Dlaczego łacina?

Sięganie do łacińskich paremii prawniczych jest wyrazem tęsknoty za prostotą, filozoficzną głębią i spójnością prawa, której zbyt często brakuje dzisiejszym uregulowaniom. Wielką zaletą łaciny jest obok uniwersalności możliwa do uzyskania lapidarność a zarazem wzniosłość sformułowania

Paremia prawnicza – krótka sentencja (zasada, maksyma), sformułowana najczęściej przez jurystę będącego uznanym autorytetem prawniczym (z reguły jurystę starożytnego Rzymu), wyrażająca w przystępny sposób fundamentalną zasadę prawną.

Zaletą jest ich uniwersalność, zrozumiałość dla prawników niezależnie od języka ojczystego. Prawnicy współcześnie chętnie sięgają do paremii, stanowią one też częsty element retoryki prawniczej

Ordine alfabetico – W kolejności alfabetycznej

A

Ab inito semper nullum. – (Co jest) od początku nieważne, zawsze (jest) nieważne

Absolutus sententia iudicis praesumitur innocens – Uwolniony na mocy wyroku sądowego uchodzi za niewinnego

Accessio cedit principali. – rzecz przyłączona dzieli los rzeczy głównej

Accusare nemo se debet. – nikt nie musi oskarżać siebie samego; nie można nikogo przymuszać do zeznawania przeciwko sobie

Acta publica probant se ipsa. – Dokumenty urzędowe świadczą same za siebie[2]

Actor sequitur forum rei. – powód udaje się do sądu pozwanego; zasada określająca właściwość miejscową sądu

Actori incumbit probatio. – na powodzie spoczywa ciężar dowodu

Actus, omissa forma legis, corruit. – nieważna jest czynność prawna z pominięciem jej formy[2]

Actus hominis, non dignitas iudicetur. – sądzone będą czyny ludzkie, nie piastowane godności

Actus simulatus nullius est momenti. – czynność prawna pozorna jest nieważna[2]

Adoptio naturam imitatur. – adopcja imituje naturę; poprzez adopcję dziecko powinno nabyć takie same prawa, jak rodzone dziecko adoptujących

Advocatorum error litigatoribus non noceat. – błąd adwokatów niech nie szkodzi stronom

Aequitas sequitur legem. – słuszność idzie za prawem

Agere non valenti non currit praescriptio. – przedawnienie nie biegnie względem tego, kto jest niezdolny do dochodzenia swych roszczeń przed sądem

Alienius dolus nocere alteri non debet. – nikogo nie powinien obciążać cudzy podstęp

Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem. – wola spadkodawcy może być zmieniona aż do śmierci

Audiatur et altera pars. (też jako Audi alteram partem) – należy wysłuchać także drugiej strony

B

Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur. – ustawy są właściwiej interpretowane, gdy zachowuje się ich ducha

Bis de eadem re agere non licet. – Nie można się procesować dwa razy o to samo.

Bis de eadem re ne sit actio. – w tej samej sprawie nie przysługuje ponowne powództwo; powaga rzeczy osądzonej – res iudicata (por. ne bis in idem)

C

Casum sentit dominus. – właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia przypadkowego, powodującego uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy

Cedant arma togae. – niech oręż ustąpi przed togą

Cessante ratione legis cessat et lex ipsa. – gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę, traci moc i sama ustawa

Clara non sunt interpretanda. – jasne nie wymaga interpretacji

Cogitationis poenam nemo patitur. – nikt nie ponosi kary za myślenie

Commodum eius esse debet, cuius est periculum. – korzyść musi przypadać temu, kto ponosi ryzyko

Confessio est regina probationum. – przyznanie się jest królową dowodów

Confessus pro iudicato est. – ten, kto przyznał się do winy, jest jak osądzony

Confessus pro iudicato est. – ten, który uznał powództwo, uznawany jest za zasądzonego

Consuetudo pro lege servatur. – zwyczaj jest traktowany jako prawo

Contra scriptum testimonium non scriptum non profertur. – przeciw dokumentowi dowód niepisany jest niedopuszczalny[2]

