Habent sua fata libelli – i księgi mają swoje losy
Habent sua fata libelli. – Książki mają swój los. (Terencjanus Maurus)
Habet assentatio iucunda principia, eadem exitus amarissimos affert – Potakiwanie ma miłe początki, ale skutki przynosi bardzo przykre (Rhetorica ad Herennium, IV, 15, 21)
Habet et musca splenem – i mucha ma śledzionę (nawet ktoś niepozorny może się zdenerwować)
Half a truth is often a great lie – Pół prawdy to często wielkie kłamstwow
Hanc personam induisti, agenda est. – Podjąłeś się tej roli, więc musisz ją odegrać do końca. (Seneca)
Hannibal ad portas! (Hannibal ante portas!) – Hannibal u bram (Cyceron) bliskie niebezpieczeństwo.
Hic Amor, Haec Patria Est – To moja miłość, to moja ojczyzna
Hic Rhodus, hic salta – tu Rodos (wyspa), tu skacz! (zamiast gadać o skakaniu)
Hic spinas colligit, ille rosas. – Ten zbiera kolce, a tamten róże.
Hic sunt leones – tu są lwy; używane na oznaczanie białych plam na mapach (porównaj z terra incognita)
Hic vivi taceant. Hic mortui loquuntur. – Tu żywi niech milczą. Tu przemawiają zmarli. (Cyt. pochodzący z frontonu Biblioteki Aleksandryjskiej)
Historia magistra vitae est – historia jest nauczycielką życia Cyceron
Historia vitae magistra. – Historia jest nauczycielką życia. (Cicero)
Historiam nescire hoc est semper puerum esse – Kto nie zna historii ten jest zawsze dzieckiem.
Historiam nescire hoc est semper puerum esse. – Nie znać historii znaczy na zawsze pozostać dzieckiem. (Cicero)
Hoc est verum et nihil nisi verum. – To jest prawda i nic tylko prawda.
Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit. – W dzisiejszych czasach pochlebstwo przysparza przyjaciół, prawda
Hodie mihi, cras tibi – dziś mi, jutro tobie
Hodie mihi, cras tibi. – Dziś mnie, jutro tobie.
Hominem quaero – szukam człowieka
Hominem te memento. – Pamiętaj, że jesteś (tylko) człowiekiem.
Homines soli animalium non sitientes, bibimus – My ludzie jedyni ze stworzeń nie pragnąc, pijemy.
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare. – Rzeczą ludzką jest błądzić, głupców trwać w błędzie.
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare. – rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie.
Hominum causa omne ius constitutum sit. – Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
Hominum causa omne ius constitutum sit. – wszelkie prawo winno być stanowione dla ludzi.
Homo doctus in se semper divitias habet. – Człowiek uczony swoje bogactwo ma zawsze ze sobą. (Phaedrus)
Homo doctus in se semper divitias habet. – człowiek wykształcony w sobie zawsze bogactwo ma.
Homo est animal sociale. – Człowiek jest istotą społeczną (towarzyską) (Aristoteles).
Homo homini deus est – człowiek człowiekowi bogiem.
Homo homini lupus est – człowiek człowiekowi wilkiem. (Plaut)
Homo homini lupus est. – Człowiek człowiekowi wilkiem. (Plautus)
Homo homini mei meus non est. – Wasal mego wasala nie jest moim wasalem.
Homo sacra res homini – człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka. (Seneka)
Homo sacra res homini. – Człowiek rzeczą świętą dla drugiego człowieka [zabijany bywa obecnie dla zabawy i rozrywki] (Seneca, Listy moralne)
Homo sum, humani nihil a me alienum puto. – Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (Terentius)
Homo sum, humani nil a me alienum puto – człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. (Terencjusz, Heauton timorumenos, 77)
Homo sum, humani nil a me alienum puto. – Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (Terentius)
Homo vitae commodatus non donatus est. – Życie jest człowiekowi pożyczone, nie dane. (Publilius Syrus)
Honesta mors turpi vita potior. – Lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. (Tacitus)
Honesta res est laeta paupertas – szacowna to rzecz pogodne ubóstwo. (Seneka za Epikurem)
Honesta res est laeta paupertas. – Szacowna to rzecz pogodne ubóstwo. (Seneca, Listy moralne)
Honor est praemium virtutis. – Honor jest nagrodą za cnotę. (Cicero)
Honores mutant mores. – Zaszczyty odmieniają obyczaje; potęga psuje.
