w zwariowanych czasach. Lot w Kosmos odbywa się coraz szybciej, jazda do biura coraz wolniej. Charles Lindbergh
Żyjemy złudzeniem, że jesteśmy centrum uwagi i pełno ludzi wokół nas. W gruncie rzeczy jednak każdy z nas jest samotny
Żyjemy, nie tak jak chcemy, ale tak jak potrafimy. Demokryt
Żyjemy, żeby umrzeć. Antyfanes
Żyjmy dłużej! Niż inni. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności…
Żywa niedoskonałość jest lepsza niż martwe arcydzieła… George Bernard Shaw
Żywot grabarza jest wesoły. / Grzebie systemy, wiary, szkoły. Czesław Miłosz (ur. 1911)
Żywy mąż dla kobiety bohaterem, zmarły bohaterem nad bohatery. Gruzińskie