Conventio omnis intellegitur rebus sic stantibus. – każda umowa jest pojmowana jako obowiązująca tylko w danych, oznaczonych warunkach

Crimen grave non potest esse impunibile. – ciężkie przestępstwo nie może uchodzić bezkarnie

Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti. – winą jest mieszanie się do rzeczy, które nas nie dotyczą

D

Da mihi factum, dabo tibi ius. – podaj mi fakty, a podam ci prawo; podstawowe określenie relacji między stroną postępowania sądowego a sądem; por. Facta probantur, iura novit curia

Delicta parentum liberis non nocent. – przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom

Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore. – oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela

Dies interpellat pro homine. – termin wzywa za człowiekaDolus semper praestatur – za podstęp zawsze się odpowiada

Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur. – ustawy niekiedy drzemią, a nigdy nie umierają

Dura lex, sed lex. – twarde prawo, ale prawo

Damnum aut casu fit aut culpa. – szkoda powstaje albo ze zdarzenia przypadkowego, albo na skutek przewinienia

E

Ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat. – ciężar dowodowy (onus probandi) spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza

Eius est nolle, qui potest velle. – ten tylko może nie chcieć, kto może chcieć

Eius est tollere legem, cuius est condere – ten może znieść ustawę, kto może ją ustanowić

Et non facere, facere est. – powstrzymywanie się od działania jest także działaniem

Excipiendo reus fit actor. – w zarzucie pozwany staje się powodem, teraz musi udowodnić ten fakt

Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur. – praw nie ustanawia się dla przypadków, które mogą się zdarzyć tylko raz

F

Facta probantur, iura novit curia. – okoliczności faktyczne należy udowodnić, a prawo sąd zna

Factum executoris factum partis. – czynność przedstawiciela jest czynnością strony[2]

Fatetur facinus, qui iudicium fugit. – przyznaje się do przestępstwa ten, kto unika sądu

Fiat iustitia, pereat mundus. – sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby miał zginąć świat – przypisywane świętemu Augustynowi albo cesarzowi Ferdynandowi I

Fraus est fraudem celāre. – oszustwem jest ukrywać oszustwo

Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat. – złodziejem jest ten, kto w złym zamiarze zagarnie cudzą rzeczFur semper moram facere videtur. – złodziej zawsze pozostaje w zwłoce

G

Genus perire non censetur. – uważa się, że gatunek nie ginie

H

Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit. – spadek nie jest niczym innym, jak wejściem w ogół spraw zmarłego

Hominem causa omne ius constitutum sit. – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka

I

Ignorantia iuris nocet. – nieznajomość prawa szkodziIgnorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet. – nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi[2][3]

Ignorantia legis neminem excusat. – nieznajomość prawa/ustawy nikogo nie usprawiedliwia[2]

Ignorantia legis non excusat. – nieznajomość prawa/ustawy nie jest wytłumaczeniemImperitia culpae adnumeratur. – brak doświadczenia zalicza się do winy

Impossibilium nulla obligatio est. – nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych

Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere. – Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy, na podstawie jednego jej fragmentu.

Invitus nemo rem cogitur defendere. – nikogo nie zmusza się do obrony rzeczy wbrew jego woli

In dubio pro reo. – wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego; zasada powiązana z domniemaniem niewinności

In maleficiis voluntas spectatur non exitus. – przy przestępstwach bierze się w rachubę chęć, nie wynik

Inter arma silent leges. – podczas wojny milczą prawaIs damnum dat, qui iubet dare – ten wyrządza szkodę, kto rozkazuje ją czynić

Is fecit, cui prodest. – uczynił ten, komu przyniosło to korzyść

Iura novit curia. – sąd zna prawo

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. – nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy

Ius civile vigilantibus scriptum est. – prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych

Ius est ars boni et aequi. – prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest. – prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. – sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa

In toto et pars continetur. – w całości i część jest zawarta

Id, quod nostrum est, sine facto nostro ad alium transferri non potest. – to, co jest nasze, bez naszego działania nie może zostać przeniesione na kogoś innego

Indivisa est causa pignoris. – podstawa zastawu jest niepodzielna

In dubiis benigniora praeferenda sunt. – w przypadku wątpliwości wybiera się życzliwsze rozwiązanie