Honos habet onus – zaszczyt pociąga za sobą obowiązki.
Honos habet onus. – Zaszczyt nakłada ciężar (sława niesie brzemię).
Horribile dictu – strach powiedzieć.
Hospes hospiti sacer – gość świętością dla gospodarza.
Hospes, hostis – każdy obcy to wróg.
Hospes, hostis. – Każdy obcy to wróg.
Humana non sunt turpia – co ludzkie, nie hańbi.
Humana non sunt turpia. – Co ludzkie, nie hańbi.
Happiness lies in good health and a bad memory. – Szczęście zawiera się w dobrym zdrowiu i słabej pamięci.
Honor nie kapota, nie zmyjesz zeń błota.
Historia się powtarza.
Happiness is the by – product ov an effort to make someone else happy. Szczęście to produkt uboczny starań uczynienia kogoś innego szczęśliwym.
He that is pleased with solitude must be either a wild beast or a god. Ten, kto cieszy się z samotności, musi być albo dziką bestią, albo bogiem.
He who is loved by men is loved by God. Kto jest kochany przez ludzi, jest kochany przez Boga.
He who says there is no such thing as an honest man, you may be sure is himself a knave. Ten, kto mówi, że nie ma uczciwych ludzi, na pewno sam jest szubrawcem.
He will always be a slave who does not know how to live on a little.Zawsze będzie niewolnikiem, kto nie umie wyżyć ze skromnej sumy.
History is on every occasion the record of that which one age finds worthy of note in another. Historia jest zawsze zapisem tego, co pewna epoka uważa za godne uwagi w innej epoce.
Honesty is a fine jewel but much out of fashion.Uczciwość to piękny klejnot, ale bardzo niemodny.
How glorious it is, and also how painful, to be an exception Jak wspaniale, i jednocześnie jak boleśnie, jest być wyjątkiem.
How many people have a good ear for literature and sing out of tune. Jakże wielu ludzi ma dobre ucho na literaturę, a śpiewa fałszywie.
Happiness only real, when shared.Szczęście jest prawdziwe tylko wtedy, gdy mamy je z kim dzielić.z filmu “Into the wild”
Historia życia każdego człowieka jest bajką, napisaną ręką Bożą.Hans Christian Andersen
Hipokryzja to wstydliwość łajdaka.Demostenes
Humor nie jest darem ducha, lecz serca.Jean Paul Sartre
Humor odmładza duszę.Małgorzata Stolarska
Hic vivimus ambitiosa paupertate omnes.Tu żyjemy wszyscy w dumnym ubóstwie.Juwenalis
Hodie mihi, cras tibi. Dziś mnie, jutro tobie.
Homo sum humani nihil a me alienum esse puto. Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.Terencjusz
Humana non sunt turpia. Co ludzkie, nie hańbi.
Homo fortunae suae ipse faber. Człowiek jest kowalem własnego losu.
HOMO-HOMINI.Człowiek-Człowiekowi.
Heavy metal muzyka okrutna dla słuchacza. Death metal muzyka śmiertelna dla słuchacza
Habemus papam – mamy papieża.
Habeas tibi – zatrzymaj to sobie.
Habent sua fata libelli – i książki mają swój los.
Habet et musca splenem – i mucha ma śledzionę (nawet ktoś niepozorny może się zdenerwować). (nawet ktoś niepozorny może się zdenerwować). (nawet ktoś niepozorny może się zdenerwować)
Habet suum venenum blanda oratio – zawiera swój jad i przymilna mowa.
Habita fides ipsam plerumque fidem obligat – okazane zaufanie zobowiązuje zwykle do wzajemnej ufności.
Habita tecum – wniknij w siebie.
Habita tecum – zastanów się nad sobą, wniknij w siebie.
Habita ut migraturus – mieszkaj, jakbyś miał odejść.
Habitus non facit monachum – habit nie czyni mnichem.
Hac urget lupus hac canis – z jednej strony grozi wilk, a z drugiej pies.
Hac via – tą drogą.
Haec est fides – oto wierność.
Haec habui dicere – to właśnie chciałem powiedzieć.
Haec hactenus! – Wystarczy już o tym
Haec lex valet in omnes – to prawo dotyczy wszystkich.
Haec res tibi cordi sit! – Miej tę sprawę na sercu
Haec Sibyllae foliis obscuriora – to mniej zrozumiałe od wyroczni Sybilli.
Haeret res – w tym rzecz.