Iniuriam qui facturus est, iam facit. – kto ma zamiar wyrządzić krzywdę, już ją wyrządza

In legibus fundamentum rei publicae. – fundament republiki tkwi w ustawach

In pari causa melior est condicio possidentis – w równej sytuacji lepsze jest stanowisko posiadającego

In poenalibus causis benignius interpretandum est. – w sprawach karnych należy stosować łagodniejszą interpretację

In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur. – wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów

L

Lege non distinguente nec nostrum est distinguere. – tam, gdzie ustawa nie rozróżnia, nie naszą jest rzeczą wprowadzać rozróżnienie

Leges ab omnibus intellegi debent. – ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich

Lex est, quod populus iubet atque constituit– ustawą jest to, co lud nakazuje i ustanawiaLex iubeat non disputat. – prawo nakazuje, a nie dyskutuje

Lex lege tollitur. – ustawę uchyla ustawa

Lex posterior derogat legi priori. – ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą

Lex posterior generalis non derogat legi anteriori speciali. – ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej

Lex prospicit, non respicit. – ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz

Lex retro non agit. – prawo nie działa wstecz

Lex severior retro non agit. – prawo surowsze nie działa wstecz

Lex specialis derogat legi generali. – ustawa szczegółowa uchyla ustawę ogólną

Lex superior derogat legi inferiori. – ustawa wyższa rangą uchyla ustawę o niższej randze

Locus regit actum. – miejsce rządzi czynnością prawnąLeges salutem civitatis saluti singulorum anteponunt. – ustawy przekładają dobro państwa nad dobro jednostki

Legum ministri magistratus legum interpretes iudicies. – urzędnicy są sługami prawa, a sędziowie jego tłumaczami

Lex iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria. – prawo nakazuje to, co należy czynić i zakazuje rzeczy przeciwnych

M

Magna neglegentia culpa est, magna culpa dolus est – wszelkie niedbalstwo jest winą, wszelka wina jest podstępem.

Mala fides superveniens non nocet. – późniejsza zła wiara nie szkodzi

Male nostro iure uti non debemus. – nie powinniśmy źle korzystać z naszych prawManifestum non eget probatione. – to, co oczywiste, nie wymaga dowodu

Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant. – matka zawsze jest znana, ojcem jest ten, na kogo wskazuje związek małżeński; zasada domniemania ojcostwa męża matki

Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt. – jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację

Mora trahit periculum. – zwłoka pociąga za sobą ryzyko

N

Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri lucupletiorem. – albowiem słuszne jest z natury, aby nikt się nie bogacił ze szkodą drugiego

Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur. – dziecko poczęte, ale jeszcze nie narodzone (nasciturus) uważa się za już narodzone, wtedy gdy chodzi o jego korzyść

Ne bis de eadem re sit actio. – aby nie było ponownego postępowania w tej samej sprawie

Ne bis in idem. – nie dwa razy za to samo; zakaz powtórnego karania za ten sam czyn; nie można karać dwa razy za to samo (por. bis de eadem re ne sit actio)

Ne eat iudex ultra petita partium. – niech sędzia nie wychodzi ponad żądanie stronNe quis absens puniatur. – nieobecny niech nie będzie karany

Necessitas frangit legem. – konieczność łamie prawo

Neglegentia culpa est. – zaniedbanie jest winą

Neminem captivabimus nisi iure victum. – nikogo nie uwięzimy, o ile nie zostanie pokonany prawem[2]

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. – powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany

Nemo de domo sua extrahi debet. – nikogo z własnego domu nie można zabierać siłą[2]

Nemo de domo sua extrahi potest. – nikt nie może być wyrzucony ze swojego domu

Nemo ex suo delicto meliorem nam condicionem facere potest. – nikt nie może polepszyć swojej sytuacji w wyniku własnego czynu bezprawnego

Nemo iudex idoneus in propria causa. – nikt nie powinien być sędzią w swojej sprawie

Nemo iudex in causa sua. – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie

Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. – nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli sam posiada.

Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest – nikt nie może pozostawić dziedziców częściowo testamentowych, częściowo ustawowych

Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur. – nikt rozumny nie karze dlatego, że popełniono przewinienie, lecz dlatego, by nie popełniano

Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest. – nikt nie może sam sobie zmienić podstawy posiadania

Nemo testis idoneus in propria causa. – nikt nie powinien być świadkiem we własnej sprawie.

Nihil probat, qui nimium probat. – niczego nie dowodzi ten, kto dowodzi zbyt wiele

Nomina ipso iure divisa. – zobowiązania dzielą się z mocy prawa

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. – reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą

Non exemplis, sed legibus iudicandum est. – należy orzekać na podstawie ustaw, a nie naśladować wcześniejsze rozstrzygnięcia

Non numeranda, sed ponderanda sunt argumenta. – argumenty należy oceniać nie według liczby, ale znaczenia

Non omne quod licet honestum est. – nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe

Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem. – nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku

Novus rex, nova lex. – nowy król, nowe prawo

Nulla poena sine lege. – nie ma kary bez ustawy, nie można stosować kary, która nie była przewidziana przez prawo w momencie popełniania przestępstwa

Nulla voluntas errantis est. – kto jest w błędzie, nie wyraża swojej woli

Nulli res sua servit– nie można mieć służebności na własnej rzeczy

Nullum crimen sine lege. – nie ma przestępstwa bez ustawy, nie można karać za czyn, który nie był zabroniony w momencie jego popełniania

Nullus idoneus testis in re sua intellegitur. – nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie

Nullus videtur dolo facere, qui iure suo utitur. – nie uważa się, aby postępował podstępnie ten, kto wykonuje swoje uprawnienia

Nuptias non concubitus, sed consensus facit. – nie fakt współżycia, ale porozumienie czyni małżeństwo

Ne impediatur legatio. – posłowie niech będą uważani za świętych

Nemo non benignus est sui iudex. – nikt nie jest dla siebie nieprzychylnym sędzią

Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest. – nikt nie może umrzeć (częściowo) z testamentem i częściowo bez testamentu

Nihil consensui tam contrarium est, quam vis atque metus. – nic nie jest tak bardzo przeciwne zgodzie jak siła i strach

O

Obligatio est iuris vinculum. – zobowiązanie tworzy więź prawną

Omnis definitio in iure civili periculosa est, parum est enim, ut non subverti potest. – wszelka definicja w prawie cywilnym jest ryzykowna, rzadko bowiem zdarza się, by nie można było jej wywrócić

Optima est legum interpres consuetudo. – zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa

P

Pacta sunt servanda. – umów należy dotrzymywać

Pater is est, quem nuptiae demonstrant. – ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem. – we wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa

Plus valet quod actum quam quod simulatum. – większe znaczenie ma czynność dokonana faktycznie niż symulowana[2]

Princeps legibus solutus. – panujący nie podlega prawomPrior tempore potior iure. – pierwszy w czasie lepszy prawem

Prohibenda est ira in puniendo. – przy wymierzaniu kary nie wolno kierować się gniewemPrius quam exaudias, ne iudices. – nie sądź, zanim wysłuchasz

Per non est. – nie wolno jest interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędnePrivatorum conventio iuri publico non derogat. – umowa prywatna nie uchyla prawa publicznego

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, ius privatum est quod ad singulorum utilitatem. – prawem publicznym jest prawo odnoszące się do interesu państwa, a prawem prywatnym prawo dotyczące korzyści poszczególnych jednostek

Q

Qui curat, non curatur. – kto sam podlega opiece, nie może jej sprawować nad inną osobą

Quid leges sine moribus? – cóż znaczą ustawy bez obyczajów

Qui iure suo utitur, neminem laedit. – kto nie przekracza przysługującego mu prawa, nie narusza praw drugiego

Qui munus publice mandatum accepta pecunia reperunt, crimine repetundarum postulantur. – dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną, przyjmuje pieniądze od zainteresowanych

Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversarus ea, quia non facit. – jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien, uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni

Qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset. – kto milczy, okazuje zgodę, jeśli powinien i mógł mówić; zasada domniemania zgody w sytuacjach, w których można od kogoś oczekiwać zajęcia stanowiska

Quod ab initio est vitiosum, non potest tractu temporis convalescere. – to, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione z upływem czasu

Quot generationes tot gradus. – ile urodzeń, tyle stopni

Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur. – co dotyczy prawa cywilnego, niewolnicy uważani są za nic

R

Ratio est anima legis. – sens ustawy jest jej duszą

Reformatio in peius iudici appellato non licet. – sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się

Res ipsa loquitur. – rzecz mówi sama za siebie

Res iudicata pro veritate accipitur. – prawomocny wyrok przyjmuje się jako prawdę

Res nullius cedit primo occupanti. – rzecz niczyja przypada temu, kto pierwszy ją objął w posiadanie

Reus excipiendo fit actor. – pozwany staje się powodem przez podniesienie zarzutu

Res est in iudicium deducta, lis pendet. – sprawa została doprowadzona do sądu, spór waży się (stan zawisłości sporu, zakaz kierowania sprawy do innego rozstrzygnięcia w tym czasie)

Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. – regułą jest zwięzłe wyjaśnienie istoty rzeczy

Reo negante actori incumbit probatio. – kiedy pozwany przeczy, udowodnienie należy do powoda

S

Salus populi suprema lex esto. – dobro ludu powinno być najwyższym prawem

Salus rei publicae suprema lex esto. – dobro publiczne winno być najwyższym prawem

Sancti habeantur legati. – posłów należy traktować jak nietykalnych

Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari. – lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. – znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie

Semel heres semper heres. – kto raz zostanie dziedzicem, zostaje nim na zawsze

Sententia facit ius inter partes. – wyrok tworzy prawo między stronami

Separata esse debet possessio a prioprietate. – posiadanie winno być odróżnione od własności

Servitutibus civiliter utendum est. – służebność należy wykonywać w sposób oględny, najmniej uciążliwy dla właściciela

Si in ius vocat, ito! – jeżeli zostałeś wezwany przed sąd, idź

Si quid universitati debetur, singulis non debetur, nec quod debet universitas, singuli debent. – jeśli jest się coś dłużnym stowarzyszeniu, to nie pojedynczym członkom, a dług stowarzyszenia nie jest długiem pojedynczych członków

Silent leges inter arma. – milkną prawa w szczęku broniSpecies perit ei, cui debetur. – rzecz oznaczona indywidualnie przepada temu, komu się należy

Summum ius summa iniuria. – najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem

Superficies solo cedit. – to, co jest na powierzchni, przypada gruntowi

Semper specialia generalibus insunt. – zawsze szczegóły mieszczą się w ogółach

Societas delinquere non potest – spółka nie może popełniać przestępstw

T

Tempus regit actum. – czas rządzi czynnością prawną

Testes estote! – bądźcie świadkami

Testis unus, testis nullus. – jeden świadek, żaden świadek

U

Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. – przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia ustawy

Ubi lex, ibi poena. – tam gdzie prawo, tam kara

Ubi societas, ibi ius. – gdzie społeczeństwo, tam prawo

Usus est unus legum corrector. – zwyczaj jest jedynym korektorem prawa

Ubi ius, ibi onus. – gdzie prawo, tam obowiązek

Ubi ius, ibi remedium. – gdzie prawo, tam lekarstwo

Ubi ius incertum, ibi ius nullum. – gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa

Ubi periculum, ibi lucrum. – gdzie niebezpieczeństwo, tam zysk

V

Verba docent, exempla trahunt – słowa uczą, przykłady pociągają

Venire contra factum proprium nemini licet. – nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów

Videant consules, ne quid detrimenti res publica capiat. – niechaj konsulowie baczą, aby państwo nie poniosło jakiegoś uszczerbku

Vim vi defendere omnes leges omniaque iura permittut. – wszystkie ustawy i wszystkie prawa pozwalają bronić się przed siłą przy pomocy siły

Vim vi repellere licet. – siłę wolno odeprzeć siłą

Volenti non fit iniuria. – chcącemu nie dzieje się krzywda (z Ulpiana)