Half a truth is often a great lie – pół prawdy to często wielkie kłamstwo.
Hamlet: Słowa, słowa, słowa. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 – 1616)
Hamulec: Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec. Ścisłowski Włodzimierz
Hanc personam induisti, agenda est – podjąłeś się tej roli, więc musisz ją odegrać do końca; wziąłeś na siebie tę rolę, trzeba więc ją grać; wdziałeś tę maskę, trzeba ją nosić. Seneka
Hanc tibi cane cantilenam – zaśpiewaj sobie tę piosenkę.
Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Haniebna śmierć to coś jeszcze gorszego niż hańba. Seneka Młodszy
Hannibal ad (ante) portas! – Hannibal (u bram) przed bramami (Rzymu)! Bliskie niebezpieczeństwo. Liwiusz
Hańbą jest co innego mówić, a co innego czuć. Seneka Młodszy
Hardemu się zda, iż mu nikt nie rówien. Mikołaj Rej
Hardo stoją puste kłosy. Stanisław Brzozowski
Hardość w porę nad pokorę. Osipowicz
Harem – małżeństwo spółdzielcze. Górski L
Harfa to lira w stroju balowym. Serna Gomez De La
Hate, hate your enemies/Save, save your friends/Find, find your place/Speak, speak the truth(Znienawidź, znienawidź swych wrogów /Chroń, chroń swych przyjaciół/Znajdź, zdajdź swoje miejsce/Mów, mów prawdę). Kurt Cobain
Haud equidem tali me dignor honore – co do mnie, nie czuję się godzien (godna) takiego zaszczytu.
Haud ignota loqur – nie mówię rzeczy nieznanych.
Haud semper errat fama – nie zawsze myli się powszechna opinia.
Haurit aquam cribo, qui discere vult sine libro – sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek.
Helluo librorum – (dosł. pożeracz książek) mól książkowy
Herb jego gęś pod pachą i ręka w cudzej kieszeni.
Heu me miserum! – O, ja nieszczęśliwy
Heureka! – Znalazłem
Heureka! (Eureka! ) Archimedes z Syrakuz (ok. 287 – 212 p. n. e)
Hi mihi doctores semper placuere docenda qui faciunt plus, quam qui facienda docent – ci mi się nauczyciele podobali w uczeniu, którzy raczej czynią niż uczą rzeczy już uczynionych.
Hic esse et illic simul non possumn – nie mogę być tu i tam jednocześnie.
Hic est depositus – tutaj został złożony.
Hic et nunc – tu i teraz.
Hic haeret aqua – tu zatrzymała się woda (w tym cała trudność). (w tym cała trudność). (w tym cała trudność)
Hic iacet – tutaj leży (spoczywa); napis na nagrobkach.
Hic iacet lepus – tu leży zając (w tym cała trudność). (w tym cała trudność). (w tym cała trudność)
Hic Rhodus, hic salta! – Tu Rodos (wyspa), tu skacz! (zamiast gadać o skakaniu); Pokaż co umiesz, zaryzykuj
Hic sepultus – tutaj jest pochowany; napis na nagrobkach.
Hic spinas colligit, ille rosas – ten zbiera kolce, a tamten róże.
Hic sunt leones – tutaj są (przebywają) lwy (oznaczenie nieznanego terytorium na starych map); nieznane.
Hic Vivi taceant. Hic mortui loguuntur – tu żywi niech milczą. Tu przemawiają zmarli
Hic vivimus ambitiosa paupertate omnes – tu żyjemy wszyscy w dumnym ubóstwie. Juwenalis
Hipochondryk to osoba, która chce mieć bóle i sama je leczyć.