I. Teoria prawa:

 1. Hóminum causa omne ius constitútum sit.
  Wszelkie prawo powinno być stanowione ze względu na ludzi.
 2. Lex retro non agit. Prawo nie działa wstecz.
  Lex próspicit, non réspicit.
  Prawo patrzy w dal, a nie wstecz.
 3. Leges ab ómnibus intéllegi debent.
  Ustawy powinny być zrozumiałe przez wszystkich.
 4. Lex postérior derógat legi prióri.
  Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą.
 5. Leges bonae ex malis móribus procreántur.
  Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów.
 6. Óptima est legum ínterpres consuetúdo.
  Praktyka (zwyczaj) jest najlepszą wykładnią ustaw.
 7. Ius civile vigilántibus scriptum est.
  Prawo cywilne napisane jest dla osób starannych.
 8. Dura lex, sed lex.
  Twarde prawo, ale prawo.
 9. Summum ius summa iniuria.
  Najwyższe prawo [bywa] najwyższym bezprawiem.
 10. Scire leges non hoc est verba eárum tenére, sed vim ac potestátem. Znajomość ustaw nie polega na trzymaniu się ich słów, lecz sensu i znaczenia.
 11. Iura non in síngulas persónas, sed generáliter constituúntur. Prawa ustanawia się nie dla konkretnych osób, lecz dla wszystkich. 12. Male enim nostro iure uti non debémus.
  Nie powinniśmy bowiem źle korzystać z naszego prawa.
 12. In légibus magis simplícitas quam difficúltas placet. W ustawach bardziej podoba sie prostota niż zawiłość.
 13. Non omne quod licet honéstum est.
  Nie wszystko co jest dozwolone, jest uczciwe.
 14. Ignorántia iuris nocet, ignorantia facti non nocet. Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.

II. Prawo prywatne (część ogólna i prawo rodzinne)

 1. Libertas inaestimabilis res est.
  Wolność jest rzeczą niedającą się oszacować w pieniądzach.
  Wolność jest rzeczą bezcenną.
 2. Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur.
  Dziecko poczęte uznawane jest za już urodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści.
 3. Conceptus pro iam nato habetur.
  Dziecko poczęte uchodzi za już urodzone.
 4. Tres faciunt collegium.
  Trzy osoby tworzą stowarzyszenie.
 5. Matrimonium inter invitos non contrahitur.
  Małżeństwa nie zawiera się wbrew woli.
 6. Libera atrimonial esse atiquitus placuit.
  Od dawna się przyjęło, że małżeństwa są możliwe do rozwiązania.
 7. Mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrant.
  Matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo.
 8. Adoptio naturam imitatur.
  Adopcja naśladuje naturę.
 9. Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.
  To, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione z upływem czasu.
 10. Furiosi voluntas nulla est.
  Chory umysłowo nie ma woli.
 11. Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intellegit quid agit.
  Chory umysłowo nie może dokonywać żadnej czynności prawnej, ponieważ nie rozumie [tego], co czyni.
 12. In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit. Przyjęło się, że w umowach powinna być bardziej uwzględniana wola stron niż [użyte przez nie] słowa.
 13. Actus omissa forma legis corruit.
  Czynność prawna dokonana z naruszeniem przypisanej prawem formy jest nieważna.
 14. Errantis voluntas nulla est.
  Działający pod wpływem błędu nie wyraża woli.
 15. Falsa causa non nocet.
  Fałszywa pobudka nie szkodzi.
 16. Turpes conditiones remittendae sunt.
  Niemoralne warunki należy odrzucić.
 17. Volenti non fit iniuria.
  Chcącemu nie dzieje się krzywda.
  III. Prawo prywatne (prawo rzeczowe i prawo spadkowe)
 18. Accessio cedit principali.
  Przyrost przypada rzeczy głównej.
 19. Nemo invitus compellitur ad communionem.
  Nikt nie może być zmuszony do pozostawania we współwłasności.
 20. Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet.
  Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam ma.
 21. Possessor malae fidei ullo tempore non praescribit.
  Posiadacz w zlej wierze bez względu na czas nie może zasiedzieć rzeczy
 22. Prior tempore potior iure.
  Kto lepszy co do czasu, ten lepszy co do prawa.
 23. Res nullius cedit primo occupanti.
  Rzecz niczyja przypada temu, kto pierwszy ją zawłaszczył.
 24. Servitus in faciendo consistere nequit.
  Służebność nie może polegać na działaniu.
 25. Superficies solo cedit.
  To, co znajduje się na gruncie, przypada gruntowi.
 26. Hereditas nihil aliud est, quam successio in universumius, quod defunctus ha- buerit.
  Spadek jest wejściem w ogól praw zmarłego
  IV. Prawo prywatne (prawo zobowiązań)
 27. Impossibilium nulla obligatio est
  Zobowiązanie do (świadczenia) niemożliwego jest nieważne.
 28. Ex maleficio non oritur contractus
  Z występku nie powstaje kontrakt

3.Z bezprawnego działania nie powstaje zobowiązanie umowne
Pacta sunt servanda
Umów należy dotrzymywać.
4.Conventio omnis intellegitur rebus sic stantibus
Każda umowa ma moc, o ile okoliczności, przy których została zawarta nie uległy zmianie 5. Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum/facto ecessitates
Zawarcie umowy jest dobrowolne, ale następstwa są przymusowe

 1. Ambiguitas contra stipulatorem
  Sformułowanie dwuznaczne rozumieć należy przeciw wierzycielowi
 2. Casus a ullo praestatur
  Za przypadek nikt nie odpowiada
 3. Genus perire non potest
  Gatunek nie może przepaść
 4. Dies interpellat pro homine
  Termin wzywa zamiast człowieka (wierzyciela)
 5. In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie
  Przy zawieraniu umów uwzględnia się bardziej wolę stron niż ich słowa
 6. Emptio tollit locatum
  Kupno uchyla najem
 7. Caveat emptor
  Niech kupujący ma się na baczności
 8. Periculum est emptoris
  Ryzyko ponosi nabywca
 9. Lex dilationis exhorret
  Prawo nie znosi zwłoki
  V. Prawo konstytucyjne i administracyjne
 10. Cessante ratione legis cessat et lex ipsa.
  Gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę, traci moc i sama ustawa.
 11. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddawania każdemu tego, co mu się należy.
 12. Hominum causa omne ius constitutum sit.
  Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
 13. In dubio pro libertate.
  W razie wątpliwości na rzecz wolności.
 14. Intentio inservire debet legibus, non leges intentioni.
  Wola (osób) powinna poddać się ustawom, a nie ustawy woli osób. 6. Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.
  Prawa ustanawia się nie dla poszczególnych osób, lecz w sposób ogólny. 7. Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
  Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych.
 15. Iustita est fundamentum regnorum.
  Sprawiedliwość jest fundamentem rządów.
 16. Leges ab omnibus intellegi debent.
  Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich. 10. Lex non obligat nisi promulgata.
  Prawo nie obowiązuje, jeśli nie jest ogłoszone.
 17. Liberae sunt cogitationes nostrae.
  Nasze myśli są wolne.
 18. Non exemplis, sed legibus iudicandum est.
  Należy orzekać na podstawie ustaw, a nie naśladować wcześniejsze rozstrzygnięcia. 13. Non sunt iudicandae leges.
  Ustawy nie podlegają osądowi. (sędzia powinien powstrzymać się od oceniania ustaw.) 14. Omnes homines aequales sunt.
  Wszyscy ludzie są równi.
 19. Salus populi suprema lex.
  Dobro ludu najwyższym prawem.
  VI. Prawo karne
  1.Nemo se ipsum accusare tenetur
  Nikt nie musi oskarżać samego siebie
 20. Bis de eadem ne sit actio
  Nie procesuje się dwa razy w tej samej sprawie