Hipokryzja to wstydliwość łajdaka. Demostenes
Hipoteka: Często teka zadłużeń wielkości hipopotama. Jokiel E
Historia – zbiór faktów, które nie musiały zajść. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch – Letz, 1909-1966)
Historia Adama i Ewy to chwyt propagandowy aby nakłonić kobiety do poddania się władzy patriarchalnej. Merlin Stone
Historia jest najlepszym nauczycielem, ale ma najgorszych uczniów. Indira Gandhi
Historia jest nauczycielką życia. (Historia magistra vitae). Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106 – 43 p. n. e)
Historia jest nocną zmorą, z której staramy się przebudzić. James Joyce
Historia jest to również suma tego, czego można było uniknąć. Konrad Adenauer
Historia jest wyciągiem z niezliczonych biografii. Thomas Carlyle
Historia kobiety rozpoczyna się wtedy dopiero, kiedy położy serce, naprawdę serce, chociażby przelotnie, na dłoni męskiej. Marie Jehanne Wielopolska (1882-1940)
Historia kroczy dziwnymi grogami. Grecy uczyli się od Trojan, uciekinierzy z Troi założyli Rzym, a Rzymianie podbili Grecję, po to jednak, by przejąć jej kulturę. Erik Durschmied
Historia ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. Terry Pratchett
Historia miłości jest historią rodu ludzkiego. Charles Nodier
Historia nie jest domeną szczęścia. Georg Wilhelm Hegel
Historia nie uczy nas właściwie niczego innego poza tym, na czym polega złe rządzenie. Thomas Jefferson
Historia pełna jest wojen, o których każdy wiedział, że nie wybuchną. Enoch Powell
Historia rzadko ma coś wspólnego z elegancją. Maria Dąbrowska
Historia się powtarza lecz za każdym razem więcej kosztuje. Halldor Kijan Laxness
Historia się powtarza, ale za każdym razem trzeba za nią płacić drożej. Halldor Kiljan Laxness
Historia stanowi jedną wielką anegdotę. Novalis
Historia świata jest sumą tego, czego można było uniknąć. Bertrand Russell
Historia świata nie jest niczym innym jak biografią wielkich ludzi. Thomas Carlyle
Historia to tylko legenda, co do której wszyscy się pogodzili.
Historia to uzgodniony zestaw kłamstw. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Historia uczy nas, że ludzkość niczego się z niej nie nauczyła. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Jan Paweł II (Karol Wojtyła, ur. 1920)
Historia vita memoriae, magistra vitae – historia jest pamięcią życia, nauczycielką życia. Cyceron
Historia wielkich wydarzeń na tym świecie zaledwie jest historią jego zbrodni. Francoise Marie Voltaire
Historia wydzieliła się w gruczołach miliona dziejopisów. John Steinbeck
Historiam nescire hoc est semper puerum esse – kto nie zna historii ten jest zawsze dzieckiem, nie znać historii znaczy na zawsze pozostać dzieckiem. Cyceron
Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki – rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa – prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. Berlin Isaiah
Historii nikt nie tworzy, nie można jej zobaczyć, tak jak nie można zobaczyć, jak rośnie trawa. Borys Pasternak
Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy przyszłość.
Historycy to adwokaci, którzy bronią swoich klientów dopiero po ich śmierci. Harold Macmillan
Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział. Karl Kraus (1874 – 1936)
Hitlerzy przychodzą i odchodzą, a naród niemiecki i państwo niemieckie pozostają. Iosif Stalin (właśc. Iosif Dżugaszwili, 1879 – 1953)
Hoc age – rób to (zamiast mówić o tym). (zamiast mówić o tym). (zamiast mówić o tym)
Hoc erat in votis – o to się modliłem; tego sobie właśnie życzyłem; o tym tylko marzyłem.
Hoc erit post me, quod anteme fuit – to samo będzie po mnie, co było przede mną.
Hoc est verum et nihil nisi verum – to jest prawda i nic tylko prawda.
Hoc fac – tak czyń.
Hodie mihi, cras tibi – dziś mnie, jutro tobie.
Hojność jest tylko litością dusz szlachetnych. Nicholas de Chamfort
Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili. JEAN de la Bruyere (1645-96)
Hołdem dla artysty jest, gdy go okradają. Georges Braque
Hominem non odi, sed eius vitia – nie człowieka nienawidzę, lecz jego błędów.
Hominem quero – szukam człowieka. Diogenes
Hominem te (esse) memento – pamiętaj, że jesteś (tylko) człowiekiem.
Homines potius oculis quam auribus credunt – ludność wierzy raczej oczom niż uszom.
Homines quod volunt credunt – ludzie wierzą w to w co chcą wierzyć.
Homines soli animalium non sitientes, bibimus – my ludzie jedyni ze stworzeń nie pragnąc, pijemy.
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare – rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie.
Hominum causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
Homo doctus in se semper divitias habet – człowiek wykształcony swoje bogactwo ma zawsze ze sobą; człowiek uczony ma zawsze przy sobie swe bogactwo.
Homo est animal sociale – człowiek jest zwierzęciem politycznym (społecznym, towarzystkim); człowiek jest istotą społeczną. Arystoteles
Homo faber – człowiek wytwórca.
Homo homi lupus est. Przysłowie rzymskie
Homo homini consulere debet – człowiek człowiekowi powinien pomagać.