3.Confessio est regina probationum
Przyznanie się do winy jest królową dowodów

 1. Confessus pro iudicato est
  Ten, kto się przyznał, uważany jest za zasądzonego. 5.Nemo iudex idoneus in propria causa
  Nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie 6.Nulla poena sine culpa
  Nie ma kary bez winy
 2. Nullum crimen sine lege
  Nie ma przestępstwa bez ustawy
 3. Nullum crimen sine periculo sociali
  Nie ma przestępstwa bez społecznego niebezpieczeństwa czynu
  9.Nulla poena sine lege
  Nie ma kary bez ustawy (kara za czyn musi być określona w ustawie)
  10.Reformatio in peius iudici appellato non licet
  Sądowi apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść (skazanego)
  11.In dubio pro reo
  W razie wątpliwości, na korzyść oskarżonego (wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść os- karżonego)
 4. Absentem in criminibus damnari non oportet
  W procesach karnych nie należy skazywać nieobecnego (nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego)
  13.Fere in omnibus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succuritur
  Niemal we wszystkich procesach karnych uwzględnia się tak wiek, jak i brak doświadczenia
 5. Lex retro non agit
  Prawo nie działa wstecz
  15.Tantum devolutum, quantum appellatum
  Sprawa w takim zakresie przechodzi do wyższej instancji, na ile zostało to określone w apelacji 16.Poena maior absorbet minorem
  Kara cięższa pochłania lżejszą

VII. Prawo międzynarodowe:

 1. Par in parem non habet iudicium
  Równy nie ma zdolności wydawania sądu w stosunku do równego sobie (równy nie może sądzić równego sobie)
 2. Lex posterior derogat legi priori
  Akt późniejszy uchyla moc obowiązującą aktu wcześniejszego
 3. Pacta tertiis nec nocent nec prosunt
  Umowa nie może ani przyznawać korzyści, ani przynosić szkody osobom trzecim (tu: umowa nie może przyznawać praw ani nakładać obowiązków na państwa, które nie są jej stronami)
 4. Pacta sunt servanda
  Umów należy dotrzymywać
 5. Ne impediatur legatio
  Nie należy przeszkadzać poselstwu/osobie pełniącej urząd posła (dyplomata ma zupełną swobodę i niezależność przy spełnianiu swych czynności)
 6. Aut dedere, aut iudicare
  Albo wydać, albo osądzić
 7. Ex iniuria ius non oritur
  Z bezprawia nie rodzi się prawo
 8. Inadimplenti non est adimplendum
  Nie ma obowiązku szanowania własnych zobowiązań, jeżeli druga strona nie szanuje swoich 9. Nemo potest commodum capere de iniuria sua propria
  Nikt nie może czerpać korzyści z własnego bezprawia
 9. Venire contra factum proprium nemini licet
  Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów
 10. Qui in territorio meo est, etiam meus subditus est
  Kto znajduje się na terytorium danego państwa, podlega jego władzy (i prawu)
 11. Quidquid est in territorio, est etiam de territorio
  Wszystkie rzeczy znajdujące się na terytorium danego państwa podlegają jego władzy (i prawu) 12. Ex consensu advenit vinculum
  Ze zgody rodzi się zobowiązanie (tu: podstawą zobowiązania jest zgoda państw)

VIII. Proces:
1.Actor sequitur forum rei
Powód idzie do sądu [właściwego dla] pozwanego, Powód idzie za sądem pozwanego 2.Audiatur et altera pars
Niech będzie wysłuchana i druga strona
3.Bis de eadem re agi non potest
Nie można procesować się dwa razy o to samo

 1. Da mihi factum, dabo tibi ius
  Podaj mi fakt, a ja dam ci prawo
 2. Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat
  Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, a nie na tym kto zaprzecza. 6. Facta probantur, iura novit curia
  Faktów się dowodzi, a prawo zna sąd
 3. Ne eat iudex ultra petita partium
  Niech sędzia nie wykracza ponad żądania stron
 4. Volenti non fit iniuria
  Chcącemu nie dzieje się krzywda
 5. Apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent.
  Dobry sędzia przywiązuje większą wagę do argumentów niż do zeznań świadków. 10. Compromissum ad similitudinem iudiciorum redigitur
  Zapis na sąd polubowny przypomina postępowanie sądowe
 6. Idonei non videtur testes, quibus imperari potest ut testes fiant. Nie wydają się być dobrymi świadkami ci, którym można nakazać, aby nimi byli