Homo homini deus, homo homini lupus, homo homini homo – człowiek człowiekowi bogiem,człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi człowiekiem. Plaut
Homo homini lupus est – człowiek człowiekowi jest wilkiem. Plaut
Homo homini mei meus non est – wasal mego wasala nie jest moim wasalem.
Homo improbus beatus non est – człowiek nieuczciwy nie jest szczęśliwy.
Homo insipiens – człowiek głupi.
Homo locum ornat, non hominem locus – człowiek zdobi miejsce, nie miejsce człowieka.
Homo ludens – człowiek bawiący się.
Homo novus – człowiek nowy. Salustiusz
Homo oeconomicus – “człowiek ekonomiczny”.
Homo sacra res homini – człowiek rzeczą świętą dla człowieka. Seneka
Homo sum, humani nihil a me alienum esse puto – jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Terencjusz
Homo universalis – człowiek wszechstronny.
Homo viator – człowiek pielgrzym; podróżny; wędrowiec.
Homo vitae commodatus non donatus est – życie jest człowiekowi pożyczone, nie dane. Publilius Syrus
Homo, qui homine calamitoso est misericors, meminit sui – człowiek, który okazuje miłosierdzie wobec człowieka nieszczęśliwego, sam o sobie pamięta. Publilius Syrus
Honesta fama melior pecuniae – dobra sława lepsza od pieniędzy; szczera opinia lepsza niż pieniądze.
Honesta mors turpi vita potior – lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie.
Honesta res est laeta paupertas – szacowna to rzecz pogodne ubóstwo. Seneka
Honesta vita beata est – zaszczytne życie jest szczęśliwe.
Honor bez pieniędzy może być tylko chorobą. Jean Baptiste Racine
Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu. Miguel de Cervantes
Honor męski i kobiecy są to dwie rośliny bardzo się różniące: jedna bowiem rośnie w słońcu, druga kwitnie w cieniu. Przysłowie francuskie
Honor to stroma wyspa bez brzegów, nie można na nią wrócić, gdy ją już się opuściło. Nicolas Boileau
Honor twój, imię i chwała pozostaną na zawsze. Wergiliusz
Honor, sława i kredyt to rzeczy tak naciągliwe jak guma. P. Siro
Honores mutant mores, sed raro in meliores – zaszczyty zmieniają obyczaje, lecz rzadko na lepsze.
Honores saepe mutant mores – zaszczyty często odmieniają obyczaje.
Honoris causa – (dosł. dla zaszczytu) stopień naukowy nadawany za zasługi
Honos habet onus – zaszczyt pociąga za sobą obowiązki; zaszczyt nakłada ciężar (sława niesie brzemię). (sława niesie brzemię). (sława niesie brzemię)
Hope for the best, prepare for the worst – spodziewaj się najlepszego, przygotuj się na najgorsze.
Hora somni (skrót: h. s). – w godzinie snu (wieczorem); napis na recepcie lekarskiej
Horas non numero nisi serenas – liczę tylko słoneczne godziny (napis na zegarach słonecznych). (napis na zegarach słonecznych). (napis na zegarach słonecznych)
Horribile dictu – strach powiedzieć; strach się przyznać; o zgrozo!
Horyzont: Ci co maja szersze horyzonty mają zazwyczaj gorsze perspektywy. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
Hospes hospici sacer – gość to świętość dla gospodarza.
Hospes, hostis – każdy obcy to wróg.
Hosti pectus, cor amico – pierś dla wroga, serce dla przyjaciela.
Hultaja i diabeł nie poprawi. Przysłowie ludowe
Humana ferre – znosić cierpliwie przypadłości ludzkie.
Humana non sunt turpia – co ludzkie, nie hańbi.
Humor i cierpliwość to dwa wielbłądy, na których przemierzyć można wszystkie pustynie. Phil Bosmans
Humor jest cieniem fortuny. Bułatowicz Józef
Humor jest najbardziej demokratyczną formą życia człowieka. Karel Capek
Humor może być niezwykłą i zdumiewająco skuteczną bronią. Carl Hiaasen
Humor polega na tym, że śmiejesz się mimo wszystko. Otto Julius Bierbaum
Humor to jeden ze sposobów samoobrony przed wszechświatem.
Humor to najlepszy pas ratunkowy na oceanie życia. Werner Finck
Husarz prosi Boga o wojnę, lekarz o febrę. Adalberg